Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2003:81

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2003:81
Målnummer
B2600-03
Avdelning
1
Avgörandedatum
2003-12-11
Rubrik
Brottsrubricering, påföljdsbestämning och skadestånd vid grov kvinnofridskränkning. - Referat nr 12 av totalt 22 hovrättsdomar som har meddelats under 2003 (referat RH 2003:70-91). Redovisningen upptar inte alla domar avseende grov kvinnofridskränkning som har meddelats av hovrätterna under år 2003 utan får närmast ses som en exemplifiering av hovrätternas rättstillämpning. Särskilt skall anmärkas att i de inte så få fall då domen upptar annat eller andra brott än grov kvinnofridskränkning redovisas inte domen, om inte det andra brottet kan sägas utgöra ett led i kränkningen. Domstolarnas motiveringar återges inte ordagrant utan merendels i sammanfattning. Skiljaktiga meningar redovisas inte. Samtliga domar har vunnit laga kraft.

Gärningarna: M.M. har misshandlat sin hustru enligt följande. (1) Vid ett tillfälle i februari 2002 tilldelade han hustrun 15?20 slag på kroppen och i ansiktet samt sparkade henne i ryggen så att hon fick blåmärken. (2) Vid ett tillfälle i maj samma år tilldelade han hustrun slag i ansiktet och pressade en hand mot hennes mun så att hon fick svårt att andas. (3) Vid två à tre tillfällen sommaren 2002 slog och sparkade M.M. hustrun på kroppen med blåmärken som följd. (4) Vid flera tillfällen under hösten 2002 tilldelade M.M. hustrun slag på kroppen och vid åtminstone ett tillfälle tog han ett strypgrepp med ena armen runt hustruns hals så att hon fick svårt att andas. (5) Vid ett tillfälle i maj och ett i juni 2003 tilldelade M.M. hustrun smärtande slag på kroppen. (6) Den 18 september 2003 slog M.M. hustrun i huvudet samt tog tag om hennes midja och klämde åt så att det gjorde ont och hon fick blåmärken. (7) Vid ett stort antal tillfällen under tiden februari 2002 ? september 2003 hotade M.M. hustrun bl.a. med att han skulle döda henne eller att han skulle kasta syra i hennes ansikte. Vid ett av tillfällena lyfte han i samband med hotet kniv mot henne.

Personliga förhållanden: M.M. är född år 1962. Enligt ett s.k. § 7-intyg hade M.M. psykiska problem i form av depressiva symtom och ångestproblematik. Han var häktad i målet.

Tingsrätten dömde M.M. för grov kvinnofridskränkning till tre månaders fängelse och skyddstillsyn med föreskrift att underkasta sig den psykiatriska vård som kriminalvårdsmyndigheten fann lämplig. M.M. ålades att betala skadestånd med yrkade 90 150 kr, varav 70 000 kr för kränkning, 20 000 kr för sveda och värk och psykiskt lidande och 150 kr för utlägg.

I påföljdsfrågan anförde tingsrätten att M.M:s beteende mot hustrun åtminstone delvis kunde förklaras av hans bristande psykiska hälsa och att det var tydligt att han behövde vård, stöd och hjälp. Mot denna bakgrund ansåg tingsrätten att skyddstillsyn med föreskrift om psykiatrisk vård var en lämplig påföljd men att skyddstillsynen skulle förenas med fängelse med hänsyn till brottens straffvärde.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom på så sätt att påföljden bestämdes till fängelse i tio månader.

I påföljdsdelen uttalade hovrätten att en skyddstillsyn inte ens i kombination med det av tingsrätten beslutade fängelsestraffet kunde anses tillräckligt ingripande med hänsyn till brottens art och straffvärde, ett års fängelse. Beträffande strafftidens längd anmärkte hovrätten att M.M. hade påbörjat avtjänandet av det fängelsestraff som tingsrätten hade bestämt, varför straffet kunde sättas lägre än som svarade mot straffvärdet (jfr 19 a § lagen /1974:202/ om beräkning av strafftid m.m.).