Marknadsdomstolen referat MD 2007:8

Court
Marknadsdomstolen
Reference
MD 2007:8
Domsnummer
2007-8
Avgörandedatum
2007-04-04
Rubrik
Ett företag har vid marknadsföring av bostäder på Internet använt påståenden om att företaget är Sveriges största bostadsmarknad, att företaget är Sveriges största eller populäraste marknadsplats inom hus eller hem samt att företaget har Sveriges största bostadsutbud, störst utbud och mest information. Påståendena har ansetts vilseledande och otillbörliga i strid mot marknadsföringslagen då företaget inte har förmått styrka riktigheten i dessa. Vidare har bl.a. ett yrkande om förbud att i marknadsföring kringgå två protokoll som finns på Internet (The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol - http/1.1) lämnats utan bifall på den grunden att yrkandet har befunnits ta sikte på åtgärder som lagligen inte kunnat definieras som marknadsföring.
Lagrum
4 §, 6 §, 14 § och 19 § marknadsföringslagen (1995:450)

KÄRANDE

HemNet Service HNS AB, Skeppargatan 8, 5 tr, 114 52 STOCKHOLM

Ombud: advokaten M. F., S. Advokatbyrå, Stortorget 23, 211 34 MALMÖ

 

SVARANDE

Allt om Bostad i Skandinavien AB, Birger Jarlsgatan 110, 114 20 STOCKHOLM

Ombud: advokaten A. A., Advokatfirman C. i Linköping AB, Teknikringen 1,

583 30 LINKÖPING

 

SAKEN            marknadsföring av bostäder m.m. på Internet

 

_______________________

DOMSLUT

 

1. Marknadsdomstolen förbjuder Allt om Bostad i Skandinavien AB vid vite av femhundratusen (500 000) kr att vid marknadsföring av bostäder på Internet

a) använda påståendet om att Allt om Bostad är ”Sveriges största bostadsmarknad” eller andra liknande påståenden som ger intryck av att Allt om Bostad har störst antal annonser avseende bostäder på sin webbplats, om bolaget inte kan styrka påståendet,

b) använda påståenden om att Allt om Bostad är Sveriges största eller populäraste marknadsplats inom hus eller hem, som ger intryck av att Allt om Bostad har fler användare/besökare till sin söktjänst för bostäder på sin webbplats än sina konkurrenter, om bolaget inte kan styrka påståendena,

samt att

c) använda påståenden om att Allt om Bostad har ”Sveriges största bostadsutbud” och ”Störst utbud. Mest information.” eller andra liknande påståenden som ger intryck av att Allt om Bostad har störst antal annonser avseende försäljning av bostäder på sin webbplats, om bolaget inte kan styrka påståendena.

 

2. Marknadsdomstolen lämnar HemNet Service HNS AB:s talan i övrigt utan bifall

(yrkande b).

 

3. Vardera parten skall stå sin rättegångskostnad.

 

BAKGRUND

 

HemNet Service HNS AB (HemNet) driver sedan 1998 en webbplats för bostadsannonser, www.hemnet.se. Bolaget startades av fastighetsmäklare och syftet var att skapa ett gemensamt skyltfönster för bostadsannonser på Internet. HemNet ägs och drivs av Fastighetsmäklarförbundet FMF, FöreningsSparbanken Fastighetsbyrå, Mäklarsamfundet och Svensk Fastighetsförmedling i samarbete med Dagens Nyheter och Göteborgsposten.

 

HemNets verksamhet bygger på en egen databas i vilken annonser avseende bostäder förmedlade av fastighetsmäklare upprättas och läggs ut i samarbete med de olika fastighetsmäklarna som nyttjar HemNets webbplats.

 

Allt om Bostad i Skandinavien AB (Allt om Bostad), som är privatägt, driver också en webbplats på Internet, www.alltombostad.se och tillhandahåller där en till HemNet konkurrerande tjänst ”Sök bostad”. Tjänsten bygger på att en sökrobot – ett program som söker sig runt mellan webbplatser och katalogiserar information den hittar och bygger upp ett index – samlar in information om annonser som upprättats och återfinns hos andra webbplatsinnehavare, exempelvis HemNet. Med hjälp av en sökmotor, som letar i indexet efter förmodat relevanta sidor och sammanställer resultaten, kan sedan personer som söker bostad finna bl.a. sökta bostadsannonser på Allt om Bostads webbplats.

