Migrationsöverdomstolen referat MIG 2008:45

Court
Migrationsöverdomstolen
Reference
MIG 2008:45
Målnummer
UM465-08
Avdelning
6
Avgörandedatum
2008-06-18
Rubrik
Fråga om prövningsramen för migrationsdomstol vid överprövning av Migrationsverkets beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier.
Lagrum
•  5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716)
•  4 kap. 5 § och 21 § utlänningsförordningen (2006:97)
Rättsfall
•  MIG 2007:31
•  MIG 2008:25

I (UM377-08)

A ansökte om ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier. Migrationsverket avslog i beslut den 19 oktober 2007 A:s ansökan.

A överklagade Migrationsverkets beslut och yrkade att han skulle beviljas uppehållstillstånd på grund av studier. Han anförde bl.a. följande. Migrationsverket har inte kontrollerat hans konton, så hur de kan uppge att handlingarna knutna till dem är falska förstår han inte. Han är dessutom ägare till jordbruksegendom och ett företag. Han har en utbildningsplats garanterad med start vårterminen 2008.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Anledning finns att ifrågasätta om det nu ingivna intyget från The Bank of Khyber är en äkta handling eftersom tidigare utfärdat intyg från samma bank funnits vara falskt.

Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (2007-12-21, Lundahl), yttrade: Enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) får en utlänning beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för bl.a. studier. En utlänning som har för avsikt att studera i Sverige och som har antagits till en högskoleutbildning här i landet skall, enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97), beviljas uppehållstillstånd om i förordningen uppställda krav är uppfyllda. Migrationsverket har prövat A:s ansökan om uppehållstillstånd för studier i Sverige från höstterminen 2007. Detta är således ramen inom vilken migrationsdomstolen har att hålla sig till i sin bedömning, såväl vad gäller kravet på studieplats som vad gäller övriga uppställda krav. A har i domstolen åberopat viss bevisning till styrkande av att han kan svara för sin försörjning. Oavsett prövningen i den delen konstaterar migrationsdomstolen att hans studieplats i enlighet med den ursprungliga ansökan inte längre står till förfogande för den i målet aktuella studieperioden. Förutsättningar att bevilja honom uppehållstillstånd föreligger därmed inte. Migrationsdomstolen anmärker att det står A fritt att, om han som han gör gällande i målet är erbjuden en studieplats under år 2008, på nytt ansöka om uppehållstillstånd hos Migrationsverket med anledning av dessa studier. – Migrationsdomstolen avslog överklagandet.

A överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att han skulle beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier vid Blekinge Tekniska Högskola med start höstterminen år 2008.

Migrationsverket bestred ändring och anförde sammanfattningsvis att instansordningsgrundsatsen i mål om uppehållstillstånd för studier bör tolkas så, att det inte är möjligt för migrationsdomstolen att pröva andra omständigheter än de som prövats i det överklagade beslutet. Att utöka yrkandet genom att inge ett nytt antagningsbesked är att kvantitativt utvidga ramen för prövningen på ett otillåtet sätt.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-06-18, Ekman, Schött och Berselius, referent), yttrade:

I målet är främst fråga om en migrationsdomstol inom ramen för en överprövning av Migrationsverkets beslut angående tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av studier med tillämpning av 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) och 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) kan pröva annan av utlänningen först i domstolen åberopade omständighet än som omfattats av Migrationsverkets prövning av utlänningens ansökan.

A har i förevarande mål hos Migrationsverket ansökt om uppehållstillstånd för studier den 3 september 2007–den 5 juni 2009 vid Blekinge Tekniska Högskola. Enligt antagningsbesked var A antagen till Master of Science in Software Engineering (120 ECTS – PAASEHT07). Sista dagen för registrering angavs enligt beskedet till den 14 september 2007.

Efter Migrationsverkets beslut om avslag åberopade A i migrationsdomstolen – efter överklagandetidens utgång – ett nytt antagningsbevis av den 7 december 2007 för studier den 21 januari 2008¿den 22 januari 2010 vid samma högskola. A var antagen till motsvarande utbildning (120 ECTS – PAASEVT08) som enligt det tidigare antagningsbeviset. Sista dag för registrering för den nya utbildningen angavs till den 4 februari 2008.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att A varit oförhindrad att på nytt ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier grundat på bl.a. det nya antagningsbeviset av den 7 december 2007. Samtidigt kan det – även med beaktande av instansordningsprincipen – väl finnas visst utrymme för en migrationsdomstol att i ett mål om tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier, till förmån för sökanden, tillåta en något vidare prövningsram än den som omfattats av Migrationsverkets prövning av utlänningens ansökan. I förevarande fall får dock migrationsdomstolen på grund av instansordningsprincipen anses ha varit förhindrad att inom ramen för en överprövning av Migrationsverkets beslut pröva av A:s i domstolen och i förhållande till den av verket prövade ansökan ändrade talan hänförlig till nya uppgifter om studieplats och studietid.

