Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:75

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2002:75
Målnummer
B906-02
Avdelning
1
Avgörandedatum
2002-07-04
Rubrik
Brott mot alkohollagen (1994:1738). - Referat nr 4 av totalt 13 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:72-84). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningen: Under nästan ca två års tid tillverkade S.S. minst 6 000 liter 40-procentig sprit som han till större delen sålde till andra.

Tingsrätten dömde S.S. enligt 10 kap. 1 § 1 och 3 § alkohollagen för olovlig tillverkning, grovt brott, och enligt 10 kap. 2 § 1 och 3 § nämnda lag för olovlig försäljning av sprit, grovt brott, till fängelse i två år. Sak- och värdeförverkande. – Beträffande det senare anförde tingsrätten sammanfattningsvis följande. Vid värdeförverkande brukar det legala marknadsvärdet, i den mån det finns ett sådant, användas vid beräkning av det belopp som ska förverkas. Olovligen tillverkad sprit har inte något legalt marknadsvärde. Värdet av den sprit som åtalet avser bör därför bestämmas till det pris som S.S. uppgett sig ha sålt spriten för, 80 kr per liter. Det finns ingen anledning att ta hänsyn till kostnaderna för tillverkningen. Med hänsyn till det långa fängelsestraff som S.S. ska avtjäna och till att han också kommer att bli skyldig att betala en avsevärd alkoholskatt skulle det vara uppenbart oskäligt att bestämma värdeförverkandet till högre belopp än 250 000 kr.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom endast så att fängelsestraffet kortades till ett år åtta månader.