Migrationsöverdomstolen referat MIG 2007:21

Court
Migrationsöverdomstolen
Reference
MIG 2007:21
Målnummer
UM1103-06
Avdelning
6
Avgörandedatum
2007-05-21
Rubrik
En utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för studier skall ha sin försörjning tryggad under studietiden. Om studierna skall finansieras genom banklån måste utlänningen visa att bankmedel finns överförda till utlänningens konto, och att han därmed förfogar över beloppet i fråga.
Lagrum
•  5 kap. 10 § och 23 § utlänningslagen (2005:716)
•  4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97)

A ansökte om uppehållstillstånd för studier vid Blekinge Tekniska Högskola där han antagits till en 60-poängs utbildning Master of Science in Electrical Engineering. Migrationsverket avslog den 1 september 2006 ansökan med hänvisning till att A inte förfogar över ett belopp som minst motsvarar försörjningskravet för den sammanlagda tid han skall studera i Sverige.

A överklagade beslutet och åberopade att han beviljats ett studielån av State Bank of Hyderabad samt att hans far har besparingar i banken som gäller som säkerhet för lånet och att fadern även sponsrar vistelsen i Sverige.

Länsrätten i Stockholms län, migrationsdomstolen (2006-11-13, ordförande van der Stad), yttrade: A har antagits för studier under perioden den 28 augusti 2006-14 januari 2008. Han har ansökt om uppehållstillstånd till och med den 15 januari 2008. Migrationsdomstolen finner inte anledning att ifrågasätta A:s uppgift att det beviljade lånet kommer att föras över till hans konto om han får det sökta uppehållstillståndet. Beloppet är i sig tillräckligt för att trygga hans försörjning under den planerade studietiden. Mot bakgrund härav och eftersom han fortfarande har sin studieplats kvar skall han enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen beviljas uppehållstillstånd för studietiden.

Migrationsverket överklagade domen till Migrationsöverdomstolen.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-05-21, Heckscher, Linder och Ullman, referent), yttrade: Fråga i målet är om A:s försörjning kan anses tryggad under studietiden i Sverige genom det villkorade lånet.

I utlänningslagen (2005:716) finns bestämmelser om bl.a. utlänningars inresa och vistelse i Sverige. Vidare har det i relativt stor utsträckning överlåtits åt regeringen att meddela närmare föreskrifter om bl.a. utlänningars rätt att resa in och vistas i Sverige. Dessa föreskrifter finns i utlänningsförordningen (2006:97). Därutöver har Migrationsverket meddelat föreskrifter som finns i Migrationsverkets författningssamling (MIGRFS), tidigare (SIVFS).

Det kan konstateras att författningsregleringen är sparsam i fråga om uppehållstillstånd för studier. Enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen får ett tidsbegränsat uppehållstillstånd ges till en utlänning som önskar vistas här i landet för studier. Av 5 kap. 23 § första stycket utlänningslagen framgår att regeringen får meddela närmare föreskrifter om uppehållstillstånd för studier. Regeringen har med stöd av bemyndigandet meddelat föreskrifter i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen. I den lydelse som gällde fram till den 31 januari 2007 föreskrivs att en utlänning som antagits till högskoleutbildning och, vid behov, till förberedande utbildning i svenska vid universitet eller högskola, skall beviljas uppehållstillstånd för studietiden om inte särskilda skäl talar emot det. Ett krav är dock att utlänningens försörjning under studietiden är tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt. Kravet på tryggad försörjning preciseras i Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för utomnordiska gäststuderande som inte omfattas av EES-avtalet (prop. 2005/06:129 s. 59). Där anges att kravet på tryggad försörjning skall anses uppfyllt om den gäststuderande förfogar över ett visst angivet belopp per månad under tio månader av ett år. Enligt de föreskrifter som gällde år 2006 (SIVFS 1995:5) var beloppet 6 300 kr.