 

YRKANDEN M.M.

 

HemNet har yrkat att Marknadsdomstolen skall förbjuda Allt om Bostad vid vite om 500 000 kr att i marknadsföring

a) använda påstående om att Allt om Bostad är Sveriges största eller populäraste bostadsmarknad eller marknadsplats för bostäder, hem eller hus;

b) kringgå den internationella standarden i The Robots Exclusion Protocol avseende instruktioner för indexering av databas enligt ”/robots.txt” eller kringgå den internationella standarden Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 avseende instruktioner för tillkännagivande av identitet;

c) använda påstående om att Allt om Bostad har Sveriges största bostadsutbud, samt

d) med avseende på bostäder använda påstående om att Allt om Bostad har störst utbud och mest information.

 

Allt om Bostad har bestritt yrkandena.

 

Båda parter har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

 

Marknadsdomstolen har, senast i beslut den 15 augusti 2006, interimistiskt förbjudit Allt om Bostad vid vite av 500 000 kr att vid marknadsföring av bostäder m.m. på Internet

a) använda påståendet om att Allt om Bostad är ”Sveriges största bostadsmarknad” eller andra liknande påståenden som ger intryck av att Allt om Bostad har störst antal annonser avseende bostäder på sin webbplats, om bolaget inte kan styrka påståendet, samt att

b) använda påståenden om att Allt om Bostad har ”Sveriges största bostadsutbud” och ”Störst utbud. Mest information.” eller andra liknande påståenden som ger intryck av att Allt om Bostad har störst antal annonser avseende försäljning av bostäder på sin webbplats, om bolaget inte kan styrka påståendet.

 

GRUNDER OCH UTVECKLING AV TALAN

 

Parterna har anfört i huvudsak följande.

 

HemNet

 

Idag är HemNet en välbesökt webbplats för personer som söker information om bostäder som är till salu i hela Sverige. Webbplatsen är uppbyggd så att en konsument vid sin sökning kan ange de kriterier denne vill att bostadsobjektet skall uppfylla, såsom exempelvis yta, pris, ort m.m. Därefter skapar HemNets tjänst en lista med bostäder som uppfyller de sökta kriterierna. Fastighetsmäklarna använder sig av HemNet för att presentera sitt utbud på marknaden. HemNets tjänster är således fastighetsmäklarnas egna marknadsföringsåtgärder.

 

HemNets kunder utgörs dels av fastighetsmäklare som betalar en årlig avgift för att annonsera husobjekt på HemNet, dels av andra annonsörer som uppfattar HemNet som en effektiv kanal för att få ut budskap om bostadsrelaterade produkter och tjänster. Eftersom HemNets verksamhet är beroende av annonsörerna är det av avgörande betydelse för HemNet hur konsumenter uppfattar antalet besökande på HemNets webbplats.

 

Yrkandena a), c) och d)

 

Allt om Bostad använder påståendena ”Sveriges största bostadsmarknad”, ”Sveriges populäraste marknadsplats inom hus, hem och trädgård” och ”Sveriges största marknadsplats inom hus, hem och trädgård” i sin marknadsföring. Påståendena är allmänna och kategoriska och har gjorts i konkurrens med HemNet. Uttrycket ”hus, hem och trädgård” måste i sitt sammanhang förstås att avse bostäder. Texterna i vilka formuleringarna förekommer avser bostadsmarknaden och marknadsföringsmaterialet riktar sig till bland annat fastighetsmäklare. När Allt om Bostad använder påståendena i förhållande till fastighetsmäklare är syftet att få dessa fastighetsmäklare att använda sig av Allt om Bostads söktjänst för bostäder. Ett förbud måste rimligen kunna inkludera begreppen ”bostäder, hem eller hus” eftersom de enskilda begreppen i sammanhanget framstår som synonyma.

