Migrationsöverdomstolen referat MIG 2008:15

Court
Migrationsöverdomstolen
Reference
MIG 2008:15
Målnummer
UM3335-07
Avdelning
6
Avgörandedatum
2008-03-19
Rubrik
Vistelse i Sverige under cirka 18 månader har inte ansetts kunna betecknas som en vistelse för besök. Förlängt uppehållstillstånd för besök har därför inte beviljats
Lagrum
5 kap. 10 § och 19 § utlänningslagen (2005:716)

A reste in i Sverige i september 2006 med en Schengenvisering giltig under 90 dagar för att besöka sin syster. Hon beviljades därefter ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för besök mellan den 2 december och den 1 juli 2007 under åberopande av att hennes syster blivit änka och var deprimerad. Den 8 maj 2007 ansökte hon om förlängning av uppehållstillståndet för besök. Till stöd för sin talan anförde A att hennes syster fortfarande hade problem. Migrationsverket avslog ansökan den 29 maj 2007. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket bl.a. följande. Tiden för ett sedvanligt turistbesök bör normalt inte överstiga sex månader. Vid besök till nära släktingar förutsätts normaltiden inte överstiga sammanlagt nio månader. De skäl A anfört för att få stanna här ytterligare en tid var inte sådana att hon kunde få förlängt uppehållstillstånd.

A överklagade beslutet och yrkade att hon skulle beviljas uppehållstillstånd till och med den 20 april 2008. Till stöd för sin talan anförde A bl.a. att systerns man omkommit i en bilolycka och att systern var mycket deprimerad. Systern hade svårt att ta hand om barnen och de dagliga sysslorna. Systern hade försökt att klara sig på egen hand några dagar, men det gick inte. Föräldrarna bodde i Turkiet och kunde inte ge systern stöd. Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och vidhöll sin tidigare bedömning.

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2007-09-14, ordförande Magnusson och tre nämndemän), avslog överklagandet och anförde bl.a. följande. Prövningen avser en förlängning utöver nio månaders besöksvistelse i Sverige, vilket skall kunna motiveras av starka skäl. En förlängning utöver tolv månader bör inte komma i fråga. A har anfört ömmande skäl för att få sin vistelse förlängd ytterligare. Hon har dock redan vistats mer än nio månader i Sverige och även om skälen är beaktansvärda är de inte tillräckligt starka för att bevilja förlängning.

A överklagade domen till Migrationsöverdomstolen och yrkade att hon skulle beviljas förlängt uppehållstillstånd för besök. Till stöd för sin talan anförde hon bl.a. följande. Hennes syster har haft det svårt och behöver hennes stöd under ytterligare en tid. Hennes systerson är nio år och behöver hennes stöd, eftersom modern för närvarande inte klarar av att ta hand om honom i tillräcklig utsträckning. Sonen lider, sedan faderns död, av olika rädslor samt koncentrationssvårigheter. Han saknar fadern och har blivit både aggressiv och krävande. Systern lider dessutom av en sjukdom som försämras av att hon nu mår psykiskt dåligt. Systern kan knappt ta sig ur sängen och tar både värktabletter och lugnande mediciner samt har gett uttryck för att hon vill avsluta sitt eget liv. Systern och systersonen behöver hennes stöd för att bli starkare, även om de förstår att hon vid något tillfälle kommer att lämna Sverige. Hon ansökte inte om tillstånd för hela den sammanlagda vistelsetiden i Sverige före inresan då hon inte visste hur länge systern skulle behöva hennes stöd. A åberopade intyg från vårdcentral samt journalblad från Barn- och ungdomspsykiatrisk klinik till styrkande av A:s systers och systersons hälsotillstånd.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde följande. Det saknas sådana vägande skäl som kan krävas för att förlänga uppehållstillståndet efter mer än nio månaders besöksvistelse i Sverige. Skäl hänförliga till en persons hälsotillstånd är vanligt förekommande i ansökningar om förlängning av besökstillstånd. Enligt verkets praxis beviljas inte förlängning av uppehållstillstånd för längre tid än sammanlagt högst ett år. Om tillstånd skulle beviljas för längre tid än ett år skulle A kunna komma att folkbokföras här och vistelsen skulle då inte längre ha karaktär av ett besök. Med hänsyn tagen till A:s systers hälsotillstånd och sociala situation samt längden av uppehållstillståndet bedömer Migrationsverket att skäl saknas att ytterligare förlänga hennes i Sverige beviljade uppehållstillstånd för besök.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-03-19, Schött, Lokrantz och Brege Gefvert, referent), yttrade: Avgörande för om tidsbegränsat uppehållstillstånd för besök kan beviljas är att det står klart att det är fråga om en besöksvistelse och att den sökande således inte kan antas komma att arbeta illegalt eller avser bosätta sig här. Omständigheter som bl.a. den sökandes sociala situation i hemlandet och längden av det sökta tillståndet bör vägas in vid en sådan prövning. Vid bedömningen av om en förlängning av ett besökstillstånd bör beviljas skall även beaktas om det finns någon godtagbar förklaring till varför utlänningen från början sökt endast ett kortare tillstånd. Ett uppehållstillstånd för besök skall i regel inte beviljas för längre tid än sammanlagt ett år, eftersom sökanden då skulle ha rätt att folkbokföra sig i Sverige och vistelsen inte längre skulle ha karaktären av ett besök. Det måste dock höra till undantagen att det finns skäl att bevilja tillstånd för besök för så lång tid som ett år (jfr prop. 1994/95:179 s. 66 f.).

Vad gäller frågan om vad som kan anses utgöra vägande skäl för ett förlängt besökstillstånd konstateras att inte vare sig utlänningslagen (2005:716) eller lagens förarbeten ger någon närmare precisering av vad som kan beaktas. En sammanvägd bedömning av omständigheterna bör enligt Migrationsöverdomstolen ske i det enskilda fallet.

I förevarande fall hade A vid ansökningstillfället vistats i Sverige med uppehållstillstånd för besök under sju månader och uppgav sig behöva stötta nära släktingar efter en familjemedlems död under ytterligare en tid. Migrationsöverdomstolen finner, vid en sammantagen bedömning av vad A har åberopat samt med beaktande av vad som framkommit om hennes situation i övrigt, att det framstår som klart att det varit fråga om en besöksvistelse. Det har även förelegat vägande skäl att bevilja henne en förlängning av uppehållstillståndet för viss begränsad tid.

A har nu vistats i Sverige i cirka ett och ett halvt år. Även om hon inte innehaft uppehållstillstånd för längre tid än sju månader skulle ytterligare tids vistelse i Sverige inte längre kunna betecknas som en vistelse för besök. Migrationsöverdomstolen finner därför att förutsättningar att bevilja A förlängt uppehållstillstånd inte längre föreligger.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.