Migrationsöverdomstolen referat MIG 2007:47

Court
Migrationsöverdomstolen
Reference
MIG 2007:47
Målnummer
UM2971-07
Avdelning
6
Avgörandedatum
2007-10-01
Rubrik
Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas ansvar som handläggande myndighet att pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar enligt 10 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen gäller även i fall där förvarsbeslutet ännu inte har verkställts.
Lagrum
10 kap. 12 § utlänningslagen (2005:716)

Migrationsverket fattade den 26 juli 2007 beslut om att ta A i förvar. I samma beslut avslog Migrationsverket hans ansökan om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, flyktingförklaring och resedokument samt beslutade att han skulle utvisas. A överklagade beslutet i dess helhet till migrationsdomstolen, som avslog överklagandet och beslutade att han alltjämt skall tas i förvar.

A överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och yrkade att beslutet om att ta honom i förvar skulle upphävas. Han anförde till stöd för sitt överklagande att han inte hade för avsikt att hålla sig undan svenska myndigheter vad avser delgivningar eller verkställigheter av vad slag det månde vara.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2007-10-01, Schött, Lindqvist och Riberdahl, referent), yttrade:

Migrationsdomstolen har när den skilt målet ifrån sig fattat beslut, i egenskap av handläggande myndighet, om att A alltjämt skall tas i förvar.

Av 10 kap. 12 § andra stycket utlänningslagen (2005:716) följer att om en utlänning som har tagits i förvar eller står under uppsikt avvisas eller utvisas, skall den myndighet eller domstol som fattar beslutet pröva om utlänningen fortfarande skall hållas i förvar eller stå under uppsikt. Migrationsöverdomstolen anser att motsvarande får anses gälla även i fall där beslut om förvar föreligger, men där beslutet ännu inte har verkställts.

Fråga om förvar

Av 10 kap. 1 § andra stycket 2 utlänningslagen framgår att en utlänning som fyllt 18 år får tas i förvar om det är sannolikt att utlänningen kommer att avvisas eller utvisas enligt 8 kap. 1, 2 eller 7 § och om det på grund av utlänningens personliga förhållanden eller övriga omständigheter finns anledning att anta att utlänningen annars kommer att hålla sig undan eller bedriva brottslig verksamhet i Sverige.

Migrationsdomstolen har i den överklagade domen avslagit A:s överklagande av Migrationsverkets beslut att avslå hans ansökan om uppehållstillstånd samt att utvisa honom. Migrationsöverdomstolen har i beslut denna dag inte meddelat prövningstillstånd avseende uppehållstillstånd m.m. (mål nr UM 2959-07). Beslutet om utvisning har därmed vunnit laga kraft.

Migrationsöverdomstolen finner, i likhet med migrationsdomstolen, att det mot bakgrund av vad som framkommit i målet, finns anledning att anta att A kommer att hålla sig undan. Vad A har anfört i Migrationsöverdomstolen föranleder inte någon annan bedömning. Uppsikt är inte en tillräcklig åtgärd. Överklagandet skall därför avslås.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.