Den studieplats vid Blekinge Tekniska Högskola som avsågs i A:s ansökan var inte längre tillgänglig för honom vid tidpunkten för Migrationsverkets beslut den 19 oktober 2007. Förutsättningar att bevilja A uppehållstillstånd i enlighet med ansökan har således saknats redan på denna grund. Det har alltså varit korrekt att avslå ansökan och överklagandet ska därför avslås.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.

II (UM465-08)

I ansökan inkommen till Sveriges ambassad i Islamabad den 21 juni 2007 yrkade B att han skulle beviljas uppehållstillstånd i Sverige under tiden den 2007-09-03–2009-06-08 för studier vid Blekinge Tekniska Högskola, vid vilken högskola han hade antagits till en mastersutbildning (120 ECTS) för denna period.

Migrationsverket avslog den 3 oktober 2007 ansökningen med motiveringen att B inte hade visat att hans försörjning var tryggad för den planerade studietiden då han endast hade visat att han förfogade över 801 500 pakistanska rupier, motsvarande 92 126 kr, mot av verket krävda 146 000 kr. I sitt beslut påtalade verket dessutom att B inte hade tackat ja till sin utbildningsplats.

B överklagade beslutet och anförde, sammanfattningsvis: Han har nu tillsett att det nu finns ytterligare medel på hans bankkonton och Blekinge Tekniska Högskola har skjutit fram hans kursstart till den 21 januari 2007. Utbildningstiden är ändrad till 2008-01-21–2010-01-22. – Till styrkande av sitt påstående att han numera disponerar över tillräckliga medel skickade B in bankintyg och kontoutdrag, utvisande att det den 4 december 2007 fanns 1 431 000 pakistanska rupier på ett honom tillhörigt konto i Habib Bank Ltd i Pakistan.

Migrationsverket bestred bifall till överklagandet och anförde: Det kontoutdrag som lämnats in har inte verifierats av Sveriges ambassad i Islamabad. Med hänsyn till handlingarnas enkla beskaffenhet och det förhållandet att B väljer att inte tillåta ambassaden att kontrollera och vidimera dem anser Migrationsverket att det finns anledning att ifrågasätta handlingarnas äkthet. B har därför inte styrkt att han har sin försörjning tryggad.

Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (2008-01-03, Granholm), yttrade: En utlänning som har för avsikt att studera i Sverige och som har antagits till högskoleutbildning här skall, enligt 4 kap 5 § utlänningsförordningen, beviljas uppehållstillstånd för studietiden om i bestämmelsen uppställda krav är uppfyllda. B har visat att han blivit antagen till programmet "Master of Science in Computer Science, 120 ECTS" vid Blekinge Tekniska Högskola, 2007-09-03–2009-06-08, samt att högskolan sedermera ändrat utbildningstiden till att avse 2008-01-21–2010-01-22. – Saken i målet är tillfälligt uppehållstillstånd och domstolen anser sig oförhindrad att pröva B:s ansökan utifrån de nya förutsättningarna, dvs. att utbildningstiden har förskjutits. Fråga är i målet huruvida B har styrkt att han har sin försörjning tryggad under studietiden genom egna medel, stipendium eller liknande. Enligt Migrationsverkets föreskrifter om försörjningskravet för utomnordiska gäststuderande som inte omfattas av EES-avtalet (MIGRFS 04/2006) är kravet på tryggad försörjning för gäststuderande uppfyllt om studeranden förfogar över minst 7 300 kr i månaden under minst tio månader per år. När B ansökte om uppehållstillstånd åberopade han kontoutdrag av vilket framgick att han då förfogade över 801 500 pakistanska rupier i Habib Metropolitan Bank Ltd. Han har nu ingett bankintyg och kontoutdrag utvisande att han den 4 december 2007 disponerade över 1 431 000 pakistanska rupier i Habib Bank Ltd. 1 431 000 pakistanska rupier motsvarar enligt Internetsidan "universal currency converter", vilken sida Migrationsverket synes använda vid beräkningar, idag 148 143 kr. – Migrationsdomstolens bedömning – Migrationsverkets invändning är att det finns anledning att ifrågasätta ingivna bankhandlingars äkthet och att B därför inte har styrkt att han har sin försörjning tryggad. Migrationsdomstolen, som inte anser att det finns tillräckliga skäl att ifrågasätta de åberopade bankhandlingarnas äkthet, gör bedömningen att B bör erhålla det av honom sökta uppehållstillståndet i Sverige. För studier som leder till magisterexamen medges i allmänhet tillstånd för hela studietiden från början. Anledning saknas att göra annan bedömning när uppehållstillstånd söks för genomgående av mastersutbildning. – Med ändring av Migrationsverkets beslut beviljade migrationsdomstolen B tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige till och med den 22 januari 2010.

