Marknadsdomstolen referat MD 2007:32

Court
Marknadsdomstolen
Reference
MD 2007:32
Domsnummer
2007-32
Avgörandedatum
2007-12-18
Rubrik
Företrädare för ett bolag har vid muntlig marknadsföring av första hjälpen-tavlor påstått att nya regler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda, att motpartens gröna första hjälpen-tavlor inte längre är tillåtna samt utgett sig för att representera motparten. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga. Tillika fråga om jämkande rättegångskostnader.
Lagrum
4 §, 6 §, 14 § och 19 § marknadsföringslagen (1995:450)

KÄRANDE CEDERROTH INTERNATIONAL Aktiebolag, Box 715, 194 27 UPPLANDS VÄSBY Ombud: advokaten R. L., Gozzo Advokater HB, Nybrogatan 11, 2 tr., 114 39 STOCKHOLM

SVARANDE 1. Nicam EG AB, Klockartorpsgatan 16, 723 44 VÄSTERÅS 2. Eurofektgruppen AB, Klockartorpsgatan 16, 723 44 VÄSTERÅS Ombud för båda: advokaten R. H., Advokat R. H. AB, Vasagatan 20A, 722 15 VÄSTERÅS

SAKEN marknadsföring av första hjälpen-tavlor

_______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen förbjuder Nicam EG AB och Eurofektgruppen AB vardera vid vite av femhundratusen (500 000) kr att vid marknadsföring av första hjälpen-tavlor dels påstå – att myndighetsregler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda,

- att CEDERROTH INTERNATIONAL Aktiebolags gröna första hjälpen-tavla inte längre är tillåten, eller att använda andra påståenden med väsentligen samma innebörd, dels utge sig för eller ge sken av att representera CEDERROTH INTERNATIONAL

Aktiebolag.

2. Marknadsdomstolen lämnar CEDERROTH INTERNATIONAL Aktiebolags yrkande under punkten c) utan bifall.

3. Nicam EG AB och Eurofektgruppen AB skall solidariskt ersätta CEDERROTH INTERNATIONAL Aktiebolag dess rättegångskostnader med etthundrafyrtioniotusenetthundrasjuttionio (149 179) kr, varav 149 062 kr avser ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för Marknadsdomstolens dom till dess betalning sker.

YRKANDEN M.M.

CEDERROTH INTERNATIONAL Aktiebolag (Cederroth) har, såsom talan slutligen har bestämts, yrkat att Marknadsdomstolen vid vite skall förbjuda Nicam EG AB (Nicam) och Eurofektgruppen AB (Eurofektgruppen) att i sin marknadsföring påstå

a) att myndighetsregler kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda,

b) att Cederroths gröna första hjälpen-tavla inte längre är tillåten,

c) att Cederroth bytt till röd färg på sin första hjälpen-tavla eller använda sig av påståenden av väsentligen samma innebörd samt

d) att utge sig för eller ge sken av att representera Cederroth.

Nicam och Eurofektgruppen har bestritt Cederroths yrkande.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader. Nicam och Eurofektgruppen har gjort gällande att Marknadsdomstolen vid fördelningen av rättegångskostnaden skall ta hänsyn till att den påtalade marknadsföringen är försumbar i förhållande till den omfattande marknadsföring som skett.

Marknadsdomstolen meddelade den 8 mars 2007 ett interimistiskt förbud för Nicam och Eurofektgruppen i enlighet med Cederroths yrkande ovan. Vidare uttalade Marknadsdomstolen, när det gäller partsställningen, att påtalad marknadsföring fick ses i ett sammanhang och att de båda svarandebolagen har förekommit i marknadsföringen på så sätt att båda skall anses vara part i målet varför domstolen ansåg att de påtalade påståendena således skall prövas mot båda bolagen.

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

Parterna har anfört i huvudsak följande.

Cederroth

Cederroth bedriver verksamhet inom bl.a. hälsovård och inom det området marknadsför man en första hjälpen-tavla. Marknadsföringen riktar sig framförallt till företag i Sverige och Cederroths första hjälpen-tavla finns på ett mycket stort antal arbetsplatser över hela landet och är mycket väl känd. Försäljningen av första hjälpen-tavlorna samt refill av material till dessa tavlor sker av återförsäljare, som i sin tur anlitar telefonförsäljare.