 

Vidare använder Allt om Bostad påståendet ”Sveriges största bostadsutbud” i sin marknadsföring. Marknadsdomstolen har under målets handläggning meddelat interimistiskt förbud för Allt om Bostad att använda påståendet. Det har inte framkommit några nya omständigheter sedan förbudet meddelades som föranleder att en annan bedömning nu skall göras beträffande påståendet.

 

Slutligen använder Allt om Bostad påståendet ”Störst utbud. Mest information.” i sin marknadsföring avseende bostäder. Marknadsdomstolen har meddelat interimistiskt förbud även för detta påstående. Det har inte heller beträffande det påståendet framkommit några nya omständigheter sedan förbudet meddelades som nu föranleder en annan bedömning.

 

Allt om Bostad har inte presenterat någon bevisning som styrker något av påståendenas vederhäftighet och de är således ovederhäftiga och otillbörliga enligt 4 § marknadsföringslagen (1995:450), MFL. De är även vilseledande enligt 6 § MFL.

Yrkande b)

 

Allt om Bostad använder sig av en sökrobot för systematisk och återkommande indexering och extrahering av information från HemNets webbplats. Detta sker mot HemNets vilja. När Allt om Bostads sökrobot indexerar och extraherar informationen underlåter den också att ge sin identitet tillkänna. Allt om Bostad kringgår därmed de internationella standarder som utvecklats på området i form av protokollen The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol – http/1.1. Eftersom protokollen utgör god sed på Internet, strider kringgåendet av desamma mot etablerat handelsbruk på Internet. Eftersom Allt om Bostads kringgående görs i marknadsföringssyfte strider det därmed mot 4 § MFL.

 

Allt om Bostads förfarande strider också mot god sed på fastighetsmarknaden. Därför är Allt om Bostads marknadsföring även på den grunden otillbörlig enligt 4 § MFL.

 

På grund av Internets speciella egenskaper som medium, där den juridiska regleringen är oklar, skapades tidigt uppförandekoder för användarna. Dessa hade sitt ursprung i frivilliga överenskommelser. Koderna, där de aktuella protokollen innefattas, uppfattas som god sed på Internet och tillämpas av de stora söktjänsterna såsom Google, Yahoo, Altavista och MSN. Protokollen får därvid anses ha haft betydande genomslagskraft och nu utgöra internationell standard på Internet.

 

Efter att oönskade besök i databaser började noteras, dvs. när webbplatsinnehavaren inte önskar att sökrobotar indexerar och extraherar information från dennes webbplats, diskuterades denna fråga först i olika fora på Internet och så småningom nåddes en överenskommelse genom The Robots Exclusion Protocol. Protokollet utgör visserligen inte en officiell standard som upprättats av någon specifik organisation. Det uppfattas likväl som ett uttryck för god sed på Internet och har därför kommit att utgöra en internationell standard för seriösa aktörer på Internet. Av ingressen till protokollet framgår att syftet är att erbjuda webbplatsinnehavare ett skydd mot oönskad indexering av sökrobotar. Enligt protokollet kan en webbplatsinnehavare, såsom HemNet, ange i vilken omfattning en viss besökande sökrobot har rätt att indexera innehållet i sin databas i syfte att få åtkomst till hela eller valda delar av

databasen. HemNet använder sig av protokollet och har upprättat ett standardiserat meddelande som den besökande sökroboten möter. Av meddelandet framgår att HemNet inte accepterar att sökrobotar indexerar information från HemNets webbplats. När Allt om Bostads sökrobot kommer in på HemNets webbplats får den således det beskedet. Allt om Bostad nonchalerar dock konsekvent att rätta sig efter meddelandet. I stället söker bolaget systematiskt kringgå de tekniska spärrar som HemNet upprättat för att hindra indexering av information.

