Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2001:87

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2001:87
Målnummer
B239-01
Avdelning
3
Avgörandedatum
2001-11-12
Rubrik
Påföljd för mened och anstiftan av mened. - Referat nr 6 av totalt 11 hovrättsdomar som har meddelats under 2001 (referat RH 2001:82-92). Domarna har vunnit laga kraft. Referaten är summariska. I dem anges det eller de brott för vilka hovrätten har dömt till ansvar i målet, den av hovrätten bestämda påföljden och skälen för påföljdsbestämningen. Domstolarnas motiveringar redovisas i sammanfattning och återger inte ordagrant skälen. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Domar i vilka den åtalade har dömts även för annat brott än mened eller anstiftan till sådant brott har inte tagits med i redovisningen. Detta gäller även i de fall det eller de andra brotten är bagatellartade i jämförelse med menedsbrottet.

Gärningarna: A.J. lämnade, hörd som vittne, dels vid tingsrätten, dels i hovrätten osann uppgift om hur två polismän var klädda vid ett tillslag mot en lokal i Malmö i vilken en motorklubb höll en tillställning. Sålunda uppgav A.J. att ingen av poliserna var uniformerad utan att båda var ?alldagligt? klädda eller haft fritidskläder. I verkligheten hade de över sina civila kläder burit neongula västar med texten "Polis" både framtill och baktill.

Tingsrätten dömde A.J. för mened till fängelse i åtta månader. – Tingsrätten konstaterade inledningsvis i påföljdsdelen att menedsbrottet är ett artbrott. Några förmildrande omständigheter kring gärningen ansåg tingsrätten inte hade kommit fram. I det aktuella fallet var det enligt tingsrätten fråga om två gärningar, vid vilket förhållande fängelsetidens längd enligt 26 kap. 2 § brottsbalken kan uppgå till sex år. Tingsrätten uttalade vidare att det sammanlagda straffvärdet för de båda gärningarna fick anses uppgå till fängelse i åtta månader och att Hovrätten över Skåne och Blekinge i en dom den 29 april 1999 hade uttalat att för ett menedsbrott med ett straffvärde på sex månaders fängelse en villkorlig dom med samhällstjänst inte borde komma ifråga. Enligt tingsrätten framstod därför fängelse med hänsyn till brottslighetens art som den riktiga påföljden.

Hovrätten sänkte straffet till fängelse i sex månader. – I sin motivering anslöt sig hovrätten till tingsrättens påföljdsval och anförde vidare bl.a. Den omständigheten att A.J. avgett en oriktig berättelse även i hovrätten får ses som en konsekvens av att han redan hade lämnat osanna uppgifter i tingsrätten och bör inte påverka straffmätningen i någon högre grad. Hovrätten finner därför straffvärdet vara något lägre än vad tingsrätten angett och för båda gärningarna motsvara fängelse i sex månader.