Nicam och Eurofektgruppen har marknadsfört och sålt röda första hjälpen-tavlor till Cederroths kunder. Kontakten har oftast skett genom kundbesök. Svarandena har vid kontakten med Cederroths kunder hävdat att det är nya EU-direktiv eller nya EU-regler som gäller och som stadgar att första hjälpen-tavlor skall vara röda, att Cederroth har bytt till röd färg på sin första hjälpen-tavla samt att de gröna tavlorna inte längre är tillåtna. Svarandena har även utgett sig för att representera Cederroth.

Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter och enligt ett EG-direktiv betyder varselfärgen grön bl.a. första hjälpen-utrustning. Det finns inget EG-direktiv eller andra regler som stadgar att en första hjälpen-tavla skall vara röd.

Den påtalade marknadsföringen är därför klart vilseledande och otillbörlig enligt 4 och 6 §§ marknadsföringslagen (1995:450), MFL.

Nicam och Eurofektgruppen

Eurofektgruppen bedriver försäljning av första hjälpen-tavlor i hela landet och i Skandinavien. Totalt har Eurofektgruppen ca 25 000 kunder. Ursprungligen sålde man kontorsprodukter men så småningom började man även sälja första hjälpen-tavlor och man var bl.a. återförsäljare för Cederroth.

På grund av efterfrågan från kunder om en första hjälpen-tavla i en annan färg än grön frågade Eurofektgruppen om Cederroth kunde ta fram en röd första hjälpen-tavla för Nicams räkning men det ville inte Cederroth. Eurofektgruppen bildade då ett eget bolag som skulle sälja Nicams nya första hjälpen-tavla. Det bestämdes att den nya tavlan skulle vara röd eftersom den skulle synas bättre än den gröna tavlan.

När Nicam påbörjade försäljningen av den röda första hjälpen-tavlan sålde man fortfarande produkter från Cederroth.

Det finns inga regler som stadgar att första hjälpen-tavlor skall vara gröna utan de kan ha vilken färg som helst. Däremot stadgas det att skyltar och signaler för första hjälpen-utrustning skall vara gröna.

Nicam och Eurofektgruppen ifrågasätter påståendet att deras säljare har kontaktat ”Cederroths kunder” eftersom Cederroth inte har några kunder utan har återförsäljare, som i sin tur har kunder.

Nicams och Eurofektgruppens representanter har inte betett sig på det sätt som Cederroth gör gällande.

BEVISNING

Cederroth har som muntlig bevisning åberopat vittnesförhör med D. P., T. K., I. L., L. H., B. B., M. I., C. E., G. H. och S-Å. N. Som skriftlig bevisning har Cederroth åberopat fakturor från Eurofektgruppen, utskrift från Nicams webbplats och viss e-post-korrespondens mellan Cederroth och dess kunder.

Nicam och Eurofektgruppen har som muntlig bevisning åberopat förhör under sanningsförsäkran med E. G. och A. G. samt vittnesförhör med P. R., M. S., T. L., E. H., F. F. och S. B.

DOMSKÄL

Målet gäller åtgärder som enligt Cederroth har företagits av svarandebolagen vid personliga besök och vid telefonsamtal. Fråga i målet är dels huruvida de påtalade åtgärderna har vidtagits, dels om de i förekommande fall strider mot marknadsföringslagen (1995:450), MFL.

Enligt 2 kap. 8 § arbetsmiljölagen (1977:1160) skall i den utsträckning som föranleds av arbetets art och arbetstagarens behov finnas utrymmen och anordningar för bl.a. första hjälp vid olycksfall eller sjukdom. Enligt 4 kap. 10 § samma lag får regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Arbetsmiljöverket meddela de ytterligare föreskrifter om arbetsmiljöns beskaffenhet och om allmänna skyldigheter i fråga om arbetsmiljön som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. Av 18 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) framgår att Arbetsmiljöverket bemyndigas att meddela sådana föreskrifter.