 

World Wide Web Consortium är en organisation med många medlemmar som driver utvecklingen för World Wide Web i syfte att denna skall nå sin fulla potential genom att exempelvis upprätta gemensamma uppförandekoder på Internet. Verksamheten omfattar bl.a. utfärdande av protokoll och rekommendationer. Bland de svenska medlemmarna i organisationen återfinns bl.a. Ericsson och TeliaSonera. Genom Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 har organisationen utarbetat regler för hur sökrobotar skall ge sin identitet tillkänna i samband med att de besöker en webbplats. Ett av syftena med reglerna är att kunna identifiera vem som hämtar information och var den sedan förs. Ett annat av syftena är att kunna spåra överträdelser av protokollet. Enligt punkten 14.43 i protokollet är alltså en sökrobot, såsom Allt om Bostads, skyldig att uppge sin identitet när den besöker en annan aktörs webbplats, såsom HemNets. Av protokollets bestämmelser framgår vidare att en sökrobot inte skall kunna kringgå kravet på identifiering genom att ange något kryptiskt som ingen förstår.

 

Allt om Bostad bryter mot det etablerade handelsbruket som protokollen representerar för att kunna erbjuda en söktjänst som konkurrerar med HemNets verksamhet och som innebär att Allt om Bostad i sin egen marknadsföring presenterar bostadsobjekt som finns till försäljning på marknaden. Ett annat, alternativt sätt att se på vad Allt om Bostads förfarande innebär är att bolaget medverkar till vidarepublicering och spridning av en marknadsföringsåtgärd utan medgivande från HemNet eller den fastighetsmäklare som har objektet till försäljning. Allt om Bostad bygger således en webbplats som i sig är en marknadsföringsåtgärd. En attraktiv söktjänst lockar många användare vilket gör den attraktiv för annonsörer. Webbplatsen och marknadsföringen av densamma är således integrerade. Genom Allt om Bostads utnyttjande av HemNets webbplats utnyttjar Allt om Bostad HemNets marknadsinvestering och ökar värdet på sin egen webbplats.

 

Det strider mot god sed på fastighetsmarknaden när företag utnyttjar annan mäklares försäljningsobjekt i egen marknadsföring utan att samtycke föreligger. Detta kommer bl.a. till uttryck i Mäklarsamfundets etiska regler. Allt om Bostad är visserligen ingen mäklare, men företaget uppträder på fastighetsmarknaden och är således bundet av den goda sed som förekommer på den marknaden.

 

Allt om Bostad

 

Allt om Bostad tillhandahåller ett betydligt bredare utbud av produkter och tjänster än vad HemNet gör. För att kunna göra detta hämtar bolaget information från bl.a. HemNets webbplats via sin sökrobot. Allt om Bostad hämtar dock också information från ett antal andra webbplatser för att bygga upp sin söktjänst.

 

På HemNets webbplats finns visserligen ett stort utbud av bostäder till försäljning, men på Allt om Bostads webbplats presenteras marknadens totala utbud av produkter, tjänster och information inom området hus, hem och trädgård. Allt om Bostad uppträder således på två från varandra skilda marknader, nämligen bostadsmarknaden och marknaden för hus, hem och trädgård. Den sistnämnda marknaden, på vilken HemNet överhuvudtaget inte är verksamt, avser försäljning av produkter och tjänster till hus, hem och trädgård. Det kan röra sig om bl.a. betong, fönster, hantverkartjänster, taktegel, gardiner och blommor.

 

Vad gäller bostadsmarknaden, tillhandahåller Allt om Bostad en söktjänst för bostäder till försäljning. Allt om Bostad hjälper konsumenter att hitta i den oöverskådliga information som finns på Internet genom att hjälpa de intresserade köparna att hitta fastigheterna som är till salu. Detta innebär också att Allt om Bostad hjälper mäklarna och deras kunder att hitta fler köpare. Till skillnad från HemNet tillhandahåller Allt om Bostad även tillgång till de objekt som säljs privat för att ge konsumenterna en total överblick över utbudet på marknaden.

 

Den talan som HemNet väckt vid Marknadsdomstolen är ett av flera sätt genom vilka HemNet försökt stoppa Allt om Bostads verksamhet. Ett annat sätt har varit att uppmana fastighetsmäklare att inte samarbeta med Allt om Bostad och hota de fastighetsmäklare, som ändå gör det, med att uteslutas från samarbetet med HemNet. De stadgeändringar som Mäklarsamfundet, som är en av HemNets ägare, genomfört är också ett led i detta.

