Marknadsdomstolen referat MD 2005:14

Court
Marknadsdomstolen
Reference
MD 2005:14
Domsnummer
2005-14
Avgörandedatum
2005-05-04
Rubrik
Ett företag har vid marknadsföring av s.k. hundpejlprodukter i jakttidningar dels använt sig av vissa formuleringar av kategoriskt slag, bl.a. att produkten varit "överlägsen" och "snabbast", dels angett att produkten varit "patenterad" och "lättast". Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte förmått styrka riktigheten i dessa och även då vissa av påståendena varit reservationslösa.
Lagrum
4 §, 6 §, 14 § och 19 § marknadsföringslagen (1995:450)

KÄRANDE

Pointer Jakt Aktiebolag, Box 904, 801 32  GÄVLE

Ombud: advokaten Karl Ole Möller, Karlerö & Co Advokatbyrå HB, Box 7330, 103 90  STOCKHOLM

SVARANDE

Tracker Oy, Telemetry House, SF-90 460 OULUNSALO, Finland

SAKEN

marknadsföring av hundpejlprodukter

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder Tracker Oy vid vite av fyrahundratusen (400 000) kr att vid marknadsföring av hundpejlprodukterna Tracker Speed och Tracker Exact använda påståendena

a) ”Suverän marknadsledare i Finland” b) ”Överlägsen precision” c) ”Ger enklast och snabbast riktning till hunden” d) ”Till de bästa hundarna de bästa hundpejlarna” e) ”Tidernas bäst tillverkade Tracker hundpejl” f) ”Överlägsen hörbarhet” g) ”Överlägsen noggrannhet” h) ”Snabbaste riktning” i) ”Trackers nya Speed är överlägsen i sin klass, historiens bäst tillverkade Tracker. Bekanta er med Speeds överlägsna egenskaper” j) ”Störningsfri skallindikator” k) ”Patenterade lätta antenner” l) ”Lättaste halsband”

eller påståenden med väsentligen samma innehåll, om inte påståendena kan styrkas.

2. Tracker Oy skall ersätta Pointer Jakt Aktiebolag dess rättegångskostnader med femtioåttatusenfyrahundra (58 400) kr, allt avseende ombudsarvode, jämte ränta på beloppet enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

Pointer Jakt Aktiebolag (Pointer) har yrkat att Marknadsdomstolen vid vite av 300 000 kr skall förbjuda Tracker Oy (Tracker) att vid marknadsföring av hundpejlprodukterna Tracker Speed och Tracker Exact använda formuleringar och påståenden såsom

a) ”Suverän marknadsledare i Finland” b) ”Överlägsen precision” c) ”Ger enklast och snabbast riktning till hunden” d) ”Till de bästa hundarna de bästa hundpejlarna” e) ”Tidernas bäst tillverkade Tracker hundpejl” f) ”Överlägsen hörbarhet” g) ”Överlägsen noggrannhet” h) ”Snabbaste riktning” i) ”Trackers nya Speed är överlägsen i sin klass, historiens bäst tillverkade Tracker. Bekanta er med Speeds överlägsna egenskaper” j) ”Störningsfri skallindikator” k) ”Patenterade lätta antenner” l) ”Lättaste halsband”

eller formuleringar eller påståenden med väsentligen samma innehåll om påståendena inte kan styrkas.

Tracker har, såsom talan slutligen bestämts, medgett förbudsyrkandet.

Marknadsdomstolen har den 21 december 2004 meddelat interimistiskt förbud i enlighet med yrkandet ovan.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Bakgrund

Pointer och det finska bolaget Tracker marknadsför och säljer båda pejlutrustning till jakthundar. Utrustningen fungerar som en radar så att jägaren vid jakt kan lokalisera var hans hund befinner sig. Tracker marknadsför och säljer produkterna Tracker Speed och Tracker Exact medan Pointer marknadsför och säljer bl.a. den egna produkten Swepoint Maxi. Nu påtalad marknadsföring har under hösten 2004 varit införd i en svensk jakttidning.

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Pointer

Inför säsongen 2004 har Tracker i helsidesannonser i tidningen Svensk Jakt nr 9 och 10 marknadsfört hundpejlprodukten Tracker Speed. I annonserna framförs en rad påståenden och omdömen om Tracker Speed och Tracker Exact. En stor del av dessa påståenden är uppenbart felaktiga eller överdrivna.

