Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2001:86

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2001:86
Målnummer
B711-00
Avdelning
1
Avgörandedatum
2001-06-12
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 5 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningen: I mål mot M.G. om olovlig körning uppgav M.E., född 1964, som vittne sanningslöst att han varit med i bilen och att det varit fråga om en övningskörning.

Tingsrätten ogillade åtalet med motiveringen att det inte med tillräcklig grad av säkerhet kunde uteslutas att M.E. befunnit sig i den av M.G. förda bilen och därvid varit av uppfattningen att M.G. övningskörde med honom.

Hovrätten dömde M.E. för mened till fängelse i fyra månader. – Hovrätten konstaterade att brottet var ett s.k. artbrott och att det inte fanns skäl att döma till annan påföljd än fängelse.