Migrationsöverdomstolen referat MIG 2008:9

Court
Migrationsöverdomstolen
Reference
MIG 2008:9
Målnummer
UM826-08
Avdelning
5
Avgörandedatum
2008-03-12
Rubrik
Migrationsdomstol har inte ägt avstå från att hålla muntlig förhandling i mål om utvisning av en utlänning som omfattas av EES-avtalet.
Lagrum
16 kap. 5 § fjärde stycket utlänningslagen (2005:716)

A, medborgare i Bulgarien, ansökte den 24 januari 2007 om uppehållstillstånd i Sverige och åberopade som grund bl.a. anknytning till anhöriga här. A anförde också att han har uppehållsrätt i Sverige. Migrationsverket avslog ansökan om uppehållstillstånd den 5 juni 2007 och förordnade att A skulle utvisas. Verket prövade i beslutet även om A har uppehållsrätt i Sverige men fann att detta inte var fallet. A överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen.

Länsrätten i Göteborg, migrationsdomstolen (2008-01-24, ordföranden Magnusson jämte nämnd), yttrade bl.a.: Skäl att bevilja A uppehållstillstånd föreligger inte. Överklagandet skall således avslås i den delen. Migrationsdomstolen finner med hänsyn till vad som framgår av de ingivna handlingarna att A får anses ha uppehållsrätt i egenskap av egen företagare. EES-medborgare som har uppehållsrätt såsom bl.a. egen företagare får under inga omständigheter avvisas eller utvisas på annan grund än hänsyn till allmän ordning, säkerhet eller hälsa. Migrationsverkets beslut skall således undanröjas. Vid denna utgång finns även anledning att återförvisa handlingarna i målet för erforderlig handläggning i övrigt.

Migrationsdomstolen avslog yrkandet om uppehållstillstånd, undanröjde Migrationsverkets beslut om utvisning och återförvisade handlingarna i målet för den handläggning som behövs.

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom till Migrationsöverdomstolen och yrkade att dess beslut att utvisa A skulle fastställas.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2008-03-13, Sjöberg, Råberg, referent, och Gylling Lindkvist), yttrade:

Enligt 16 kap. 5 § fjärde stycket utlänningslagen (2005:716) skall muntlig förhandling hållas i migrationsdomstol i mål som rör utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd för en utlänning som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Av migrationsdomstolens akt framgår att domstolen avgjort målet utan att dessförinnan ha hållit muntlig förhandling.

Migrationsöverdomstolen konstaterar att A såsom medborgare i Bulgarien omfattas av EES-avtalet samt att målet i migrationsdomstolen innefattade fråga om utvisning. Bestämmelsen i 16 kap. 5 § fjärde stycket utlänningslagen om muntlig förhandling i mål som rör utvisning av en utlänning som omfattas av EES-avtalet innehåller inte något undantag från dess tillämpning. Bestämmelsen motsvarar enligt prop. 2004/05:170 s. 311 med några språkliga justeringar 11 kap. 1 § tredje stycket i 1989 års utlänningslag i lagrummets lydelse från den 1 januari 1997. Migrationsöverdomstolen konstaterar emellertid att innebörden av lagrummet förändrats genom att utvisningsbegreppet fått en annan betydelse genom 2005 års utlänningslag. Den obligatoriska skyldigheten att ha muntlig förhandling gällde enligt 1989 års lag ärenden beträffande en utlänning som omfattas av avtalet och som har haft uppehållstillstånd i Sverige (se prop. 1996/97:25 s. 297). Begreppet utvisning betecknade enligt 1989 års utlänningslag avlägsnande av utlänningar som antingen blivit kvar i Sverige sedan ett uppehållstillstånd gått ut eller som begått brott av viss svårighetsgrad eller som utgjorde en risk för landets säkerhet (se prop. 1988/89:86 s. 67). Utvisningsbegreppet skall enligt den nu gällande utlänningslagen användas för avlägsnandebeslut som fattas senare än tre månader från ansökan (se prop. 2004/05:170 s. 235). Detta innebär dock enligt Migrationsöverdomstolens mening inte att bestämmelsen i 16 kap. 5 § fjärde stycket utlänningslagen, även i belysning av dess förarbeten, skall tolkas annat än enligt sin ordalydelse. En migrationsdomstol måste därför hålla muntlig förhandling i mål som rör utvisning eller vägran att förnya ett uppehållstillstånd för en utlänning som omfattas av EES-avtalet. Det saknar därvid betydelse att migrationsdomstolen, som i förevarande mål, i sin dom upphävt förordnandet om utvisning.

Migrationsöverdomstolen finner att migrationsdomstolen genom att inte ha hållit muntlig förhandling i målet har förfarit i strid med 16 kap. 5 § fjärde stycket utlänningslagen. Detta är ett fel som inte kan avhjälpas i Migrationsöverdomstolen. Migrationsdomstolens dom skall därför undanröjas och målet visas åter till domstolen för fortsatt handläggning.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens dom och visar målet åter till migrationsdomstolen för fortsatt handläggning.