Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2014:56

Court
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Reference
RH 2014:56
Målnummer
B3438-13
Avdelning
1
Avgörandedatum
2014-03-11
Rubrik
Vapenbrott har bedömts som grovt.
Lagrum
9 kap. 1 § andra stycket vapenlagen (1996:67)

Malmö tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar för L.R. för grovt vapenbrott enligt följande gärningspåstående.

L.R. har den 29 september 2012 i sin bostad på von Rosens väg i Malmö olovligen innehaft en halvautomatisk pistol, kaliber 7,65 mm, en ljuddämpare som fungerat tillsammans med pistolen samt 19 skarpa patroner, kaliber 7,65 mm.

Gärningen är att bedöma som grov eftersom vapnet, och dess tillbehör, har varit av särskild farlig beskaffenhet och som helt saknar legalt användningsområde.

Åtalet avsåg även narkotikabrott, ringa brott.

Tingsrätten (tf. chefsrådmannen Karin Mårtensson Telde samt nämndemännen Agneta Sandström, Robert Lenir och Per Johansson) dömde den 18 november 2013 L.R. för grovt vapenbrott och narkotikabrott, ringa brott, till fängelse sex månader samt förklarade en tidigare villkorligt medgiven frihet helt förverkad.

Beträffande vapenbrottet anförde tingsrätten följande.

Av L.R:s egna uppgifter tillsammans med den skriftliga bevisning som åberopats i målet är det utrett att han olovligen innehaft en halvautomatisk pistol, kaliber 7.65, med tillhörande ljuddämpare och 19 patroner. L.R. ska därför dömas för vapenbrott.

Av undersökningsprotokollet har framkommit att det i beslag tagna vapnet ursprungligen varit en halvautomatisk tårgaspistol där pipan förlängts och borrats upp till en halvautomatisk pistol för skarpa patroner i kaliber 7.65. Magasinet går att ladda med 16 skarpa patroner. Vidare framgår att vapnet har provskjutits med patroner i kaliber 7.65 och den tillhörande ljuddämparen och det har fungerat utan anmärkning.

Det handeldvapen som L.R. innehaft är av särskild farlig beskaffenhet, inte minst mot bakgrund av att det förvarats med tillhörande patroner och ljuddämpare. Ett vapen av förevarande slag saknar allt legalt användningsområde. I detta sammanhang bör även noteras att vapnet förvarats på ett sätt som gjort det lätt tillgängligt för andra personer. Med hänsyn till detta ska gärningen bedömas som grovt vapenbrott.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

L.R. överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle rubricera vapenbrottet som brott av normalgraden. Han yrkade även att hovrätten under alla förhållanden skulle upphäva förordnandet om förverkande av villkorligt medgiven frihet och bestämma påföljden till skyddstillsyn eller i andra hand, om brottet inte ansågs som grovt, sätta ner fängelsestraffet. Åklagaren motsatte sig ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Bob Nilsson Hjorth och Katarina Kölfors, tf. hovrättsassessorn Johanna Nilsson, referent, samt nämndemännen Barbro Erlström och Anastasios Manetopoulos) meddelade dom den 11 mars 2014.

Hovrätten angav i sina domskäl följande.

I enlighet med tingsrättens i dessa delar inte överklagade dom ska L.R. dömas för narkotikabrott och vapenbrott. Narkotikabrottet är att bedöma som ringa.

När det sedan gäller den närmare rubriceringen av vapenbrottet anser hovrätten att brottet på av tingsrätten angivna skäl är att bedöma som grovt.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i frågorna om påföljd och förverkande av villkorligt medgiven frihet.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar.

Hovrättens dom meddelad: den 11 mars 2014.

Mål nr: B 3438-13.

Lagrum: 9 kap. 1 § andra stycket vapenlagen (1996:67).