Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1998:118

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 1998:118
Målnummer
B534-98
Avgörandedatum
1998-09-08
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 14 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: Den 4 mars 1998 försökte L.D. i Karlskrona olovligen införa till Sverige 41 000 cigaretter, för vilka tull och andra avgifter skulle ha erlagts med sammanlagt 83 316 kr.

Rubriceringen: Försök till varusmuggling (1 och 8 §§ varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd: Fängelse en månad.

Skälen: (Tingsrätten: Brottet präglas av planering och förslagenhet. Den här typen av smuggling av ett större parti cigaretter får anses utgöra brott av den arten att fängelse normalt bör ådömas. Några särskilda skäl att frångå den bedömningen i detta fall har inte framkommit). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.