Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2004:32

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2004:32
Målnummer
Ö3752-03
Avdelning
5
Avgörandedatum
2003-11-28
Rubrik
Stämpelskatt har ansetts inte böra utgå vid förvärv av fast egendom då vederlaget uppgått till mindre än 85 procent (68 procent) av egendomens värde i stämpelskattehänseende och då överlåtaren i skrivelse till skattemyndigheten givit uttryck för att det varit fråga om gåva.
Rättsfall
NJA 1988 s. 52

Genom köpebrev daterat den 1 oktober 2001 förvärvade C.S. och C.O. fastigheten Eda Järnskogsboda 1:7 för 400 000 kr. Fastighetens taxeringsvärde för år 2000 var 582 000 kr. Inskrivningsmyndigheten beviljade lagfart på förvärven och fastställde stämpelskatten till 8 730 kr.

C.S. och C.O. överklagade inskrivningsmyndighetens beslut och yrkade att stämpelskatt inte skulle utgå. Som grund för överklagandet anförde de att, eftersom skattemyndigheten givit uttryck för att deras förvärv är gåvoskattepliktiga, de rätteligen inte också skulle betala stämpelskatt. De åberopade därvid en skrivelse från Skattemyndigheten i Örebro.

Kammarkollegiet bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (2003-11-28, hovrättslagmannen Hans Frennered, hovrättsrådet Marianne Larsson och tf. hovrättsassessorn Håkan Johansson, referent) bestämde med ändring av inskrivningsmyndighetens beslut att någon stämpelskatt inte skulle utgå för förvärven.

I skälen för beslutet anförde hovrätten följande.

Vid prövning av frågan om ett förvärv i stämpelskattehänseende skall betraktas som köp eller gåva bör hänsyn tas till samtliga omständigheter som anger rättshandlingens huvudsakliga karaktär (se Högsta domstolens avgörande i NJA 1988 s. 52). Att köpeskillingen i förevarande fall uppgår till endast ca 68 procent av fastighetens värde i stämpelskattehänseende utgör ett starkt skäl för att betrakta överlåtelsen som gåva. Enligt den åberopade skrivelsen från skattemyndigheten har överlåtaren själv givit uttryck för att fråga är om en gåva. Dessa omständigheter gör att överlåtelsen, trots att den i överlåtelsehandlingen har betecknats som köp, i stämpelskattehänseende bör betraktas som gåva. Förvärven är därför inte skattepliktiga.

Målnummer Ö 3752-03