Marknadsdomstolen referat MD 2005:26

Court
Marknadsdomstolen
Reference
MD 2005:26
Domsnummer
2005-26
Avgörandedatum
2005-08-26
Rubrik
Marknadsföring av taxitjänster har genom utseendet på taxibilar ansetts utgöra vilseledande efterbildning i strid med 8 § marknadsföringslagen (1995:450).
Lagrum
8 §, 14 § och 19 § marknadsföringslagen (1995:450)

KÄRANDE

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening, Box 8803, 402 71 GÖTEBORG

Ombud: advokaten Olof Jisland, Advokatfirman Vinge KB, Box 11025, 404 21 GÖTEBORG

SVARANDE

R. K. med enskild firma Allan Taxi, Ombud: jur.kand. Sandra Ullsten, Advokaterna Melin & Fagerberg, Box 306, 401 25 GÖTEBORG

SAKEN

marknadsföring av taxitjänster

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder R. K. med enskild firma Allan Taxi vid vite av etthundrafemtiotusen (150 000) kr, att vid marknadsföring av taxitjänster använda de påtalade kännetecknen, eller väsentligen samma kännetecken som är förväxlingsbara med Taxi Göteborgs kännetecken.

2. Vardera parten skall stå för sina rättegångskostnader.

YRKANDEN M.M.

Taxi Göteborg Ekonomisk Förening (Taxi Göteborg) har, som dess talan slutligen bestämts, yrkat att Marknadsdomstolen skall förbjuda R. K. vid vite av 150 000 kr att

a) vid marknadsföring av taxitjänster använda på taxifordon eller eljest kännetecken som är förväxlingsbart med Taxi Göteborgs firma, inarbetade eller registrerade varumärken eller andra kommersiella kännetecken som används av Taxi Göteborg och dess medlemmar, vilket är ägnat att framkalla förväxling med Taxi Göteborgs och dess medlemmars taxitjänster,

b) genom marknadsföring på i a) angivna sätt eller på annat sätt ge sken av att R. K:s taxifordon är Taxi Göteborgs eller dess medlemmars eller att R. K. eller dennes taxifordon har gemensamt kommersiellt ursprung med eller annan kommersiell samhörighet med Taxi Göteborg,

c) genom marknadsföring på i a)-b) angivna sätt skapa associationer till Taxi Göteborg och härigenom snylta på Taxi Göteborgs namn och goda renommé.

R. K. har, som han slutligen bestämt sin talan, medgett Taxi Göteborgs yrkanden.

Parterna har gemensamt begärt att Marknadsdomstolen meddelar förbud i enlighet med vad Taxi Göteborg har yrkat. Båda parter har därvid förklarat att ingen av dem yrkar ersättning för sina rättegångskostnader.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Taxi Göteborg

Grunderna för Taxi Göteborgs talan är följande. Taxi Göteborg bedriver sedan år 1922 taxiverksamhet i Göteborg med omnejd. Taxi Göteborgs medlemmars bilar är vita och har dekor anbringad bl.a. på dörrarna. Dekoren är en gul rektangel innehållande orden "Taxi" i svart text i gemener på gul bakgrund och "Göteborg" i gul text i versaler på svart bakgrund (domsbilaga 1). Taxi Göteborg har sedan år 1922 konsekvent använt "Taxi Göteborg" som beteckning för föreningen och dess taxitjänster. "Taxi Göteborg" som ordmärke, firma och figurmärke i bl.a. ovan beskrivna utförande är mycket väl känt i Göteborgsområdet med omnejd som beteckning för föreningen och föreningens och dess medlemmars taxitjänster.

R. K. bedriver taxiverksamhet under firma Allan Taxi. På sitt vita taxifordon har R. K. satt upp ett figurmärke med orden Taxi och Göteborg i ett utförande som är i det närmaste identiskt med dekoren på Taxi Göteborgs taxifordon (domsbilaga 2). R. K. är inte ansluten till Taxi Göteborg och har inte tillstånd att använda föreningens kommersiella kännetecken. R. K:s agerande att marknadsföra sig genom utseendet på sitt taxifordons dekor är ägnat att framkalla förväxling med välkända och välrenommerade Taxi Göteborgs taxifordon. Det förhållandet att R. K:s bil är vit som alla Taxi Göteborgs bilar och att R. K:s taxifordon i övrigt inte är tydligt märkt med "Allan Taxi" eller annan neutraliserande uppgift, förstärker förväxlingsrisken och ger sammantaget helhetsintrycket att R. K. har anknytning till Taxi Göteborg. Även den speciella köpsituationen bidrar till risk för förväxling. Taxikunder väljer ofta taxibil genom ett snabbt beslut på gatan, många gånger i dåligt väder eller efter mörkrets inbrott. Detta bidrar till att de detaljskillnader som finns mellan R. K:s och Taxi Göteborgs fordon lätt passerar obemärkt. Förfarandet är otillbörligt mot både konsumenter och näringsidkare och strider mot 4 § marknadsföringslagen (1995:450) (MFL). Förfarandet är även vilseledande beträffande taxitjänstens beskaffenhet och strider bl.a. mot 6 § andra stycket 2 och 4 MFL. Vidare är R. K:s efterbildning av Taxi Göteborgs kommersiella kännetecken på sitt taxifordon ägnad att framkalla förväxling med Taxi Göteborgs verksamhet och tjänster och ger ett oriktigt intryck av taxitjänstens kommersiella ursprung. Förfarandet strider därför även mot 8 § MFL. På dessa grunder, var för sig, skall förfarandet förbjudas.

