Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:68

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2002:68
Målnummer
Ö2631-02
Avdelning
3
Avgörandedatum
2002-12-19
Rubrik
Undanröjande av villkorlig dom enligt 27 kap. 6 § brottsbalken har inte ansetts kunna ske beträffande den som utan egen förskyllan saknat förmåga att fullfölja samhällstjänsten.
Lagrum
27 kap. 6 § brottsbalken

A.J. dömdes den 10 oktober 2001 för stöld, våld mot tjänsteman och försök till våld mot tjänsteman till villkorlig dom med samhällstjänst 90 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse tre månader ha dömts ut.

Frivården ingav i juni 2002 en anmälan till åklagarkammaren med begäran om undanröjande av den villkorliga domen. Med stöd av anmälan yrkande åklagaren att tingsrätten skulle undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd för brotten. Som grund för yrkandet angav åklagaren att A.J. inte iakttagit vad som åligger honom enligt den villkorliga domen.

A.J. bestred åklagarens yrkande och gjorde gällande att han allt sedan tingsrättens dom varit sjukskriven. Han uppgav vidare att Frivården som enda åtgärd infordrat läkarintyg men däremot inte fört någon diskussion med honom om vilka arbete han skulle kunnat utföra.

Helsingborgs tingsrätt (2002-10-08, nämndemännen Greta Assarsson, Britt Rönn och Nicu Seifi) undanröjde den villkorlig domen och bestämde påföljden till fängelse tre månader. Tingsrätten anförde i skälen bl.a. följande. A.J. har nu under lång tid inte kunnat utföra den samhällstjänst som han är ålagd i domen den 10 oktober 2001. Även om detta beror på att han varit sjukskriven anser tingsrätten att förutsättningarna för att verkställa påföljden inte föreligger. Härigenom får A.J. anses allvarligt ha åsidosatt sina skyldigheter enligt domen. Den villkorliga domen skall därför undanröjas och påföljden bestämmas till fängelse.

Rådmannen Dick Peter Hartman var skiljaktig och ogillade åklagarens yrkande samt anförde bl.a. följande. A.J. har fortlöpande under det år som gått varit sjukskriven. Det har inte framkommit att Kriminalvårdsmyndigheten gjort några efterforskningar angående A.J:s möjligheter att utföra en viss arbetsuppgift anvisad som samhällstjänst. Med hänsyn till det anförda anser jag inte det kan påstås att A.J. allvarligt åsidosatt sina åligganden enligt domen den 10 oktober 2001.

A.J. överklagade beslutet och yrkade att hovrätten med ändring av tingsrättens beslut skulle lämna åklagarens yrkade om undanröjande av den villkorlig domen utan bifall eller att det i vart fall var tillräckligt med en varning.

Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten över Skåne och Blekinge (2002-12-19, hovrättsråden Roberth Nordh och Roger Bergforsen samt hovrättsassessor Lena Peterson, referent) lämnade åklagarens yrkande om undanröjande av den villkorliga domen utan bifall på följande skäl.

A.J. hade vid tidpunkten för tingsrättens dom den 10 oktober 2001 varit sjukskriven en längre tid. Frivården uttryckte av den anledningen tveksamhet inför hans möjlighet att fullgöra en samhällstjänst. Tingsrätten fann emellertid att påföljden skulle bestämmas till villkorlig dom i förening med samhällstjänst. A.J. har därefter varit fortsatt helt sjukskriven under drygt ett år.

Enligt 27 kap. 6 § brottsbalken får domstolen på talan av åklagaren besluta om ingripanden mot den som inte iakttar vad som åligger honom enligt en villkorlig dom. Domstolen kan då bl.a. undanröja den villkorliga domen och bestämma annan påföljd för brottet.

Frivården har på grund av A.J:s sjukskrivning inte kunnat anordna någon samhällstjänst för honom. Det kan hävdas att A.J. därigenom åsidosatt sina åligganden enligt den villkorliga domen. Emellertid framgår av lagförarbetena att ingripanden enligt 27 kap. 6 § brottsbalken är avsedda främst för det fall att den dömde missköter samhällstjänsten. Om hinder mot att fullfölja samhällstjänsten uppstår utan den dömdes förskyllan finns i stället enligt 27 kap. 2 a § tredje stycket brottsbalken möjlighet att ändra eller upphäva föreskriften om samhällstjänst (jfr prop. 1997/98:96 s. 104 ff. och 193 ff.). Exempel på det senare är enligt motiven att den dömde drabbas av allvarlig sjukdom eller skada.

Det kan inte läggas A.J. något annat till last än att han varit helt sjukskriven under den tid han haft att fullgöra samhällstjänst. Han kan därmed inte anses ha brustit i sina åligganden på det sätt som avses i 27 kap. 6 § brottsbalken. A.J. har förklarat att han numera är frisk och kan fullgöra samhällstjänsten. Det finns därför inte heller i övrigt skäl att ändra eller upphäva föreskriften om samhällstjänst.

Med ändring av tingsrättens beslut lämnar hovrätten åklagarens yrkande om att den villkorliga domen skall undanröjas utan bifall.

Målnummer Ö 2631-02