Hovrätten för Västra Sverige referat RH 2014:51

Court
Hovrätten för Västra Sverige
Reference
RH 2014:51
Målnummer
B3515-13
Avdelning
3
Avgörandedatum
2013-11-27
Rubrik
Fråga om delgivning av beslut om tillträdesförbud har skett på lämpligt sätt. Också fråga om straffmätning vid överträdelse av sådant förbud.
Lagrum
•  4 § och 22 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsevenemang
•  19 § delgivningslagen (2010:1932)

Göteborgs tingsrätt

Åklagaren yrkade vid tingsrätten att A.M.L. skulle dömas enligt 22 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsevenemang för överträdelse av tillträdesförbud enligt följande gärningsbeskrivning.

A.M.L. meddelades den 1 oktober 2012 ett interimistiskt tillträdesförbud som innebar förbud att, från den 1 oktober 2012 till och med den 29 oktober 2012, tillträda eller vistas på samtliga inhägnade idrottsanläggningar i Sverige när det på platsen anordnas fotbollsmatch i Allsvenskan. A.M.L. har den 22 oktober 2012 brutit mot tillträdesförbudet då han gått in på Stockholms stadion i samband med allsvensk fotbollsmatch mellan Djurgårdens IF och GAIS. Han har också brutit mot tillträdesförbudet den 28 oktober 2012 då han gått in på Gamla Ullevi, Göteborg, i samband med allsvensk fotbollsmatch mellan GAIS och Helsingborgs IF.

A.M.L. förnekade gärningarna. Han erkände att han hade varit på de arenor som angetts i stämningsansökan men gjorde gällande att han inte vetat om att han haft tillträdesförbud till dem.

Vid tingsrätten hördes A.M.L. och polismännen Peter Nygren och Thomas Rasmusson. Som skriftlig bevisning åberopade åklagaren det interimistiska tillträdesförbudet samt fotografi.

Tingsrätten (rådmannen Pär Zelano samt nämndemännen Marie Andersson, Carola Björkman och Fredrik Ylander) anförde i dom den 18 juni 2013 bl.a. följande.

DOMSKÄL

A.M.L. har berättat bl.a. följande. Före båda matcherna pratade han med polisen och att de sade till honom att han hade tillträdesförbud. Han trodde emellertid inte på dem eftersom han inte tyckte att han hade gjort något för att förtjäna ett nytt tillträdesförbud. Han har haft tillträdesförbud tidigare och har då fått ett papper om detta hem. Det har han inte fått den här gången. Första gången han såg beslutet var i samband med förhör. Han minns inte att polis i Norrköping läst upp någon handling för honom.

Vittnet Peter Nygren har berättat bl.a. följande. Vid en match i Norrköping fanns det två personer inlåsta under matchen. Supporterpolisen ville ha assistans med att få ett interimistiskt tillträdesförbud utfärdat. Ett sådant interimistiskt beslut fattades. Han delgav de inlåsta personerna muntligen i deras celler. Han kommer inte ihåg vad de hette. Han hade med sig pappret där det stod mellan vilka datum, anläggningar och typer av matcher som förbudet gällde. Han läste upp innehållet, t.o.m. datum, för personerna. Båda var likgiltiga men de tog emot budskapet och förstod detta. De fick inte behålla något papper.

Vittnet Thomas Rasmusson har berättat att han inför båda matcherna upplyst A.M.L. om att denne inte fick gå in på arenorna eftersom han hade tillträdesförbud. Inför matchen i Göteborg visade han en kopia av tillträdesförbudet för A.M.L. vid en träff samma dag på restaurangen Gamle Port. Han lämnade dock inte över kopian.

Tingsrättens bedömning

Det framgår av 4 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang att ett tillträdesförbud ska delges den förbudet avser.

Det finns inte någon anledning att ifrågasätta de uppgifter som vittnena lämnat. Tingsrätten finner därför i och för sig att den muntliga delgivningen i cellen gått till på korrekt sätt. Polismannen har läst upp hela handlingen. Mot bakgrund av att det bara fanns två personer inlåsta och båda delgavs beslut om tillträdesförbud är det också utrett att beslutet lästs upp för A.M.L. Det har inte presenterats någon utredning till stöd för att handlingen sedan har skickats till A.M.L. Att detta skulle ha varit obehövligt har inte påståtts i målet. Denna brist är emellertid inte sådan att delgivningen blir ogiltig utan delgivning har skett när hela innehållet har lästs upp på ett korrekt sätt.