Taxi Göteborgs verksamhet

Taxi Göteborgs verksamhet består i att driva beställningscentral för föreningens medlemmar och att tillhandahålla andra servicefunktioner för taxitransporter såsom administration, fakturering och marknadsföring. Taxi Göteborg verkar huvudsakligen i Göteborg, Ale, Alingsås, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö. Taxi Göteborg har omkring 260 medlemmar som förfogar över totalt 430 taxifordon. År 2003 uppgick Taxi Göteborgs och dess medlemmars omsättning till omkring 325 000 000 kr.

Taxi Göteborgs medlemmars bilar är vita och har dekor anbringad bl.a. på dörrarna. Dekoren är en gul rektangel innehållande orden "Taxi" i svart text i gemener på gul bakgrund och "Göteborg" i gul text i versaler på svart bakgrund. På många – men inte alla – fordon finns också en svart-gul "stripe". Med början i april 2004 har Taxi Göteborg också kompletterat fordonsdekoren på många av sina bilar med bild av en taxichaufför och texten "Originalet sedan 1922".

Taxi Göteborg har sedan år 1922 konsekvent använt "Taxi Göteborg" som beteckning för föreningen och dess taxitjänster. "Taxi Göteborg" som ordmärke, firma och figurmärke i bl.a. ovan beskrivna utförande är mycket väl känt i Göteborgsområdet med omnejd som beteckning för föreningen och föreningens och dess medlemmars taxitjänster. Enligt en inarbetningsundersökning som genomfördes år 1997 av Brand Eye AB uppgav 41 % av de tillfrågade spontant att de oftast hade åkt med Taxi Göteborg när de åkt taxi under det senaste året. Vidare kunde 53 % av de tillfrågade utan hjälp ange det rätta telefonnumret till Taxi Göteborg. Slutligen uppfattade 68 % av de tillfrågade Taxi Göteborg som namnet på ett visst taxibolag och inte som ett namn fritt att användas av vilket taxibolag som helst.

Sedan avregleringen av Sveriges taximarknad år 1990 förekommer ett varierande utbud av organiserade eller oorganiserade taxiåkare med olika priser, varierande service och skiftande kvalitet. Taxi Göteborg ställer i avtal krav på sina medlemmar om att dessa skall ha licensierade förare, ha enhetliga taxor och välservade bilar. Vidare ställs krav på att Taxi Göteborgs taxitjänster skall utföras av välutbildad personal och med sådan trovärdighet, service och behandling av kunderna som leder till återkommande köp. Taxi Göteborg har genom sin långvariga verksamhet, satsningar på modern teknik, förarutbildning, höga krav på medlemmar och taxifordon samt genom målinriktad marknadsföring genom decennier byggt sitt goda namn och rykte som taxibolag.

Taxi Göteborg har avtal med flera företag, innebärande bl.a. rabatter och att företagens anställda får åka på kredit. Taxi Göteborg har också avtal med bl.a. Göteborgs kommun om färdtjänst. Vidare erbjuder Taxi Göteborg rabatter till studerande eller ensamåkande kvinnor nattetid.

