Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2001:58

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2001:58
Målnummer
ÖÄ3894-01
Avdelning
6
Avgörandedatum
2001-11-06
Rubrik
Den som blivit ålagd besöksförbud har ansetts ha rätt att få talan mot beslutet härom prövad även sedan besöksförbudet har upphört att gälla.
Rättsfall
•  NJA 1989 s. 502
•  RÅ 1986 ref. 150

Den 15 maj 2001 meddelade åklagaren förbud för J.Å. att besöka eller på annat sätt ta kontakt med eller följa efter J.J. under tiden den 15 maj — 31 augusti 2001 (besöksförbud).

J.Å. begärde att tingsrätten skulle upphäva beslutet om besöksförbud.

Den 10 juli 2001 kallade tingsrätten parterna till sammanträde. På begäran av J.Å:s ombud ställde tingsrätten in sammanträdet. Ombudet uppgav att han snarast skulle ge tingsrätten besked om J.Å. vidhöll sin begäran om tingsrättens prövning av besöksförbudet. Han hördes emellertid inte av.

Halmstads tingsrätt (2001-09-11, rådmannen Bengt Erdmann samt nämndemännen Carin Slättsjö, Aina Klittby och Lars-Olof Nilsson) avskrev ärendet från vidare handläggning på följande skäl.

Av 7 § lagen (1988:688) om besöksförbud framgår att frågor om besöksförbud skall prövas av allmän åklagare. Tingsrätten kan inte meddela något nytt beslut om besöksförbud. Eftersom tiden för besöksförbudet gick ut den 31 augusti 2001 föranleder ärendet därför ingen vidare åtgärd från tingsrättens sida, utan skall avskrivas.

J.Å. överklagade avskrivningsbeslutet och yrkade att hovrätten skulle undanröja detta och återförvisa ärendet till tingsrätten för prövning i sak av frågan om besöksförbud skulle ha meddelats. Som grund för sin talan anförde han bl.a. att han hade ett berättigat intresse av att få sin talan prövad eftersom besöksförbudet, som registreras i belastningsregistret, kunde få negativa konsekvenser för honom i en rad olika avseenden och dessutom var felaktigt i sig.

Åklagaren yttrade sig.

Hovrätten för Västra Sverige (2001-11-06, hovrättsråden Lennart Morard, Ola Olsson, referent, och Henrik Winman) undanröjde det överklagade beslutet och visade ärendet åter till tingsrätten för prövning i sak av J.Å:s där förda talan.

Som skäl för beslutet anförde hovrätten följande.

Med hänsyn till att meddelade besöksförbud registreras i belastningsregistret och till att innehållet i belastningsregistret kan ha betydelse för den enskilde i olika avseenden, bl.a. vid lämplighetsprövningar och tillståndsprövningar, får J.Å. anses ha ett befogat intresse av att få prövat om det funnits laga skäl för att meddela honom besöksförbudet även om detta numera upphört att gälla.

Målnummer ÖÄ 3984-01