Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1998:120

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 1998:120
Målnummer
B102-98
Avgörandedatum
1998-10-01
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 16 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: Den 12 november 1997 försökte S.P. vid inresa till Sverige via Helsingborg i en lastbil olovligen och med användande av en osann fraktsedel införa 5 940 liter spritdrycker.

Rubricering: Försök till grov varusmuggling (3 och 8 §§ varusmugglingslagen samt 23 kap. 1 § BrB).

Påföljd: Fängelse ett år tre månader.

Skälen: (Tingsrätten: S.P. skall dömas för försök till varusmuggling. Brottet är med hänsyn till att det avser gods av betydande myckenhet att bedöma som grovt. Brottet har sådant straffvärde att någon annan påföljd än ett fängelsestraff inte kan komma ifråga). Hovrätten fastställde tingsrättens dom.