Den påtalade marknadsföringen

R. K. är taxiåkare som under den enskilda firman Allan Taxi bedriver taxitrafik i Göteborg. R. K. äger en vit Volvo V70, med registreringsnummer RJK 758, som är registrerad för yrkestrafik. R. K. har på dörrarna till sitt taxifordon satt upp dekor bestående av en gul rektangel innehållande orden Taxi och Göteborg. R. K. är inte ansluten till Taxi Göteborg och har inget avtal eller samarbete med föreningen. R. K. har inte tillstånd från Taxi Göteborg att använda Taxi Göteborgs kommersiella kännetecken eller hänvisa till det. Genom den med Taxi Göteborgs fordon närmast identiska dekoren förmås intet ont anande kunder att stiga in i R. K:s taxifordon i tron att de åker med Taxi Göteborg och därmed erhåller de priser, rabatter och service i övrigt som föreningen erbjuder sina kunder. Kunden hamnar i en utpressningssituation och känner sig sannolikt tvungen att betala R. K. vid färdens slut, trots vilseledandet. Detta torde särskilt drabba ungdomar, gamla och sjuka personer som inte vill, vågar eller förstår att protestera. R. K. skaffar sig en oförtjänt ekonomisk fördel genom att ge intryck av att vara ansluten till Taxi Göteborg. Taxi Göteborg skadas av att kunder blir irriterade över att inte kunna utnyttja rabatter och avtal med Taxi Göteborg.

Taxi Göteborg har kontaktats av personer som beklagat sig över att de bl.a. vid Centralstationen i Göteborg har stigit in i taxibilar med dekor som är snarlik Taxi Göteborgs bilars i tron att de är Taxi Göteborgs fordon. Först vid taxiresans slut och i samband med betalningen har det gått upp för taxikunden – och då särskilt de kunder som är företags- eller färdtjänstkunder eller andra rabatterade kunder till Taxi Göteborg – att den bil de åkt med inte är Taxi Göteborgs. Detta har bl.a. medfört att kunden inte kunnat få kredit eller rabatt enligt de avtal eller i övrigt de villkor och priser Taxi Göteborg erbjuder sina kunder.

Taxi Göteborg har utan framgång i brev till R. K. uppmanat honom att upphöra med den otillbörliga marknadsföringen.

Med hänsyn till vad som framkommit om R. K:s ekonomiska förhållanden anser Taxi Göteborg att redan ett vite om 150 000 kr kan antas vara kraftigt verkande mot honom.

R. K.

R. K. bedriver taxiverksamhet i Göteborg. Han har tidigare haft en dekal anbringad på sitt taxifordons sidor med texten "Göteborg Taxi". Denna dekal köpte R. K. i en detaljbutik i Göteborg och togs inte fram på R. K:s eget initiativ. R. K. har efter anmodan från föreningen Taxi Göteborg förändrat sitt taxifordons dekor genom att endast ordet Taxi är angivet på fordonets sidor. R. K. har en traditionell taxiskylt anbringad på taket på sitt taxifordon.

Föreningen Taxi Göteborgs bilars dekor är som helhet helt unik med figurmärket "Taxi Göteborg", en markant svart-gul "stripe", telefonnumret 650 000 längs hela sidorna samt en för föreningen speciell takskylt som används till försäljning av takreklam. Denna redan unika dekor har sedan april 2004 utökats med en illustrerad bild av en taxichaufför tillsammans med texten "Jag är originalet sedan 1922", placerad såväl i sidorna som bak på föreningens alla taxifordon.

Föreningens registrerade figurmärke innebär inte ensamrätt till ordet "Taxi" i och för sig samt till ordet "Göteborg". R. K:s tidigare dekor på sitt taxifordon är inte i det närmaste identisk med föreningens registrerade figurmärke. Den tidigare nyttjade dekoren utgör dels en benämning av R. K:s geografiska verksamhetsområde, Göteborg, dels en beskrivning av den verksamhet han bedriver. Varken ordet Göteborg eller ordet Taxi är individuellt eller i förening registrerade genom föreningens registrerade figurmärke eller skyddade genom inarbetning eller dylikt. R. K:s taxifordon är inte förväxlingsbart med föreningens taxifordon. Hans marknadsföring stämmer väl överens med god marknadsföringssed och är även i övrigt tillbörlig mot konsumenter och föreningen Taxi Göteborg. R. K. har inte använt några påståenden eller andra framställningar som är vilseledande om sin egen eller föreningens näringsverksamhet, ej heller vid sin marknadsföring använt några vilseledande efterbildningar som lätt kan förväxlas med föreningens produkter.

För det fall Marknadsdomstolen finner skäl att meddela förbud mot R. K. mot fortsatt marknadsföring föreligger förutsättningar att förena förbudet med ett vite om högst 150 000 kr, då ett sådant belopp skulle vara kraftigt verkande. R. K. bedriver sin verksamhet under enskild firma och har inte ekonomiska möjligheter att betala ett eventuellt utdömt vite.

R. K. har ändrat dekoren på sitt taxifordon och försålt den aktuella bilen, en vit Volvo V70 med registreringsnummer RJK 758 och ersatt den med en svart Toyota Camry av sedanmodell helt utan taxidekaler på sidorna.

