Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2000:29

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2000:29
Målnummer
Ö5365-99
Avdelning
2
Avgörandedatum
1999-12-27
Rubrik
Målsägande, som till skillnad från åklagaren inte överklagat tingsrättens ogillande dom, har ansökt om resning i fråga om skadeståndet och har som skäl för resning åberopat hovrättens fällande dom i brottmålsdelen. Resningsansökningen avslogs.
Lagrum
58 kap. 1 § 1 st. 3 rättegångsbalken

Genom dom den 30 mars 1999 ogillade Vänersborgs tingsrätt såväl ett åtal mot M.V. som en av P.I. i anslutning till åtalet förd skadeståndstalan. Åklagaren överklagade domen i ansvarsdelen, medan domen i skadeståndsdelen vann laga kraft. Genom dom den 14 oktober 1999 dömde hovrätten M.V. för misshandel i enlighet med åtalet.

P.I. ansökte med stöd av 58 kap. 1 § första stycket 3 rättegångsbalken om resning avseende tingsrättens dom i den del som rörde hennes skadeståndstalan. Som grund för sin ansökan åberopade hon att hovrättens dom i ansvarsdelen utgjorde en omständighet som inte tidigare kunnat åberopas samt att det kunde hållas för visst att utgången i skadeståndsfrågan på grund av domen i hovrätten blivit en annan än utgången i tingsrätten.

Hovrätten för Västra Sverige (1999-12-27, tf. hovrättslagmannen Ann-Christine Persson, hovrättsrådet Pär Zelano, referent, och hovrättsassessorn Mats Persson) avslog resningsansökningen på följande skäl: P.I. har inte fullföljt talan mot tingsrättens dom. Hon har vid sådant förhållande inte åberopat någon omständighet som kan föranleda resning i målet.

Målnummer Ö 5365-99