 

Yrkandena a), c) och d)

 

Yrkandet under punkten a) har prövats interimistiskt av Marknadsdomstolen och lämnades då utan bifall. Såsom yrkandet är utformat stämmer det inte överens med vad Allt om Bostad faktiskt har uppgivit i sin marknadsföring utan är ett hopkok av olika påståenden som Allt om Bostad använt. Yrkandet skall således ogillas redan på den grunden.

 

Det är väsentligt att hålla isär de olika påståenden som HemNet lägger till grund för sitt yrkande eftersom de avser olika marknader, nämligen bostadsmarknaden och marknaden för hus, hem och trädgård. Bostadsmarknaden avser utbud av bostäder som är till försäljning och marknaden för hus, hem och trädgård avser försäljning av produkter och tjänster till huset, hemmet och trädgården. Den sistnämnda marknaden har inte med försäljning av bostäder att göra.

 

Allt om Bostad är Sveriges största bostadsmarknad i den meningen att en konsument får tillgång till fler bostäder genom Allt om Bostads webbplats än på något annat ställe. Vidare är Allt om Bostad Sveriges största och populäraste marknadsplats inom hus, hem och trädgård. Påståendena som Allt om Bostad gör i sin marknadsföring i den delen är således vederhäftiga och yrkandet skall ogillas också på den grunden.

 

Eftersom det kan råda delade meningar om vad uttrycket ”populärast” innebär påstår dock Allt om Bostad inte längre att man är Sveriges populäraste marknadsplats inom hus, hem och trädgård i sin marknadsföring.

 

Vad gäller yrkandena under punkterna c) och d) har Allt om Bostad Sveriges största bostadsutbud och störst utbud och mest information eftersom en konsument får tillgång till fler bostäder genom Allt om Bostads webbplats än på något annat ställe. Dessa påståenden som Allt om Bostad gör i sin marknadsföring är således vederhäftiga varför yrkandena i dessa

delar skall lämnas utan bifall.

 

Yrkande b)

 

Protokollen The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 har inte med marknadsföring att göra utan rör datakommunikation på Internet. Allt om Bostad samlar in information på Internet för att ta fram de produkter som man sedan marknadsför. Insamlandet sker automatiskt med hjälp av en sökrobot och innehåller inga moment av marknadsföring. Ingen kontakt tas med det företag som tillhandahåller informationen. MFL är således inte tillämplig och yrkandet skall ogillas.

 

Protokollen utgör inte heller några internationella standarder. The Robots Exclusion Protocol innehåller inga instruktioner för indexering av databaser. Syftet med protokollet är att leda robotar att söka på rätt ställe. Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 innehåller inga instruktioner för angivande av identitet som syftar till att identifiera individuella användare. Protokollet innehåller ett antal regler för att underlätta utbytet av information via Internet.

 

Det finns inget etablerat handelsbruk eller god sed i mäklarbranschen när det gäller de aktuella protokollen. Eftersom Allt om Bostad inte är någon fastighetsmäklare skulle bolaget inte heller vara bundet av någon branschpraxis för fastighetsmäklare, om en sådan hade funnits.

 

The Robots Exclusion Protocol skapades 1994 av ett tiotal personer som utvecklade sök-robotar. Av protokollet framgår uttryckligen att protokollet inte utgör någon officiell standard. Det framgår också att protokollet tillkom för att sökrobotarna inte var tillräckligt utvecklade och kunde ställa till problem genom att roboten ställde alltför många frågor på kort tid eller sökte igenom områden på en server som inte var lämpade för en sådan sökning. Huvudsyftet med protokollet är inte att hindra robotar, utan, såsom angivits ovan, att leda dem så att de söker på rätt ställe på webbplatsen. De moderna sökrobotarna är betydligt mer förfinade och ställer inte till de problem som robotarna gjorde 1994.

 

HemNets syfte med att inte acceptera sökrobotar på sin webbplats är att begränsa och försvåra sina konkurrenters, däribland Allt om Bostads, verksamhet. Tvärtom mot vad HemNet uppger är det inte så att seriösa webbplatsinnehavare försöker hindra sökrobotar. En förutsättning för att Internet skall fungera är att sökrobotar såsom bl.a. Google och Yahoo kan komma in på webbplatser och indexera dessa.