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att migrationsdomstolens dom skulle upphävas och att verkets beslut att avslå B:s ansökan om uppehållstillstånd skulle fastställas. Verket anförde som stöd för sin talan sammanfattningsvis följande. Instansordningsgrundsatsen i mål som rör uppehållstillstånd för studier bör tolkas så, att det inte är möjligt för migrationsdomstolen att pröva andra omständigheter än de som prövats i grundbeslutet. Genom att B gett in ett nytt antagningsbesked innebär det att han i migrationsdomstolen kvantitativt vidgat ramen för prövningen på ett otillåtet sätt. Därtill kommer att en ansökan om uppehållstillstånd för studier prövas utifrån huruvida flertalet kriterier är uppfyllda, såsom att försörjningen är tryggad, att en sjukförsäkring finns, att ett giltigt pass har företetts m.m. Mot bakgrund av att samtliga kriterier måste uppfyllas för att tillstånd skall ges förekommer det att en ansökan avslås med hänvisning till att en av grunderna inte är uppfyllda. Därigenom undgås att sökanden avkrävs fullständig dokumentation när det redan i ett initialt skede kan konstateras att ansökan inte kommer att bifallas. Detta handläggningssätt måste anses som rimligt, särskilt mot bakgrund av att en ansökan om uppehållstillstånd för studier bör avgöras skyndsamt med hänsyn till terminsstarter. Konsekvensen av att domstolen tillåtit en sådan kvantitativ utvidgning av talan som det nu är fråga om innebär att prövningen av de övriga kriterierna sker endast i andra instans. En sådan prövning kan inte sägas innebära endast en förskjutning av sakläget. Det medför vidare både olägenheter samt bedömnings- och utredningssvårigheter att pröva en ansökan med migrationsdomstolen som första instans.

B bestred ändring.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-06-18, Ekman, Schött och Berselius, referent), yttrade:

En utlänning som ansökt före inresan till Sverige får beviljas tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av studier med tillämpning av 5 kap. 10 och 18 §§ utlänningslagen (2005:716) och 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97). Förutsättningarna för att ett sådant tillstånd ska beviljas är ¿ när det gäller universitets- eller högskolestudier – bl.a. att utlänningen visat att han eller hon har blivit antagen till heltidsstudier och kan försörja sig under hela den planerade studietiden.

Innan uppehållstillstånd får beviljas krävs vidare enligt 4 kap. 21 § utlänningsförordningen att Migrationsverket – i förekommande fall efter anmodan av den domstol som avser att bevilja tillstånd – kontrollerar om utlänningen registrerats på spärrlista i Schengens informationssystem (SIS).

I målet är närmast fråga om en migrationsdomstol inom ramen för en överprövning av Migrationsverkets beslut angående tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier kan pröva en annan av utlänningen först i domstolen åberopad omständighet än som omfattats av Migrationsverkets prövning i enlighet med utlänningens ansökan.

B har i förevarande mål hos Migrationsverket ansökt om uppehållstillstånd för studier den 3 september 2007–den 8 juni 2009 vid Blekinge Tekniska Högskola. Enligt antagningsbesked var B antagen till Master of Science in Computer Science Programme (120 ECTS – DVADVHT07). Sista dagen för registrering angavs enligt beskedet till den 14 september 2007.

Efter Migrationsverkets beslut om avslag åberopade B i migrationsdomstolen – före överklagandetidens utgång – ett nytt antagningsbevis av den 16 oktober 2007 för studier den 21 januari 2008–den 22 januari 2010 vid samma högskola. B var antagen till motsvarande utbildning (120 ECTS – DVADVVT08) som enligt det tidigare antagningsbeviset. Han accepterade denna sin nya utbildningsplats. Sista dag för registrering angavs till den 4 februari 2008. B åberopade även i sitt överklagande nya uppgifter och handlingar till stöd för att han hade sin försörjning tryggad för den ändrade studietiden.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att B varit oförhindrad att på nytt ansöka om tidsbegränsat uppehållstillstånd grundat på bl.a. det nya antagningsbeviset av den 16 oktober 2007 och sin i överklagandet uppgivna nya ekonomiska situation. Samtidigt kan det – även med beaktande av instansordningsprincipen – väl finnas visst utrymme för en migrationsdomstol att i ett mål om tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier, till förmån för sökanden, tillåta en något vidare prövningsram än den som omfattats av Migrationsverkets prövning av utlänningens ansökan. I förevarande mål har emellertid B i överklagandet ändrat sin talan genom att åberopa nya uppgifter; inte bara om studieplats och studietid utan även om förutsättningarna att ha försörjningen tryggad för den ändrade studietiden. Därtill saknas i målet uppgift om migrationsdomstolen inför sitt avgörande låtit genomföra en SIS-kontroll. Med beaktande av det anförda finner Migrationsöverdomstolen att migrationsdomstolen förfarit felaktigt genom att utvidga sin överprövning till att omfatta av B i överklagandet åberopade nya omständigheter.

Emellertid saknas skäl att visa målet åter till migrationsdomstolen, eftersom den studieplats vid Blekinge Tekniska Högskola som avses med B:s hos Migrationsverket prövade ansökan ostridigt inte längre var tillgänglig för honom redan vid tidpunkten för Migrationsverkets beslut den 3 oktober 2007. Förutsättningar att bevilja B uppehållstillstånd i enlighet med ansökan har således saknats redan på denna grund. Det har alltså varit korrekt av Migrationsverket att avslå ansökan. Migrationsdomstolens dom ska därför upphävas och Migrationsverkets beslut stå fast.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandet samt upphäver migrationsdomstolens dom och fastställer Migrationsverkets beslut den 3 oktober 2007.