Migrationsöverdomstolen referat MIG 2008:7

Court
Migrationsöverdomstolen
Reference
MIG 2008:7
Målnummer
UM13-08
Avdelning
6
Avgörandedatum
2008-02-26
Rubrik
En migrationsdomstol saknar laga grund för att förordna offentligt biträde i mål om överföring enligt Dublinförordningen.
Lagrum
18 kap. 1 § utlänningslagen (2005:716)
Rättsfall
MIG 2007:4

Migrationsverket beslutade den 11 september 2007 att A skall överföras till Österrike enligt Rådets förordning (EG) nr 343/2003 av den 18 februari 2003 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en asylansökan som en medborgare i tredje land har gett in i någon medlemsstat (Dublinförordningen).

A överklagade beslutet till Länsrätten i Skåne län, migrationsdomstolen (ordförande Granholm och tre nämndemän), som den 24 september 2007 beslutade att tills vidare ställa in verkställigheten av överföringsbeslutet och den 25 september 2007 förordnade ett offentligt biträde för A i målet. Genom dom den 13 december 2007 beslutade migrationsdomstolen att bifalla A:s överklagande och att visa målet åter till Migrationsverket för prövning av ansökan om uppehållstillstånd och arbetstillstånd. Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-02-26, Schött, Lokrantz och Brege Gefvert, referent), beslutade, såvitt nu är i fråga, att entlediga det offentliga biträdet och yttrade. 18 kap. 1 § utlänningslagen innehåller en uttömmande uppräkning av i vilka fall offentligt biträde kan förordnas i mål och ärenden enligt utlänningslagen. Med tillämpning av 1 kap. 9 § utlänningslagen ersätter – men likställs inte – ett beslut om överföring enligt Dublinförordningen ett beslut om avvisning eller utvisning (jfr MIG 2007:4). Migrationsdomstolen förordnade den 25 september 2007 ett offentligt biträde för klaganden. Det saknas emellertid förutsättningar enligt 18 kap. 1 § utlänningslagen för en domstol att förordna offentligt biträde i mål om överföring enligt Dublinförordningen. Förordnandet av offentligt biträde i målet saknar laga grund och skall därför upphävas. Migrationsöverdomstolens beslut innefattar inte något ställningstagande till eventuella ersättningsanspråk för arbete som utförts i Migrationsöverdomstolens mål i tiden före entledigandet som offentligt biträde.

Migrationsöverdomstolens beslut. Migrationsöverdomstolen upphäver, med enledigande av det offentliga biträdet, migrationsdomstolens beslut om förordnande av offentligt biträde.