Av 2 § i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser (AFS 1997:11) framgår bl.a. att med ”Varselmärkning och varselsignalering” förstås märkning och signalering med skyltar, färger, ljus- eller ljudsignaler, muntliga meddelanden eller handsignalering, allt efter omständigheterna, avseende ett bestämt objekt eller en bestämd verksamhet eller situation. Med ”Varselfärg” förstås en färg som tilldelats en särskild betydelse. I bilaga 1 till föreskrifterna ges under punkt 3 anvisningar i tabell av-seende skyltar och signaler innehållande varselfärg. Där framgår att varselfärgen grön har betydelsen nödutrymning, nödutgång och första hjälpen-utrustning. Vidare nämns under rubriken Användning/information bl.a. dörrar, utgångar, vägar, utrustning och lokaler.

Av 8 § i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och krisstöd (AFS 1999:7) framgår bl.a. att det vid alla arbetsställen skall i tillräcklig omfattning finnas utrustning för första hjälpen. Den skall vara varselmärkt med skylt och vara lätt att komma åt. I allmänna råd om tillämpningen av dessa föreskrifter har Arbetarskyddsstyrelsen hänvisat bl.a. till att bestämmelser om utformning av skyltar finns i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser.

Rådets direktiv 92/58/EEG av den 24 juni 1992 om minimikrav beträffande varselmärkning och signaler för hälsa och säkerhet i arbetet (nionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) har genomförts helt och hållet genom ovan nämnda lag, förordning och föreskrifterna AFS 1997:11.

Enligt 4 § MFL skall marknadsföringen stämma överens med god marknadsföringssed och även i övrigt vara tillbörlig mot konsumenter och näringsidkare. Enligt 6 § första stycket samma lag får en näringsidkare vid marknadsföring inte använda påståenden eller andra framställningar som är vilseledande i fråga om näringsidkarens egen eller någon annan näringsidkares näringsverksamhet.

För att en åtgärd skall falla under MFL krävs att den faktiskt har vidtagits och t.ex. inte endast planerats. Det fordras däremot inte att aktiviteten varit särskilt omfattande eller att den lett till konkreta transaktioner. Lagen är inte heller begränsad till vissa slags framställningar eller medier. Det kan sålunda vara fråga om även muntliga påståenden som använts vid enskilda säljsamtal i samband med direktförsäljning. Det åligger käranden att styrka att den påtalade marknadsföringen vidtagits och haft den utformning som görs gällande.

Cederroth har hävdat att Nicams och Eurofektgruppens säljare vid kundbesök påstått dels att EG-direktiv, EG-regler eller liknande kräver att första hjälpen-tavlor skall vara röda (punkten a i yrkandet), dels att Cederroths gröna första hjälpen-tavla inte längre är tillåten (punkten b), dels att Cederroth bytt till röd färg på sin första hjälpen-tavla (punkten c), dels ock att Nicams och Eurofektgruppens säljare utgett sig för att representera Cederroth (punkten d i yrkandet).

Nicam och Eurofektgruppen har bestritt att deras säljare gjort dessa påståenden.

I målet har ett flertal personer hörts på begäran av respektive part. Dessa har uppgivit bl.a. följande.

D. P., T. K., I. L., L. H., B. B., M. I., C. E., G. H. och S-Å. N. har, såsom kunder till Cederroth och Nicam/Eurofektgruppen, berättat om vad som har sagts vid de besök de har fått av företrädare för Nicam. Dessa vittnen, med undantag för L. H., som inte berörts av frågan, har därvid uppgivit att företrädare för Nicam påstått att det finns nya regler i vissa fall härrörande från EU – såsom ”EU-standard”, ”EU-norm”, ”EU-lag”, ”EU-direktiv” och ”EU-bestämmelser” – som stadgar att första hjälpen-tavlan skall vara röd. Samtliga vittnen har vidare uppgivit att säljarna från Nicam sagt att den gröna första hjälpen-tavlan inte är giltig längre eller använt sig av liknande påståenden. L. H. har dessutom berättat att en företrädare för Nicam sagt att ”han jobbar tillsammans med Cederroth och att Nicam samarbetar med Cederroth”.

