Migrationsöverdomstolen referat MIG 2008:1

Court
Migrationsöverdomstolen
Reference
MIG 2008:1
Målnummer
UM4117-07
Avdelning
6
Avgörandedatum
2008-01-24
Rubrik
Uppehållstillstånd har nekats en vuxen utlänning som på grund av tidigare hushållsgemenskap åberopade anknytning till sin far i Sverige. Fadern ansågs inte vara en sådan anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen, eftersom fadern endast har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd här.
Lagrum
5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716)

A ansökte tillsammans med sin far B om uppehållstillstånd vid svenska ambassaden i Sarajevo. B åberopade anknytning till sin i Sverige bosatta hustru, A var medsökande till sin far. Migrationsverket beviljade den 29 januari 2007 B tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av anknytning till hustrun medan verket avslog A:s ansökan om uppehållstillstånd. Som skäl anförde Migrationsverket sammanfattningsvis följande. Migrationsverket konstaterar att A fyllt 18 år. Bestämmelserna i 5 kap. 3 § första stycket 2 b utlänningslagen är således inte tillämplig. Ett utländskt barn över 18 år kan under vissa förutsättningar beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen. Uppehållstillstånd får enligt denna bestämmelse ges till en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt i Sverige, om han eller hon ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som redan fanns i hemlandet. Tidpunkten för bosättning avser det tillfälle då den härvarande erhållit permanent uppehållstillstånd. Då A:s far inte innehar ett permanent uppehållstillstånd kan inte A beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen. Annan grund för att bevilja uppehållstillstånd finns inte.

A överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen, och anförde bl.a. att hans far, B, får anses vara bosatt i Sverige. B har beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd för en tid av två år på grund av anknytning till sin hustru, han har folkbokförts i Sverige och ämnar stanna i Sverige livet ut. Ståndpunkten att hans far skulle behöva inneha permanent uppehållstillstånd för att anses som bosatt i Sverige i den mening som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen saknar lagstöd.

Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (2007-10-24, ordföranden Granholm jämte tre nämndemän), avslog överklagandet i fråga om uppehållstillstånd och anförde följande: Som Migrationsverket angett är det sökandes ålder vid prövningstillfället som avgör om regelverket beträffande vuxna respektive barn skall användas när uppehållstillstånd på grund av anknytning prövas. Ett utländskt barn över 18 år (”vuxet barn”) får under vissa förutsättningar beviljas uppehållstillstånd med stöd av 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen. Uppehållstillstånd enligt denna bestämmelse får beviljas en utlänning som är nära anhörig till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om han eller hon ingått i samma hushåll som den personen och det finns ett särskilt beroendeförhållande mellan släktingarna som redan förelegat i hemlandet. B har beviljats uppehållstillstånd för bosättning. Det förhållandet att hans uppehållstillstånd är tidsbegränsat på grund av den uppskjutna invandringsprövningen under två år diskvalificerar honom enligt migrationsdomstolens bedömning inte som anknytningsperson då inget har framkommit som tyder på annat än att han måste anses ha välgrundande utsikter att senare beviljas ett permanent uppehållstillstånd. (Se migrationsdomstolens dom 2007-05-09 i mål UM 606-07 och även MIG 2007:29.) I målet föreligger uppgifter om att A efter föräldrarnas skilsmässa 2004 var bosatt hos B. Mot bakgrund härav framstår det som sannolikt att A och hans far ingick i samma hushåll innan fadern reste till Sverige. Det har dock – varvid också skall beaktas att A numera är 19 ¿ år och har sin mor och äldre broder kvar i Bosnien – inte visats att det finns ett sådant särskilt beroendeförhållande mellan A och hans far att skäl föreligger att bevilja honom uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till fadern. Vid sådant förhållande skall överklagandet avslås till den del det avser uppehållstillstånd.

A överklagade migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen och yrkade att han skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin far.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-01-24, Schött, Wetterstrand Hagström och Berselius, referent), yttrade: Frågan i målet är om A kan beviljas uppehållstillstånd på grund av anknytning till sin far, som har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige.

A hade redan vid tidpunkten för Migrationsverkets beslut fyllt 18 år varför prövningen av frågan om uppehållstillstånd för A som nära anhörig ska göras utifrån bl.a. bestämmelserna i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen (2005:716). Av bestämmelserna följer av omedelbar betydelse i detta fall att för att A ska beviljas uppehållstillstånd krävs att fadern är bosatt eller har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige; dvs. att fadern har beviljats permanent uppehållstillstånd.

Eftersom A:s far endast har ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige är fadern inte att anse som en sådan anknytningsperson som avses i 5 kap. 3 a § första stycket 2 utlänningslagen. Migrationsöverdomstolen finner därför i likhet med Migrationsverket att A:s ansökan om uppehållstillstånd inte kan beviljas på denna grund.

Migrationsöverdomstolen finner att det inte heller i övrigt finns grund för att bevilja A uppehållstillstånd. Överklagandet skall således avslås.

Migrationsöverdomstolens domslut. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.