Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2002:97

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2002:97
Målnummer
B1534-02
Avdelning
1
Avgörandedatum
2002-09-18
Rubrik
Sluten ungdomsvård. - Referat nr 13 av totalt 21 hovrättsdomar som har meddelats under 2002 (referat RH 2002:85-105). Under år 2002 har hovrätterna för summariska referat skickat in domar som avser brott mot alkohollagen och domar där påföljden bestämts till sluten ungdomsvård. Redovisningen upptar inte alla domar inom de angivna ämnesområdena utan får närmast ses som en exemplifiering av rättstillämpningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan redovisas i de flesta fallen i sammanfattning. Samtliga domar har vunnit laga kraft. Skiljaktiga meningar redovisas inte.

Gärningarna: Vid midnatt den 27 mars 2002 stack eller högg M.M. en person i magen med en s.k. butterfly-kniv med följd att denne avled en kort stund senare. Därefter hotade M.M. en annan person med kniven, när denne skyndade till för att hjälpa den skadade. – M.M. åtalades för grov misshandel, grovt vållande till annans död och olaga hot.

Personliga förhållanden: M.M. är född år 1986.

Tingsrätten dömde M.M. för vållande till annans död, ej grovt brott, till vård inom socialtjänsten och ogillade åtalet i övrigt.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde M.M. för grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott, till sluten ungdomsvård i sex månader. – Hovrättens överväganden i påföljdsdelen kan sammanfattas enligt följande. M.M. var endast 15 år när brotten begicks. Det påföljdsalternativ som då kunde övervägas var i första hand vård inom socialtjänsten. Efter tingsrättens dom (2002-09-18) hade länsrätten beslutat om vård enligt LVU. Sedan april 2002 var M.M. placerad på ett ungdomshem. Straffvärdet för de brott som M.M. hade gjort sig skyldig till var så högt att endast ett längre fängelsestraff skulle ha kommit ifråga, om brotten hade begåtts någon som fyllt 21 år. Även med beaktande av M.M:s ungdom ansåg hovrätten att straffvärdet var sådant att presumtionen för fängelse alltjämt förelåg. Tillräckliga skäl att överväga en ej frihetsberövande påföljd förelåg inte. Vid bestämmande av tiden för den slutna ungdomsvården beaktade hovrätten bl.a. att M.M. hade vistats fyra månader på en avdelning på ungdomshemmet som var avsedd endast för verkställighet av sluten ungdomsvård.