M. S. och T. L. har, såsom anställda hos Nicam och Eurofektgruppen, berättat om sina besök hos potentiella kunder och därvid uppgivit bl.a. att det måste ha uppstått missförstånd kring vad som nämnts som orsak till att deras första hjälpen-tavla är röd. Enligt dem är skälen att en röd tavla syns bättre och att den ska lanseras i Europa. De har bestritt att uttrycken EU-regler, EU-standard, EU-lag eller liknande uttryck har använts. F. F. har, såsom f.d. anställd hos Nicam, bestritt att hon skulle ha sagt att den gröna tavlan inte var godkänd. E. H., också f.d. anställd hos Nicam, har bestritt att han har sagt att Nicam jobbar tillsammans med Cederroth. E. G. och A. G., ställföreträdare för Nicam och Eurofektgruppen, har berättat bl.a. om den utredning bolagen gjort med anledning av att de har blivit stämda inför Marknadsdomstolen.

Avgörande för vederhäftighetsbedömningen av en marknadsföringsåtgärd är vilket helhetsintryck en genomsnittskonsument kan tänkas få vid en flyktig kontakt med marknadsföringen. Cederroth har åberopat ett antal av varandra oberoende vittnen som i många avseenden samstämmigt berättat om vad företrädare för svarandebolagen har uppgivit vid sina besök hos dem.

Genom vittnesförhören med D. P., T. K., I. L., B. B., M. I., C. E., G. H. och S-Å. N. är utrett att säljare för Nicam har använt påståenden om att det finns nya regler som stadgar att första hjälpen-tavlor skall vara röda. Vidare är genom förhören med dessa personer och L. H. utrett att företrädare för Nicam uppgivit eller antytt att de gröna första hjälpen-tavlorna inte längre är giltiga eller godkända. Av utredningen i målet har framgått att det inte finns några regler som stadgar att första hjälpen-tavlor skall vara röda. De påtalade påståendena under punkterna a) och b) i yrkandet är därför vilseledande och otillbörliga. Cederroths talan skall i dessa delar bifallas.

När det gäller påståendet att Nicam har utgett sig för eller gett sken av att representera Cederroth (punkten d) har L. H. tydligt uttalat att säljaren för Nicam sagt att Nicam och Cederroth jobbade tillsammans, att Nicam samarbetade med Cederroth. Säljaren från Nicam får härigenom anses ha gett L. H. uppfattningen att Nicam representerade Cederroth. Då utredningen inte visat att bolagen arbetar tillsammans eller över huvud taget samarbetar, är påståendet vilseledande och otillbörligt. Cederroths talan skall även i denna del bifallas.

Vad slutligen angår punkten c), har inte de uppgifter som framkommit, bl.a. genom L. H:s och D. P:s vittnesmål, varit så klara och entydiga att de kan sägas visa att ett påstående om att Cederroth bytt till röd färg på sin första hjälpen-tavla förekommit. Yrkandet under punkten c) är inte styrkt och skall därför ogillas.

I överensstämmelsen med vad som nu sagts skall Cederroths talan bifallas såvitt avser punkterna a), b) och d) och ogillas såvitt avser punkten c). Domslutet skall dock få en något ändrad utformning i förhållande till yrkandet.

Vite

Enligt 19 § MFL skall ett förbud förenas med vite, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana särskilda skäl föreligger inte i målet.

Rättegångskostnader

Vid ovan angiven utgång får parterna anses ha ömsom vunnit och tappat målet i sådan omfattning att Nicam och Eurofektgruppen solidariskt skall förpliktas utge jämkad ersättning till Cederroth för rättegångskostnader i enlighet med 18 kap. 4 § rättegångsbalken. Cederroth har yrkat ersättning med 198 867 kr, varav 198 750 kr avser ombudsarvode och 117 kr avser utlägg. De yrkade beloppen är skäliga. Jämkad ersättning bör utgå med 149 179 kr (149 062 kr 117 kr).

På Marknadsdomstolens vägnar

C H Fallenius

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Lennart Göranson, Lars Hallén och Jonas Häckner. Enhälligt

Sekreterare: Susanne Martin