Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1998:121

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 1998:121
Målnummer
B1008-97
Avgörandedatum
1998-10-20
Rubrik
Brottsrubricering och påföljd i mål enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (varusmugglingslagen). - Referat nr 17 av totalt 19 hovrättsdomar som meddelats under 1998 (referat RH 1998:105-123). I de fall de har överklagats till Högsta domstolen har prövningstillstånd inte meddelats. I referaten anges den gärning som funnits styrkt, hovrättens brottsrubricering och den påföljd som hovrätten har bestämt. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Under rubriken "Påföljd" redovisas i förekommande fall också beslut om utvisning och beslut varigenom villkorligt medgiven frihet från att avtjäna straffåterstod förklarats förverkad. Lagen (1994:1565) om beskattning av privatinförsel av alkoholdrycker och tobak från land som är medlem i Europeiska unionen berörs i några av referaten och kallas då privatinförsellagen.

Gärningen: Den 2 mars 1997 försökte A.E. och S.G. i Ystad olovligen införa till Sverige från Polen 400 000 cigaretter som var gömda i ett specialinrett utrymme i deras buss.

Rubricering: A.E. dömdes för försök till grov varusmuggling och S.G. för medhjälp till försök till grov varusmuggling (3 och 8 §§ varusmugglingslagen och 23 kap. 1 § BrB, respektive 3 och 8 §§ varusmugglingslagen samt 23 kap. 1, 4 och 5 §§ BrB).

Påföljd: A.E. dömdes till fängelse sex månader och för S.G. bestämdes påföljden till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Skälen: A.E. (Tingsrätten: Med hänsyn till den stora mängden cigaretter är brottet grovt. Det brott A.E. har gjort sig skyldig till är av sådan art att påföljden bör bestämmas till fängelse. A.E:s sjukdomar föranleder inte en annan bedömning). Hovrätten gjorde samma bedömning som tingsrätten i rubricerings- och påföljdsfrågorna. – (Hovrätten:) S.G. har deltagit i överlastningen från säljarens bil till bussen. Han får därför anses ha medverkat endast i mindre mån. Hans medverkan kan dock inte anses så begränsad att den är att bedöma som ringa och därmed ansvarsfri. – Med hänsyn till att S.G. medverkat endast i mindre mån och då särskild anledning saknas att befara att han kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet kan påföljden bestämmas till villkorlig dom och ett måttligt bötesstraff.