Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2001:88

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2001:88
Målnummer
B4133-00
Avdelning
5
Avgörandedatum
2001-02-07
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 7 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: I.K. uppgav som vittne sanningslöst i ett misshandelsmål mot B.Z. vid tingsrätten i januari 1999 att han varit på platsen och därvid sett att B.Z. inte hade misshandlat målsäganden; denne måste ha skadat sig vid ett fall i en trappa.

Personliga förhållanden: I.K. är född 1972. Han dömdes 1994 för mordbrand till fängelse i två år. Därefter hade han dömts för hot mot tjänsteman till dagsböter. Han levde vid domsfällandet under ordnade sociala förhållanden utan missbruk och övervakarbehov.

Tingsrätten dömde I.K. för mened till fängelse i fyra månader. – Tingsrätten anförde i påföljdsdelen att brottet är ett artbrott samt att för fängelse talade även att I.K. hade återfallit i brott.

Hovrätten skärpte straffet till fängelse i sex månader med hänvisning till att straffvärdet av I.K:s brott var högre än vad tingsrätten ansett.