Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2000:69

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2000:69
Målnummer
Ö2980-00
Avdelning
6
Avgörandedatum
2000-10-31
Rubrik
Vid tillämpningen av 33 kap. 3 § andra stycket rättegångsbalken har ett myndighetsinternt kontor för posthantering inte jämställts med postanstalt.
Lagrum
33 kap. 3 § rättegångsbalken
Rättsfall
NJA 1980 s. 546

Genom beslut den 15 maj 2000 fastställde Karlstads tingsrätt i Grums Bil & Skadeservice Aktiebolags konkurs arvode till förvaltaren och utdelningen i konkursen i enlighet med ett av förvaltaren upprättat utdelningsförslag. Enligt lag och meddelad anvisning för överklagande skulle den som ville överklaga beslutet senast den 5 juni 2000 till tingsrätten ha inkommit med sin överklagandeskrift.

Kronofogdemyndigheten i Karlstad, enheten för tillsyn i konkurser, överklagade beslutet genom en skrift som inkom till tingsrätten den 6 juni 2000.

Karlstads tingsrätt inhämtade följande. Vid myndigheter i Karlstad finns ett samordningssystem vad gäller post som innebär att en anställd hos Länsstyrelsen i Värmlands län vid olika myndigheter hämtar post. Post till tingsrätten lämnas sedan i Länsrättens i Värmlands län lokaler, där den hämtas av personal från tingsrätten. På kuvert som distribueras på detta sätt antecknas bokstäverna LR. Den beskrivna rutinen innebär att post som distribueras på detta sätt inte kommer någon postanstalt tillhanda. På kuvertet som innehöll överklagandeskriften finns noterat bokstäverna LR och kuvertet är inte försett med poststämpel. Vaktmästaren vid tingsrätten hämtade vid 09.30-tiden den 6 juni 2000 kuvertet med överklagandeskriften hos Länsrätten i Värmlands län.

Karlstads tingsrätt (2000-06-07, rådmannen Bertil Ehn) avvisade kronofogdemyndighetens överklagande såsom för sent inkommet till tingsrätten.

Kronofogdemyndigheten överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle undanröja tingsrättens beslut. Kronofogdemyndigheten anförde bl.a. följande. Enligt det samordningssystem för postgång mellan statliga myndigheter som tillämpas i Karlstad är det tänkt att den post som avhämtas en viss dag vid en myndighet skall distribueras till den mottagande myndigheten inom kommunen samma dag. När tingsrättens vaktmästare den 5 juni 2000 kl. 09.30 hämtade posten i länsrättens lokaler hade den dagens post, däribland det aktuella överklagandet från kronofogdemyndigheten, ännu inte anlänt dit. Tingsrätten borde därför ha en rutin där all post hämtas senare på dagen, alternativt tillse att avhämtning av post sker flera gånger om dagen. Av lagtext och praxis framgår att post skall anses avskild på posten om den kommer fram dagen efter utsatt tid. I förevarande ärende har motsvarande förhållande förelegat. Överklagandet har inkommit till länsrätten i rätt tid och skall anses avskild för tingsrätten på samma sätt som om det befordrats med posten.

Hovrätten för Västra Sverige (2000-10-31, hovrättslagmannen Kjell Björnberg, hovrättsrådet Henrik Winman och tf. hovrättsassessorn Jörgen Bengtsson, referent) avslog överklagandet på följande skäl.

Enligt 33 kap. 3 § första stycket rättegångsbalken anses en handling ha kommit in till rätten den dag då handlingen anlänt till rätten eller kommit behörig tjänsteman till handa. Kronofogdemyndighetens överklagande kom in till rätten först efter det att tiden för att överklaga löpt ut. Inte heller kan den anses ha kommit behörig tjänsteman till handa inom rätt tid.

Av 3 § andra stycket följer att, om det kan antas att en handling en viss dag har lämnats i rättens kansli eller avskilts för rätten på postanstalt, handlingen anses ha kommit in den dagen, om den kommit en behörig tjänsteman till handa närmast följande arbetsdag. Det aktuella överklagandet har varken lämnats i rättens kansli eller avskilts på en postanstalt. Överklagandet har som tingsrätten har angett följaktligen kommit in för sent.

Målnummer Ö 2980-00