 

World Wide Web Consortium tog fram Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 för att överföra data över Internet. Protokollet innehåller ett antal regler för att underlätta utbytet av information via Internet men har inte till syfte att identifiera vem som hämtar viss information och var den informationen sedan förs. Med ett sådant övervakningssystem skulle Internet inte fungera. Systemet skulle dessutom utgöra ett hot mot reglerna om yttrandefrihet och tryckfrihet.

 

Punkten 14.43 i Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 – har tillkommit för statistiska ändamål, för att spåra överträdelser av protokollet och för automatisk igenkänning av ”user agents” – en klient som initierar en begäran. Syftet med bestämmelsen enligt punkten 14.43 är att den server som mottar en begäran från en enskild användare, exempelvis en konsument, skall kunna veta vilken webbläsare eller annat datorprogram som konsumenten använder så att servern kan anpassa sitt budskap för att fungera så bra som möjligt med den aktuella webbläsaren.

 

Det är uppenbart att Mäklarsamfundet genom den stadgeändring som gjordes i 2006 års stadgar och etiska regler och som HemNet åberopar som bevisning är ett led i samfundets försök att hindra konkurrerande tjänster till HemNet, såsom Allt om Bostads söktjänst. Av Mäklarsamfundets stadgar och etiska regler från 2005 framgår att en medlem inte illojalt får dra nytta av sina kollegors arbete. De nya reglerna är inte något bevis på praxis eller god sed i fastighetsmäklarbranschen. Allt om Bostad är heller ingen fastighetsmäklare och har inte heller någon ambition att vara detta.

 

BEVISNING

 

Parterna har åberopat viss skriftlig bevisning.

 

DOMSKÄL

 

Enligt marknadsföringslagen (1995:450), MFL, skall marknadsföring vara vederhäftig. Den som i marknadsföring använder ett påstående skall kunna styrka dess riktighet. Kan han inte det, skall påståendet anses ovederhäftigt och därmed otillbörligt. Utgångspunkten vid bedömning av marknadsföringsåtgärder är det budskap som materialet förmedlar till den genomsnittlige konsumenten vid en flyktig läsning. När det gäller jämförelser i reklam ställs högre krav på vederhäftighet, i synnerhet vid jämförelser med utpekade konkurrenter. Jämförelsen skall ge en rättvisande totalbild av det jämförda (se MD 1994:24 med däri gjorda hänvisningar). I förarbetena framhålls att det både från konsumenternas och från näringslivets synpunkt är angeläget att motverka överdrifter i reklam.

 

I målet är ostridigt att Allt om Bostad vid sin marknadsföring av bl.a. bostäder på sin webbplats www.alltombostad.se påstått att Allt om Bostad är ”Sveriges största bostadsmarknad”, att ”Allt om Bostad är Sveriges populäraste marknadsplats inom hus, hem och trädgård”, att ”Allt om Bostad är Sveriges största marknadsplats inom hus, hem och trädgård” samt att Allt om Bostad har ”Sveriges största bostadsutbud” och ”Störst utbud. Mest information”. Påståendena om att Allt om Bostad är Sveriges största och populäraste marknadsplats inom hus, hem och trädgård, har gjorts i mäklarinformation och i ett pressmeddelande.

 

Inledningsvis vill Marknadsdomstolen framhålla att det inte beträffande något av de påtalade påståendena klart framgår i vilket avseende Allt om Bostad anser sig vara störst eller populärast och redan härigenom är de ifrågavarande påståendena oklara (se MD 1994:24 och 1996:10). Det kan ifrågasättas om en jämförelse som tar sig uttryck i opreciserade formuleringar av detta slag överhuvudtaget kan ge en rättvisande totalbild av det jämförda. Med denna utgångspunkt gör Marknadsdomstolen följande bedömning beträffande de aktuella påståendena.

 

Yrkande a)

 

Yrkandet tar sikte på flera olika påståenden och som Allt om Bostad skulle ha använt i sin marknadsföring.

