Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2004:106

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2004:106
Målnummer
B2923-03
Avdelning
5
Avgörandedatum
2004-02-10
Rubrik
Vapenbrott och annat brott mot vapenlagen (1996:67). - Referat nr 14 av 17 hovrättsdomar som har meddelats under 2004 (referat RH 2004:93-109). Redovisningen upptar inte alla domar avseende vapenbrott eller annat brott mot vapenlagen som har meddelats av hovrätterna under år 2004. Sålunda saknas domar som inte har vunnit laga kraft i tid för att kunna tas med i RH 2004. Vidare har domar som avsett även andra brott än vapenbrott endast undantagsvis tagits med i redovisningen. Också av andra skäl har vissa avgöranden ansetts inte vara lämpliga att referera.

Gärningen: P.O. har den 20 augusti 2002 i sin bostad uppsåtligen eller av oaktsamhet innehaft ett gevär (Husqvarna modell 165, kaliber 22 long rifle) och fem patroner, varav den ena i sin byxficka, utan att ha rätt till det.

Tingsrätten konstaterade att P.O. hade återfallit i likartad brottslighet och att normalpåföljden för vapenbrott är fängelse samt att den omständigheten att P.O. innehaft vapnet endast en dag inte var tillräckligt för att välja annan påföljd än fängelse. P.O. dömdes till fängelse 1 månad och förverkande av villkorligt medgiven frihet.

Hovrätten, dit P.O. överklagat med yrkande om att brottet skulle bedömas som ringa, gjorde ingen annan ändring än att förordnandet om förverkande av villkorligt medgiven frihet upphävdes.