Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1998:113

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 1998:113
Målnummer
B321-98
Avgörandedatum
1998-05-20
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 9 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningarna: Den 17 januari 1998 lät H.F. en annan person via Malmö införa utan tullanmälan till Sverige från Tyskland 19 500 liter 96-procentig sprit. Alkoholskatt beräknades uppgå till drygt 9 miljoner kr. Spriten skulle sedan forslas till Norge. U.S, främjade H.F:s sprittransport genom att ombesörja att den person som åtagit sig att införa spritpartiet till Sverige kom till Tyskland för att där sammanträffa med H.F. och ta hand om lasten.

Rubricering: H.F. dömdes för grov varusmuggling (3 § varusmugglingslagen) och U.S. för medhjälp till grov varusmuggling (3 § varusmugglingslagen och 23 kap. 4 och 5 §§ BrB).

Påföljd: H.F. fängelse tre år sex månader och U.S. fängelse tre månader.

Skälen: H.F:s påstående att spritlasten skulle föras till Norge skall läggas till grund för bedömningen av gärningens straffbarhet. För transitering av gods gäller enligt 45 § tullagen (1994:1550),bestämmelser i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 och kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93. För transitering till Norge gäller konventionen av den 20 maj 1987 om gemensamt transiteringsförfarande som slutits mellan EG och EFTA. – Dessa bestämmelser har i detta fall inte till någon del iakttagits och det har inte heller varit avsikten. Det har följaktligen inte rört sig om transitering som skulle utesluta straffansvar. Det finns inte heller någon annan omständighet som kan medföra att H.F. kan undgå ansvar för medverkan till varusmugglingsbrott. Han har haft en så väsentlig roll i smugglingen att han skall anses som gärningsman. – Straffvärdet är att bedöma med ledning av rättsfallet NJA 1997 s. 622 . I H.F:s fall uppkommer fråga vilken betydelse som skall tillmätas det förhållandet att spriten var avsedd för transport till Norge. Det finns i allmänhet risk för att sprit som under okontrollerade former kommer in i riket kvarblir här. I målet föreligger även konkreta omständigheter som tyder på sådan risk. – Hovrätten anser därför att för H.F:s del avgörs straffvärdet väsentligen av mängden sprit och storleken av den undandragna alkoholskatten. – U.S. har gjort sig skyldig till straffbar medhjälp till varusmugglingsbrott. Hon får dock anses ha medverkat i mindre mån.