Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:32

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2002:32
Målnummer
B192-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-07-15
Rubrik
Lokal trafikföreskrift som saknat bestämmelse om ikraftträdande har ansetts inte kunnat göras gällande mot enskild.
Lagrum
13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar

Åklagaren åtalade T.D. för hastighetsöverträdelse för att T.D. uppsåtligen eller av oaktsamhet brutit mot lokal trafikföreskrift genom att ha fört personbil med en hastighet av 45 km/tim på en viss vägsträcka trots att högsta tillåtna hastigheten där var 30 km/tim.

T.D. vitsordade de faktiska omständigheterna men bestred ansvar med hänvisning till att den lokala trafikföreskrift som föreskrev hastighetsbegränsningen saknade datum för ikraftträdande och därmed var behäftad med sådana formella brister att straff för överträdelse av föreskriften inte fick ådömas.

Lunds tingsrätt (2001-12-18, tingsnotarien Isabel Andersson samt nämndemännen Ingemar Pålsson, Farid Mohammadi och Oskar Krantz) dömde T.D. för förseelse mot trafikförordningen till penningböter.

Tingsrätten, som fann utrett att T.D. vid tillfället fört personbilen med 45 km/tim, uttalade i rättsfrågan följande: Kävlingevägen omfattas av en lokal trafikföreskrift innebärande hastighetsbegränsning till 30 kilometer per timme, vilken meddelats av Kävlinge kommun med stöd av 3 kap. 17 § trafikförordningen (1998:1276). Bestämmelser om lokala trafikföreskrifter som meddelas av en kommun finns i 10 kap. 11 § och 13 § trafikförordningen, vari stadgas att föreskrifter skall tas in i en för ändamålet avsedd liggare och att hastighetsbegränsningar och föreskrifter om högsta tillåtna hastighet enligt 3 kap. 17 § skall utmärkas med vägmärke. – Trafiknämnden i Kävlinge kommun har den 9 juni 1997 beslutat att fordon ej får köras med en högre hastighet än 30 kilometer per timme på Kävlingevägen. Beslutet har införts i den kommunala trafikliggaren och utmärkts genom skyltsättning den 25 juli 1997. På liggarbladet finns beslutsdatum och datum då föreskriften meddelats genom att skyltsättning skett. – I 13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar anges att det av författning skall framgå när den träder i kraft. Lagens huvudsakliga syfte är enligt dess förarbeten att skapa ett enhetligt system med författningssamlingar för kungörande av författningar, men en ordning där det i lag föreskrivs att det skall framgå av en författning när den träder i kraft ansågs också väl motiverad från rättssäkerhetssynpunkt (prop. 1975/76:112). – Med stöd av 13 kap. 7 § trafikförordningen har Vägverket meddelat föreskrifter om lokala trafikföreskrifter m.m., VVFS 1999:164, vilka innehåller allmänna råd om utformningen av föreskrifter som meddelas av en kommun. I 2 kap. 1 § anges att föreskriften bör innehålla datum för ikraftträdande och i 4 § att om själva författningstexten inte innehåller någon uppgift om tidpunkten för ikraftträdandet, bör denna anges i en särskild bestämmelse som placeras efter författningstexten. – Annat framgår inte än att beslutet om ifrågavarande trafikföreskrift har tillkommit i laga ordning. Tillkännagivande av föreskriftens innehåll har skett genom att den införts i därför avsedd liggare och vägmärke uppsatts. Det förhållande att föreskriften inte innehåller datum för ikraftträdande utgör – särskilt mot bakgrund av 13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar och Vägverkets allmänna råd – en brist i tydlighet. Tingsrätten finner emellertid inte denna brist innebära att föreskriftens utformning medför hinder för åläggande av straffansvar. T.D:s invändning kan därför inte frita honom från ansvar.

T.D. fullföljde talan och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2002-07-15, hovrättslagmannen Martin Borgeke, hovrättsrådet Lars Clevesköld, referent, och hovrättsassessorn Helen Voelkerling) ogillade åtalet och uttalade i domskälen följande.

I likhet med tingsrätten finner hovrätten det utrett att T.D. den 5 juni 2001 framfört personbil på Kävlingevägen i Furulund inom Kävlinge kommun med en hastighet av 45 kilometer i timmen.

Av handlingarna i målet framkommer i övrigt följande. Trafiknämnden i Kävlinge kommun beslutade den 9 juni 1997 om hastighetsbegränsning till 30 kilometer i timmen på Kävlingevägen. Beslutet har införts i kommunens liggare för lokala trafikföreskrifter och den 25 augusti 1997 har utmärkning skett genom vägmärken. Något datum för ikraftträdande av föreskriften har inte angetts vare sig i Trafiknämndens protokoll eller i liggaren.

Regeringen har, med stöd i 8 kap. 11 § regeringsformen och 2 § lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, genom 3 kap. 17 § 2 st. trafikförordningen (1998:1276) föreskrivit att kommunen under vissa förutsättningar får föreskriva att den högsta tillåtna hastigheten inom ett tättbebyggt område eller del av ett sådant område skall vara 30 kilometer i timmen. En sådan föreskrift skall enligt 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor meddelas av en kommunal nämnd. Föreskriften skall enligt 10 kap. 11 § och 13 § trafikförordningen tas in i en för ändamålet avsedd liggare samt utmärkas enligt bestämmelserna i vägmärkesförordningen (1978:1001).

För alla författningar gäller enligt 13 § lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar att det av författningen skall framgå när den träder i kraft (jfr. prop. 1975/76:112 s. 83). Makten att besluta när föreskrifter skall träda i kraft hör enligt konstitutionell praxis till makten att besluta föreskrifter (Martin Wittrock, Föreskriftsmakten, Uppsala 1986, s. 183).

En bestämmelse om ikraftträdande av en viss föreskrift utgör alltså en nödvändig och integrerad del av föreskriften i fråga. Det kan mot den bakgrunden inte anses tillräckligt för att en trafikföreskrift, som saknar sådan bestämmelse, skall kunna göras gällande mot enskild att den intagits i trafikliggaren och att föreskriven skyltning skett.

Åtalet skall med hänsyn till det anförda ogillas.

Målnummer B 192-02