 

Vad först angår påståendet att Allt om Bostad är ”Sveriges största bostadsmarknad” ger enligt Marknadsdomstolens mening detta intryck av att Allt om Bostad har störst antal annonser avseende bostäder på sin webbplats. Allt om Bostad har inte förmått visa att det gjorda påståendet är riktigt. Påståendet är därför att anse som ovederhäftigt och vilseledande och strider därmed mot 4 och 6 §§ MFL.

 

HemNets yrkande innefattar också ett förbud för Allt om Bostad att påstå att Allt om Bostad är Sveriges populäraste bostadsmarknad eller största eller populäraste marknadsplats för bostäder. Av det påtalade marknadsföringsmaterialet framgår dock inte att Allt om Bostad påstått just detta. Vad Allt om Bostad i sin marknadsföring påstått är att ”Allt om Bostad är Sveriges populäraste marknadsplats inom hus, hem och trädgård” resp. att ”Allt om Bostad är Sveriges största marknadsplats inom hus, hem och trädgård”. Bolaget har anfört såvitt avser användningen av ordet ”populäraste” att det visserligen är så – att bolagets marknadsplats är populärast – men att bolaget, eftersom ordet kan ha en oklar innebörd, tagit bort detta från sin marknadsföring. Marknadsdomstolen vill här påpeka att det förhållandet att ett förfarande har upphört inte utgör något hinder mot att lagligheten av det ändå prövas. Enligt Marknadsdomstolens mening kan en användare/besökare som läser orden ”hus” och ”hem” i de sammanhang Allt om Bostad använder dem i den påtalade marknadsföringen klart få uppfattningen att de är synonyma eller har samband med uttrycket bostäder. Detsamma kan inte sägas om ordet ”trädgård”. Allt om Bostads webbplats innehåller bl.a. en konkurrensutsatt söktjänst för bostäder till försäljning. Användare/besökare väljer att söka sig dit för att leta bland däri utannonserade bostadsobjekt. Vidare måste formuleringarna ”populäraste” och ”största” i sammanhanget uppfattas som påståenden om att Allt om Bostad har fler användare/besökare till sin söktjänst för bostäder på sin webbplats än sina konkurrenter, däribland HemNet. Allt om Bostad har dock inte presenterat någon utredning som styrker påståendena, vare sig i förhållande till HemNet eller i förhållande till övriga potentiella konkurrenter. Med hänsyn härtill är Allt om Bostads nu behandlade påståenden ovederhäftiga och vilseledande och strider därmed mot 4 och 6 §§ MFL. Förbudet skall utformas såsom framgår av punkten b) i domslutet.

 

Yrkandena c) och d)

 

Påståendena om att Allt om Bostad har ”Sveriges största bostadsutbud” och ”Störst utbud. Mest information.” ger enligt Marknadsdomstolens mening intryck av att Allt om Bostad har störst antal annonser avseende försäljning av bostäder på sin webbplats. Allt om Bostad har inte styrkt att så är fallet. Påståendena är därför ovederhäftiga och vilseledande och strider därmed mot 4 och 6 §§ MFL.

 

Yrkande b)

 

Frågan i den här delen rör MFL:s tillämplighet.

 

MFL tillämpas då näringsidkare marknadsför eller själva efterfrågar produkter i sin näringsverksamhet.

 

I 3 § MFL ges vissa definitioner till ledning för tillämpningen av lagen. Begreppet marknadsföring definieras såsom ”reklam och andra åtgärder i näringsverksamhet som är ägnade att främja avsättningen av och tillgången till produkter”.

 

Med reklam avses normalt kommersiella budskap från en identifierad avsändare som riktar sig till en viss grupp intressenter. Det kan då vara fråga om tidningsannonser, flygblad eller annonser på en webbplats. Nämnas kan även reklam på säljställen såsom skyltning, varu-exponering, mässor och utställningar, utomhusreklam samt TV- och filmreklam. Förpackningar och förpackningsdekor, liksom många gånger varan själv, fungerar också som reklambärare. Muntlig säljargumentering riktad till en enskild person omfattas av marknadsföringsbegreppet, men brukar inte räknas som reklam. Bland andra marknadsföringsåtgärder än reklam kan nämnas säljfrämjande åtgärder, exempelvis kombinationserbjudanden och pristävlingar. Också saluhållandet av en produkt är att anse som marknadsföring, även om det sker helt passivt. Marknadsföring behöver inte bara syfta till försäljning av produkter. Även åtgärder som har till ändamål att främja tillgången till produkter omfattas av begreppet. Det är alltså fråga om åtgärder som en näringsidkare vidtar när han eller hon själv efterfrågar produkter; främst rör det sig om inköpsreklam (se prop. 1970:57 s. 64, prop. 1975/76:34 s. 124 och prop. 1994/95:123 s. 164 samt SOU 2006:76 s. 194 ff.).