Sverige har som en av medlemsstaterna i EU åtagit sig att verka för att Europa som helhet skall få ställning som världsledande expertiscentrum för studier. En viktig del i denna strategi är att främja tredjelandsmedborgares inresa och rörlighet inom gemenskapen i studiesyfte (prop. 2005/06:129 s. 55). Ett led i uppfyllandet av målsättningen är rådets direktiv 2004/114/EG om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för bl.a. studier. Direktivets syfte är att fastställa villkor och förfaranderegler för inresa och vistelse. I direktivets artikel 7 anges de särskilda villkoren för studenterna. Där sägs bl.a. att den ”?studerande skall förete de bevis som medlemsstaten kräver på att han under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sina studier och sin återresa.” Medlemsstaterna skall offentliggöra det lägsta månatliga belopp som krävs, men detta hindrar inte en enskild bedömning av varje individuellt fall.

I princip överensstämmer direktivet med de svenska bestämmelserna, och direktivet har därför inte medfört några stora förändringar i svensk rätt. I de förarbeten (prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14) som behandlar genomförandet av direktivet sägs i prop. s. 61 att ”Eftersom författningsregleringen är sparsam i fråga om uppehållstillstånd för studier har Migrationsverkets praxis stor betydelse för bedömningen i det enskilda fallet”. I propositionen redogörs för denna praxis varvid bl.a. framhålls att försörjningskravet kan styrkas genom kontoutdrag eller liknande handling. Om studierna finansieras genom banklån eller liknande, skall medel finnas överförda till sökandens konto. Det räcker inte med att ett lån har beviljats (a. prop. s. 63). Av resultatet av genomgången att döma synes lagstiftaren inte sätta i fråga kravet på att pengar skall finnas tillgängliga på bankkontot vid tiden för ansökan. Däremot anser lagstiftaren det tveksamt om nuvarande krav, att hela studietidens finansiering skall vara inbetald på kontot i samband med ansökan, står i överensstämmelse med direktivets syfte. Någon ändring av gällande ordning gjordes inte (a. prop. s. 66 f.).

Ett beviljat uppehållstillstånd i Sverige ger rätt till inresa och vistelse under tre månader inom hela Schengenområdet. Flertalet medlemsländer har problem med att uppehållstillstånd för studier missbrukas av personer som vill ha tillträde till Schengenområdet. På grundval av direktivet har därför införts en ny bestämmelse i utlänningslagen, 7 kap. 7 a §, som gör det möjligt att återkalla ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier, om det visar sig att förutsättningarna för att bevilja tillståndet inte längre föreligger. Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier skall kunna återkallas om innehavaren aldrig infinner sig för registrering vid lärosätet, om studierna påbörjas men avbryts eller om innehavaren inte kan försörja sig (a. prop. s. 71).

Av utredningen i målet framgår att A har beviljats ett studielån från State Bank of Hyderabad, men att penningmedlen frigörs först om han kan visa banken att han har beviljats uppehållstillstånd i Sverige för studier.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att Migrationsverkets tillämpning av reglerna om försörjningskravet för utomnordiska gäststuderande som inte omfattas av EES-avtalet, grundad på verkets föreskrifter (SIVFS 1995:5) inte står i strid med gällande lag eller förordning utan tvärtom återges som gällande rätt i regeringens förarbetsuttalanden (se prop. 2005/06:129 s. 58 ff.).

Migrationsöverdomstolen finner mot denna bakgrund att – för att anses ha sin försörjning tryggad – en utlänning, om studierna skall finansieras genom banklån, måste visa att bankmedel finns överförda till utlänningens konto, och att han därmed förfogar över beloppet i fråga. Eftersom A endast har beviljats ett villkorat banklån har han således inte visat att han har sin försörjning tryggad under den tid han skall studera i Sverige. Vad A har anfört om sin far som ekonomisk garant föranleder inte någon annan bedömning. A uppfyller därför inte förutsättningarna för att beviljas uppehållstillstånd i Sverige för studier.

Överklagandet skall därmed bifallas och Migrationsverkets beslut fastställas.