Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 1998:74

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 1998:74
Målnummer
Ö1628-98
Avdelning
3
Avgörandedatum
1998-10-28
Rubrik
Hovrätten har ogillat yrkande om undanröjande av skyddstillsyn, trots att den dömde inte fullföljt s.k. kontraktsvård. Föreskriften om behandling har inte ansetts lagligen kunna upphävas.
Lagrum
28 kap. 8 § brottsbalken
Rättsfall
•  NJA 1986 s. 78
•  RH 1990:12

R.S. dömdes av Hovrätten över Skåne och Blekinge den 16 april 1998 för förmögenhetsbrott, narkotikabrott och vapenbrott, varvid hovrätten bestämde påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. I domslutet uttalade hovrätten att, om fängelse i stället hade valts som påföljd, fängelse ett år sex månader skulle ha ådömts. I domskälen anförde hovrätten bl.a. följande.

Den samlade brottslighetens straffvärde talar med styrka för att påföljden bör bestämmas till fängelse. Kriminalvårdsmyndigheten Malmö Norr har emellertid i ett den 20 februari 1998 dagtecknat yttrande föreslagit att R.S. döms till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård). Till yttrandet är fogat en av dåvarande tf. frivårdsinspektören Susanne Björk i samråd med den föreslagna vårdgivaren, Projecta Malmö – Provita Behandling, upprättad behandlingsplan. R.S. har samtyckt till att underkasta sig behandling i enlighet med planen.

Det framgår av utredningen att R.S. har ett flerårigt allvarligt narkotikamissbruk. Hans missbruk har utan tvivel i väsentlig grad bidragit till att han begått de nu aktuella brotten. Det är tydligt att han behöver vård för att komma ifrån missbruket. Den behandling som redovisas i den upprättade planen framstår som lämplig. Hovrätten bedömer att R.S. är motiverad för behandlingen.

På grund av det anförda finner hovrätten att det föreligger särskilda skäl att bestämma påföljden till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård).

Åklagaren väckte därefter den 13 augusti 1998 talan mot R.S. om undanröjande av skyddstillsynen och anförde vid tingsrätten.

R.S. har allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom enligt behandlingsplanen genom att missköta den med kontraktsvården meddelade föreskriften. Det kan antas att han inte låter sig rättas genom någon åtgärd som övervakningsnämnden äger vidtaga. Med översändande av bilagda handlingar får jag därför på framställning av Övervakningsnämnden i Malmö yrka att den ådömda skyddstillsynen undanröjes och att tingsrätten i stället utdömer fängelsestraff.

Övervakningsnämndens handlingar innehåller i sammandrag följande.

R.S. påbörjade kontraktsvården den 16 april 1998. Efter en månads primärbehandling samt en och en halv månads behandling i s.k. halvvägshus, skrevs han ut från Provita den 23 juni 1998 på grund av misskötsamhet. Sedan Provita beslutat att på nytt skriva in R.S. meddelade övervakningsnämnden honom varning den 13 juli 1998. Följande dag påbörjade R.S. ny primärbehandling på Provita. Till följd av ny misskötsamhet skrevs han därefter definitivt ut från Provita den 27 juli 1998. – R.S. saknade bostad och erhöll socialbidrag till sitt uppehälle.

Malmö tingsrätt (1998-08-31, rådmannen Björn Wendel samt nämndemännen Eva Bårman, Lennart Püschel och Ulla Selinder) undanröjde skyddstillsynen och bestämde påföljden till fängelse i ett år och två månader.

I skälen för beslutet anförde tingsrätten följande.

Av den vid tingsrätten framlagda utredningen framgår att R.S. allvarligt har åsidosatt sina åligganden enligt den behandlingsplan som gäller för honom och det kan antas att sådana åtgärder som övervakningsnämnden får vidta blir utan verkan. Den tidigare ådömda skyddstillsynen med särskild behandlingsplan bör därför undanröjas. Påföljden bör bestämmas till fängelse. Med skälig hänsyn tagen till vad R.S. har undergått till följd av domen på skyddstillsyn finner tingsrätten – med beaktande av uppgift som avses i 28 kap. 6 a § 1 st. brottsbalken i hovrättens ovannämnda dom – att strafftiden bör bestämmas till ett år två månader.

R.S. överklagade tingsrättens beslut och yrkade att hovrätten skulle lämna åklagarens yrkande om undanröjande av skyddstillsynen utan bifall eller, i andra hand, sätta ned fängelsestraffet. Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (1998-10-28, hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, samt hovrättsråden Sten Pålsson och Roberth Nordh) lämnade med ändring av tingsrättens beslut yrkandet att skyddstillsynen skulle undanröjas utan bifall samt föreskrev att R.S. skulle avlämna prover för drogtest i enlighet med vad frivården finner erforderligt.

I skälen för beslutet anförde hovrätten följande.

Huruvida förutsättningarna för undanröjande av skyddstillsyn är uppfyllda skall bedömas med hänsyn till de förhållanden som föreligger då domstolen fattar sitt beslut (NJA 1986 s. 78).

Vid muntligt förhör inför hovrätten har R.S. och frivårdsinspektören S.B. hörts. De har uppgett bl.a. följande.

R.S: Han är numera förlovad och bor tillsammans med sin fästmö. Hon ställer starka krav på honom att avhålla sig från brottslighet och narkotika. Vidare har han fått fast anställning inom databranschen. – Efter det att behandlingen på Provita avbröts, har han gått på NA-möten en till två gånger per vecka. Med samma regelbundenhet har han avlämnat drogtester. Samtliga dessa har varit negativa. Sammanlagt har han i dag varit drogfri i över nio månader.

S.B: De uppgifter R.S. har lämnat är korrekta. Tilläggas skall att han haft regelbunden kontakt med frivården under ifrågavarande tid. Enligt hennes mening har R.S:s förhållanden ändrats i sådan mån att skyddstillsynen inte bör undanröjas. Om skyddstillsynen får stå kvar, bör föreskrift meddelas om skyldighet för R.S. att även fortsättningsvis avlämna prover för droganalys.

R.S. har visserligen allvarligt åsidosatt de skyldigheter han haft enligt domen på skyddstillsyn. Såvitt utredningen visar har emellertid de tre månaders behandling han sammanlagt undergått i enlighet med föreskriften om s.k. kontraktsvård haft verkan. Hans personliga förhållanden har också påtagligt förbättrats genom att han, utöver att han hållit sig drogfri, fått fast bostad och arbete. Enligt hovrättens bedömning skulle ett fängelsestraff nu allvarligt kunna äventyra R.S:s återanpassning till samhället. Vid dessa förhållanden finner hovrätten att förutsättningar för undanröjande av skyddstillsynen inte längre föreligger. R.S. bör meddelas föreskrift i enlighet med vad S.B. anfört.

Hovrätten saknar laglig möjlighet att upphäva föreskriften om s.k. kontraktsvård. Det ligger dock i sakens natur att den avbrutna vården inte skall återupptas och fullföljas.

Målnummer Ö 1628/98