Frågan blir nu om det har varit korrekt att välja att delge A.M.L. muntligt. Delgivningssätt ska enligt 4 § delgivningslagen väljas med utgångspunkt från att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt. Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i delgivningsärendet.

Enligt tingsrättens bedömning är det i princip olämpligt att använda muntlig delgivning när den som delger träffar den person som ska delges personligen, d.v.s. när den handling som ska delges lika gärna kan lämnas till delgivningsmottagaren direkt. I föreliggande fall, vid delgivning av en supporter som omhändertagits i anslutning till en match och befinner sig i en cell, finns det ytterligare omständigheter som talar för att det är olämpligt med muntlig delgivning. Peter Nygrens uppgift om att A.M.L. var likgiltig tyder på att A.M.L. kan ha varit berusad och ha haft svårt att ta till sig innehållet i det som lästes upp. Härtill kommer att innehållet i beslutet om tillträdesförbud är relativt invecklat. Det har inte heller framkommit att det funnits några svårigheter för polismannen att lämna över en kopia av beslutet till A.M.L. Således har det varit olämpligt att använda muntlig delgivning i stället för vanlig delgivning genom att lämna över en kopia av beslutet.

Konsekvensen av att förutsättningarna i 4 § delgivningslagen inte är uppfyllda är att delgivning inte kan ske och att ett gjort delgivningsförsök ska underkännas. Således är den muntliga delgivningen i Norrköping inte giltig. De andra tillfällena då Thomas Rasmusson sagt till A.M.L. att han hade tillträdesförbud uppfyller inte kraven för delgivning.

Då således A.M.L. inte delgivits det interimistiska tillträdesförbudet kan något straffansvar för överträdelse av förbudet inte komma i fråga. Åtalet ska därför ogillas.

DOMSLUT

Åtalet ogillas.

Hovrätten för Västra Sverige

Åklagaren överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle bifalla åtalet och bestämma påföljden till dagsböter.

A.M.L. motsatte sig ändring av tingsrättens dom.

Hovrätten (hovrättslagmannen Katarina Påhlsson, hovrättsrådet Bengt von Reis och hovrättsassessorn Borjana Tasic) anförde i dom den 27 november 2013 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Hovrätten har tagit del av ljud- och bildupptagningarna av förhören vid tingsrätten med A.M.L. och Thomas Rasmusson samt ljudupptagningen av förhöret med Peter Nygren. Åklagaren har åberopat skriftlig bevisning.

A.M.L. har vidhållit att han inte delgetts beslutet om tillträdesförbud på ett korrekt sätt.

Åklagarkammaren i Nyköping meddelade den 1 oktober 2012 ett interimistiskt tillträdesförbud i enlighet med vad åklagaren angett i gärningsbeskrivningen. Genom främst A.M.L:s egna uppgifter är det vidare klarlagt att han därefter besökte de båda fotbollsmatcherna i enlighet med gärningspåståendet. Den avgörande frågan i målet är om A.M.L. kan anses ha blivit delgiven tillträdesförbudet genom att Peter Nygren läste upp det för honom.

Ett tillträdesförbud ska enligt 4 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (tillträdesförbudslagen) delges den som förbudet avser. Delgivning får dock inte ske enligt 34-38 och 47-51 §§ delgivningslagen (2010:1932). Bortsett från att ett tillträdesförbud sålunda inte får delges genom vissa fall av s.k. stämningsmannadelgivning och inte heller genom kungörelsedelgivning ska alltså ett tillträdesförbud delges den förbudet avser i den ordning som föreskrivs i delgivningslagen.

Delgivningssätt ska enligt 4 § delgivningslagen väljas med utgångspunkt från att det ska vara ändamålsenligt med hänsyn till handlingens innehåll och omfattning och medföra så lite kostnader och besvär som möjligt. Delgivning får inte ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i delgivningsärendet.

Muntlig delgivning får användas endast av myndigheter i ett mål eller ärende. Sådan delgivning sker enligt 19 § delgivningslagen genom att innehållet i den handling som ska delges läses upp för delgivningsmottagaren. Handlingen eller beslutet ska, sedan det har fått skriftlig form, skickas eller lämnas till delgivningsmottagaren om det kan ske och inte bedöms obehövligt. Delgivning anses dock enligt 21 § delgivningslagen ha ägt rum redan när innehållet har lästs upp. Skälet till att handlingen i normalfallet också ska skickas eller lämnas till den som muntligen delgetts dess innehåll är att det dels fyller en säkerhetsfunktion, dels utgör en påminnelse för den enskilde (prop. 2009/10:237 s. 240). Vid bedömningen av om det kan anses lämpligt att använda muntlig delgivning ska beaktas särskilt handlingens innehåll och omfattning samt den situation delgivningsmottagaren befinner sig i. Bedömningen av omständigheterna kring delgivningen ska göras utifrån den enskilda personens förutsättningar att ta till sig innehållet (a. prop. s. 241).

