Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2001:89

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2001:89
Målnummer
B2965-01
Avdelning
5
Avgörandedatum
2001-12-03
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 8 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: Hörd som vittne i ett rattfyllerimål uppgav M.H. sanningslöst att det varit han och inte den åtalade som kört bilen vid tillfället.

Tingsrätten dömde M.H. för mened till fängelse i tre månader. – Vid sitt påföljdsval åberopade tingsrätten att brottet är ett s.k. artbrott. Tingsrätten beaktade vid straffmätningen att M.H. inte hade ljugit för att tillskansa sig själv fördelar eller för att tillvita någon annan brott.

Hovrätten bestämde straffet till fängelse i fem månader. – Hovrätten noterade att M.H. efter tingsrättsdomen hade dömts för stöld och snatteri till två månaders fängelse. Hovrätten ansåg inte att omständigheterna var mildrande men att straffet till följd av bestämmelserna i 34 kap. 3 § 2 st. brottsbalken borde sättas lägre än annars.