Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2004:84

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2004:84
Målnummer
Ö3662-04
Avdelning
3
Avgörandedatum
2004-10-12
Rubrik
Gångtid för tre inställelser vid häktet som vid varje inställelse utgjort en mindre del av en sammanlagd tidsspillan om 30 minuter har ansetts ersättningsgill.
Lagrum
21 kap. 10 § rättegångsbalken (1942:740)

S-Å.K. begärde i tingsrätten som offentlig försvarare för K.F. ersättning av allmänna medel med bl.a. 1.380 kr jämte mervärdesskatt för en och en halv timmes tidsspillan avseende ”gång- och väntetid vid tre inställelser på polishuset”.

Uddevalla tingsrätt (2004-07-28, rådmannen Lars Lindgren samt nämndemännen Birgitta Einarsson, Jan Assmo och Gert Ahlgren) tillerkände i den delen S-Å.K. ersättning med 920 kr jämte mervärdesskatt för en timmes tidsspillan.

I skälen för beslutet anförde tingsrätten följande.

Tingsrätten anser att avståndet mellan polishuset och advokatbyråns lokaler, uppskattningsvis 450 m, medför att tidsspillan för gångtid inte är ersättningsgill. S-Å.K. har uppgivit att gångtiden vid tre tillfällen sammanlagt uppgår till ungefär en halvtimme. Gångavståndet är så kort att en gångmarsch, en väg, vid varje tillfälle måste understiga fem minuter. Tiden är alltför obetydlig för att ersättas särskilt. Ett större antal gångtillfällen kan inte läggas samman för att uppnå ersättningsgill tidsspillan (jfr RH 2002:31). Dessutom går en bilfärd mellan advokatbyrån och polishuset på någon minut och parkeringsmöjligheterna är goda. Begärd tidsspillan skall således minskas med 460 kr plus mervärdesskatt.

S-Å.K. överklagade beslutet och yrkade helt bifall till sin begäran om ersättning för tidsspillan.

Domstolsverket bestred ändring.

Hovrätten för Västra Sverige (2004-10-12, hovrättslagmannen Sigvard Helin, hovrättsrådet Eva Ahlquist och tf. hovrättsassessorn Henrik Eriksson) tillerkände, med ändring av tingsrättens beslut, S-Å.K. ersättning med ytterligare 575 kr för tidsspillan vid tingsrätten.

I skälen för beslutet anförde hovrätten följande.

Av utredningen i hovrätten framgår att gångtiden vid varje inställelse vid häktet har utgjort en mindre del av en sammanlagd tidsspillan om 30 minuter. Det finns enligt hovrättens uppfattning inte anledning att i sådant fall särskilja själva gångtiden från övrig spilltid. S-Å.K. skall därför tillerkännas ersättning även för gångtiden.

Målnummer Ö 3662-04