Vid tillträdesförbudslagens införande konstaterades att det inte var uteslutet att använda vare sig telefondelgivning eller annan muntlig delgivning vid delgivning av ett tillträdesförbud. I brådskande fall ansågs att möjligheten att delge per telefon kunde utnyttjas för delgivning av ett sådant beslut, om förutsättningarna för detta i övrigt var uppfyllda. Muntlig delgivning ansågs också kunna komma ifråga när en åklagare beslutade om tillträdesförbud. I sådant fall skulle det framgå av någon handling, t.ex. ett protokoll, att den som förbudet avsåg hade varit närvarande. (Se prop. 2004/05:77 s. 40 och 63.) Telefondelgivning och annan muntlig delgivning har i den nuvarande delgivningslagen ersatts av gemensamma bestämmelser om muntlig delgivning (se prop. 2009/10:237 s. 126).

Hovrätten konstaterar att A.M.L. har meddelats ett interimistiskt beslut om tillträdesförbud. Ett sådant beslut får enligt 9 a § andra stycket tillträdesförbudslagen gälla under högst fyra veckor. När ett interimistiskt tillträdesförbud bedöms vara påkallat torde det ofta vara nödvändigt med en skyndsam handläggning. Det har därför i och för sig varit ändamålsenligt att muntlig delgivning ägde rum.

Redan av en i målet framlagd tjänsteanteckning framgår att Peter Nygren muntligen delgett A.M.L. innehållet i beslutet om tillträdesförbud den 2 oktober 2012. Peter Nygren har i sitt förhör också bekräftat att han läste upp tillträdesförbudet för A.M.L. och förklarat att han är säker på att han läste hela innehållet. I enlighet med bestämmelsen i 21 § delgivningslagen är därmed A.M.L. delgiven beslutet. Peter Nygren har emellertid inte lämnat kvar en kopia av beslutet till A.M.L., vilket som åklagaren också framhållit lämpligen borde ha gjorts i omedelbar anslutning till den muntliga delgivningen. Såvitt framkommit har inte heller senare någon kopia skickats till A.M.L. Frågan är om delgivningen ändå kan godtas.

Av Peter Nygrens förhör har framgått att delgivningen ägde rum i samband med ett ingripande mot bl.a. A.M.L. enligt 13 § polislagen. Sålunda har A.M.L. inte omhändertagits på grund av berusning och han har inte heller själv gjort gällande att han var berusad när Peter Nygren informerade honom om tillträdesförbudet. Peter Nygren har dessutom förklarat att han uppfattat att A.M.L. förstått innehållet i förbudet. Det finns således ingen anledning att anta att A.M.L. skulle ha varit berusad i sådan grad att han inte skulle ha förstått innebörden av det muntligen presenterade beslutet. Något omfattande eller annars särskilt komplicerat innehåll har det inte heller varit frågan om. Härtill kommer att A.M.L. enligt egen uppgift har erfarenhet av att tidigare ha erhållit tillträdesförbud. Av belastningsregistret framgår också att han den 30 juni 2011 meddelades ett tillträdesförbud, ett förbud som innehöll betydligt fler och mer detaljerade uppgifter än det förbud som Peter Nygren redogjorde för. Mot bakgrund av det anförda finns det ingen anledning att anta att A.M.L. inte kunde ta till sig innehållet i beslutet när det muntligen presenterades för honom.

Sammanfattningsvis anser hovrätten att det inte var olämpligt att delge A.M.L. på det sätt som skedde och att han får anses ha blivit delgiven beslutet. Han har därefter överträtt tillträdesförbudet vid de två påstådda tillfällena och det trots att Thomas Rasmussen dessutom påmint honom om beslutet. Åtalet för överträdelse av tillträdesförbud är därmed styrkt. Påföljden ska bestämmas till dagsböter.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom dömer hovrätten A.M.L. enligt 22 § lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsevenemang till 80 dagsböter å 150 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 27 november 2013.

Mål nr: B 3515-13.

Lagrum: 4 och 22 §§ lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsevenemang; 19 § delgivningslagen (2010:1932).