Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2001:85

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2001:85
Målnummer
B870-00
Avdelning
2
Avgörandedatum
2001-05-28
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 4 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: Vid polisförhör berättade B.K., född 1976, att han sett hur en person mötts av fem män och därpå misshandlats av dem. Vid huvudförhandling i tingsrätt och i hovrätt i misshandelsmålet, i vilket B.K hördes som vittne, tog han tillbaka dessa uppgifter och uppgav att han inte hade bevittnat någon misshandel. – B.K. erkände i menedsmålet att han hade ljugit och förklarade detta dels med att han kände sig rädd för de fem männen som är landsmän till honom, dels med att han förstod att de många landsmän som var åhörare vid huvudförhandlingarna ansåg att det var hans skuld att det blivit en rättegång.

Tingsrätten dömde B.K. för mened till fängelse i fyra månader. – I påföljdsfrågan yttrade tingsrätten bl.a. följande. Mened är ett brott av den arten att påföljden regelmässigt bestäms till fängelse i fyra-fem månader. Den rädsla och det obehag som B.K. – kanske välgrundat – känt inför att vittna utgör inte tillräckliga skäl att frångå denna regel, helst som några direkta hotelser inte uttalats mot honom i anslutning till vittnesmålet. Omständigheterna är emellertid i någon mån mildrande, vilket bör inverka på fängelsestraffets längd.

Hovrätten satte ned straffet till fängelse i tre månader. -I påföljdsdelen yttrade hovrätten bl.a. följande. Presumtionen för fängelse är särskilt stark vid menedsbrott. Straffvärdet av B.K:s brott motsvarar fängelse i sex månader. Tillräckliga skäl att frångå ett fängelsestraff har inte framkommit. I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det föreligger förmildrande omständigheter. Dessa väger så tungt att fängelsestraffet bör sättas ned till tre månader.