BEVISNING

Taxi Göteborg har som skriftlig bevisning åberopat fotografier på taxifordon från Taxi Göteborg och på R. K:s taxifordon samt en inarbetningsundersökning från Brand Eye AB.

R. K. har åberopat fotografier av taxifordon från Taxi Göteborg samt en bild av en illustrerad taxichaufför.

DOMSKÄL

R. K. har medgett käromålet men har dessförinnan bestritt riktigheten i ett flertal av Taxi Göteborgs påståenden i målet. Med hänsyn till målets indispositiva karaktär kan inte domstolen utan vidare bifalla käromålet, utan har att pröva Taxi Göteborgs yrkanden, grunder och den utredning som åberopas till stöd härför.

Taxi Göteborgs talan tar sikte på R. K:s marknadsföring i form av utseendet på dennes taxibil. Enligt Taxi Göteborg är denna så lik Taxi Göteborgs bilar att det finns risk för att taxikunder förväxlar R. K:s bil med en taxibil tillhörande Taxi Göteborg. Marknadsföringen strider enligt föreningen mot 4, 6 och 8 §§ MFL.

Vad gäller frågan om förväxling får enligt 8 § MFL en näringsidkare vid marknadsföringen inte använda efterbildningar som är vilseledande genom att de lätt kan förväxlas med någon annan näringsidkares kända och särpräglade produkter. Detta gäller dock, enligt andra meningen i samma paragraf, inte efterbildningar vilkas utformning huvudsakligen tjänar till att göra produkten funktionell.

De uppgifter Taxi Göteborg har lämnat om sin egen verksamhet och ställning på marknaden framstår som rimliga. Mot bakgrund av att R. K. har medgivit käromålet och inte framfört någon konkret invändning mot de sakomständigheter som Taxi Göteborg har åberopat i denna del, finner Marknadsdomstolen att uppgifterna får godtas och läggas till grund för bedömningen i den delen.

Enligt Marknadsdomstolens mening är utseendet på Taxi Göteborgs bilar, med hänsyn till det helhetsintryck som färgval på bilar och dekor och kännetecken sammantaget ger, ägnat att ge särprägel åt bilarna.

Vad sedan gäller frågan om Taxi Göteborgs bilar kan anses vara kända har framkommit att företaget bedrivit sin verksamhet sedan år 1922 i Göteborg med omnejd och att det har omkring 260 medlemmar som förfogar över totalt 430 fordon. År 2003 uppgick företagets och dess medlemmars omsättning till omkring 325 milj. kr. Mot bakgrund härav och sammantaget med den marknadsundersökning som har åberopats i målet får Taxi Göteborg och dess bilar antas vara väl kända bland omsättningskretsen, dvs. personer i Göteborgsområdet som åker taxi.

Bedömningen av förväxlingsrisken skall enligt praxis grundas på en jämförelse av det helhetsintryck som – i detta fall taxibilarna – ger och sådan risk skall anses föreligga om produkterna skapar i allt väsentligt samma minnesbild hos konsumenten. Risken för förväxling skall vidare bedömas vid en normal inköpssituation. Det kännetecken i form av en rektangulär dekor som R. K. har anbringat på sin taxibil är till färgval och utformning mycket lik motsvarande dekor på Taxi Göteborgs bilar. Det helhetsintryck som respektive taxibil får anses skapa ger i allt väsentligt samma minnesbild hos konsumenten. Vid en normal inköpssituation där konsumenten vinkar in en taxibil på gatan torde möjligheterna att upptäcka de skillnader mellan taxibilarna som R. K. påtalat i form av bl.a. påfört telefonnummer på Taxi Göteborgs bilar, vara ytterst liten. Marknadsdomstolen finner således att det finns en påtaglig förväxlingsrisk mellan Taxi Göteborgs och R. K:s taxibilar.

Således utgör R. K:s marknadsföring i form av utseendet på de påtalade fordonen vilseledande efterbildning enligt 8 § MFL och Taxi Göteborgs talan skall bifallas. Vid denna bedömning saknas enligt Marknadsdomstolens mening skäl att särskilt ta ställning till huruvida marknadsföringen också på annat sätt strider mot 4 § eller mot 6 § MFL. Förbudet bör ges en annorlunda utformning än vad som framgår av yrkandet.

Vite

Av 19 § MFL följer att ett förbud skall förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte. I enlighet med Taxi Göteborgs yrkande skall, med hänsyn till R. K:s ekonomiska förhållanden, vitet bestämmas till 150 000 kr.

Rättegångskostnader

Parterna har förklarat sig inte yrka någon ersättning för sina rättegångskostnader.

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Anna-Märta Stenberg, Per Eklund, Anders Stenlund och Barbro Wickman-Parak. Enhälligt

Sekreterare: Malin Nyman