 

HemNets yrkande under punkten b) tar sikte på Allt om Bostads påstådda kringgående av protokollen The Robots Exclusion Protocol och Hypertext Transfer Protocol – http/1.1. I målet är ostridigt att Allt om Bostads verksamhet bygger på att Allt om Bostad hämtar information från bl.a. HemNets webbplats för att sedan använda informationen för sina egna tjänster på sin webbplats. HemNet menar att Allt om Bostad därmed bryter mot det etablerade handelsbruket som protokollen representerar och i samband härmed även utnyttjar en annan näringsidkares marknadsinvestering för att bygga upp en egen söktjänst som i sig är en marknadsföringsåtgärd och som konkurrerar med HemNets verksamhet. HemNet har också påstått att protokollen numera utgör etablerat handelsbruk eller god sed i mäklarbranschen och att ett kringgående av protokollen även på den grunden innebär otillbörlig marknadsföring. Allt om Bostad har häremot invänt att bolaget genom ifrågasatt förfarande inte bryter mot något etablerat handelsbruk eftersom ett sådant inte finns, vare sig på Internet eller i fastighetsmäklarbranschen. Det står Internets aktörer fritt att följa protokollen.

 

Även om det i målet är ostridigt att de aktuella protokollen inte utgör några internationella standarder, ifrågasätter inte Marknadsdomstolen HemNets uppgifter att protokollen har haft en betydande genomslagskraft bland ett stort antal aktörer som verkar på Internet.

 

I frågan om syftet för tillskapandet av respektive protokoll är parterna inte överens. HemNet har påstått att The Robots Exclusion Protocol har till syfte att erbjuda webbplatsinnehavare ett skydd mot oönskad indexering av sökrobotar. Allt om Bostad har häremot anfört att huvudsyftet med protokollet är att leda sökrobotar att söka på rätt ställe på webbplatser. Vad sedan gäller Hypertext Transfer Protocol – http/1.1 har HemNet påstått att ett av syftena med det protokollet är att kunna identifiera vem som hämtar information och var informationen sedan förs. Allt om Bostad har mot detta invänt att syftet är att underlätta utbytet av information på Internet.

 

Marknadsdomstolen anser att, oavsett om protokollen har de syften som HemNet påstått – som då skulle innefatta Allt om Bostads insamlande av information via sin sökrobot från bl.a. HemNets webbplats utan att där ge sig tillkänna – eller som Allt om Bostad påstått, är allt vad parterna beskrivit om syftet med protokollen av teknisk natur och berör närmast datakommunikation på Internet. Trots att begreppet marknadsföring skall tolkas vidsträckt, innebär ett eventuellt kringgående av protokollen därför inte något som lagligen kan definieras som marknadsföring. Eftersom yrkandet således inte tar sikte på något slag av marknadsföring är MFL inte tillämplig. Yrkandet skall därför lämnas utan bifall.

 

Vite

 

Av 19 § MFL följer att ett förbud skall förenas med vite om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Sådana skäl föreligger inte.

 

Rättegångskostnader

 

Den utgång som målet har fått innebär att parterna får anses vara ömsom vinnande och förlorande. Kostnaderna för de olika delarna av målet kan inte särskiljas. Vardera parten skall därför bära sin rättegångskostnad.

 

På Marknadsdomstolens vägnar

 

 

C H Fallenius

 

Ledamöter: Christer Fallenius, ordförande, Jörgen Holgersson, Per Eklund och Sten Nyberg. Enhälligt

 

Sekreterare: Ylva Aversten