Påståendena a)-c) och e)-j) är generaliserande och helt reservationslösa. Påståendet d), om att Tracker tillverkar de bästa hundpejlarna, är inte korrekt. Såvida påståendena inte kan bevisas av Tracker, är de vilseledande och otillbörliga enligt marknadsföringslagen (MFL).

Även påståendena k) och l) om patent och ”lättaste” halsband är – om de inte kan bevisas av Tracker – vilseledande och därmed otillbörliga enligt MFL.

Genom vad som anförts ovan är det visat att Tracker marknadsför sina hundpejlprodukter Tracker Speed och Tracker Exact på ett vilseledande sätt. Marknadsföringen är vidare av betydande omfattning.

Tracker

Tracker medger talan även om bolaget troligen skulle kunna visa att merparten av de påtalade påståendena är korrekta.

Tracker säljer sina hundpejlprodukter världen över. Översättningen av marknadsföringen från finska till främmande språk görs regelmässigt av finska översättare. Ibland kan vid översättningen betydelsen av ett ord bli förvrängt. Detta kan leda till missuppfattningar och missförstånd, vilket också skett i det här fallet. Även om svenska är ett av de officiella språken i Finland, skiljer sig den svenska som talas i Finland från den som talas i Sverige. När det gäller påtalad marknadsföring har Tracker gjort misstaget att inte helt förvissa sig om hur betydelsen kunnat uppfattats i Sverige efter det att översättning har skett. I vilket fall som helst har Tracker upphört med ifrågavarande marknadsföring och kommer i framtiden alltid att rådgöra med Pointer inför kommande marknadsföring.

BEVISNING

Pointer har som skriftlig bevisning åberopat annonser från tidningen Svensk Jakt där påtalade påståenden har förekommit.

DOMSKÄL

Allmänt

Enligt 4 § marknadsföringslagen (1995:450), MFL, skall marknadsföring stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Enligt 6 § samma lag får näringsidkare vid marknadsföring inte använda påståenden som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares verksamhet. Detta gäller särskilt framställningar som avser t.ex. den marknadsförda produktens kvalitet eller andra egenskaper. Det åligger den som marknadsför en vara att styrka vad som därvid påstås.

Som framgår av motiven till MFL och av Marknadsdomstolens praxis, finns det inget hinder mot att förbud meddelas i fråga om ett påtalat förfarande även om förfarandet upphört.

Oaktat att Tracker nu medgett talan, har Marknadsdomstolen att göra en självständig prövning av huruvida en överträdelse av MFL har skett eller inte.

Påståendena a)-j)

Förevarande påståenden som Tracker använt i sin marknadsföring är allmänna och kategoriska och ger enligt Marknadsdomstolens mening intrycket av att Trackers produkter är överlägsna liknande produkter på marknaden och att någon bättre produkt inte kan erhållas. Någon utredning som ger stöd för påståendena har inte företetts och ett flertal av dem är också av det reservationslösa slag som ofta möter stora svårigheter att tillfredsställande belägga, såsom t.ex. ”Speeds överlägsna egenskaper”. Formuleringarna är således vilseledande och därmed otillbörliga enligt MFL. Förbud skall meddelas att använda angivna påståenden och sådana med väsentligen samma innebörd. Vad Tracker har anfört kring översättningen av annonstexten ändrar inte på den bedömningen.

Påståendena k) och l)

Tracker har i marknadsföringen påstått dels att produktens antenner är patenterade, dels att halsbandet är ”lättast”. Någon utredning som ger stöd för att Tracker innehar patent för antennerna eller att halsbandet är lättare än andra på marknaden har inte företetts. Påståendena är således vilseledande och därmed otillbörliga enligt MFL. Förbud skall meddelas även för dessa påståenden och för sådana med väsentligen samma innebörd.

Vite

Av 19 § MFL framgår att ett förbud skall förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana skäl föreligger inte. Det saknas skäl att frångå sedvanligt vitesbelopp om 400 000 kr.

Rättegångskostnader

Vid denna utgång är Tracker skyldigt att ersätta Pointer för dess rättegångskostnader. Pointer har yrkat ersättning med 59 850 kr, varav 59 400 kr avser ombudsarvode – motsvarande 27 timmars arbete – och 450 kr avser utlägg för ansökningsavgift. Ansökningsavgift utgår inte för måls anhängiggörande i Marknadsdomstolen. Yrkad ersättning för ombudsarvode är skälig och skall utgå.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Ingegerd Westlander, Per Eklund, Lars-Gunnar Mattsson, Anders Stenlund och Barbro Wickman-Parak. Enhälligt.

Sekreterare: Louise W Conradi