Miljööverdomstolen referat MÖD 2000:35

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2000:35
Målnummer
M5475-00
Avdelning
13
Avgörandedatum
2000-10-03
Rubrik
Myndigheters talerätt enligt miljöbalken-----När det gäller enskilda sakägares klagorätt i mål som anhängiggjorts före miljöbalkens ikraftträdande har Miljööverdomstolen ansett att äldre bestämmelser ska tillämpas. Detta gäller inte med avseende på myndigheternas talerätt, som istället ska bedömas utifrån talerättsreglerna i 16 kap. 12 § miljöbalken.
Lagrum
•  16 kap. 12 § 1 st. 4 och 22 kap. 6 § miljöbalken (1998:808)
•  6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken

RÄTTEN

Hovrättsråden Anders Holmstrand, Roland Halvorsen och Mats Dahl, referent, samt hovrättsassessorn Anders Lillienau

PROTOKOLLFÖRARE

Anders Lillienau, även föredragande

PARTER (ej närvarande)

KLAGANDE

1. Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM

2. Länsstyrelsen i Stockholms län, Box 22067, 104  22 STOCKHOLM

MOTPART

Holmen Paper Aktiebolag, 556005-6383, 610 88 NORRKÖPING

Ombud

Advokaten TC

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till nuvarande och framtida utvidgad verksamhet vid Hallsta Pappersbruk i Norrtälje kommun; nu fråga om klagorätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, deldom 2000-06-26 i mål M 15-99

_______________________

Föredraganden anmäler följande.

Holmen Paper Aktiebolag (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen skall avvisa Länsstyrelsens i Stockholms län överklagande eftersom länsstyrelsen inte har rätt att överklaga miljödomstolens deldom. Bolaget har därvid anfört följande. Frågan är om klagorätten skall ses som en förfarandefråga eller som en materiell fråga vid tillämpningen av 6 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken. Med beaktande av Miljööverdomstolens tidigare ställningstaganden i närliggande frågor menar bolaget att klagorätten för länsstyrelsen skall anses ha en materiell betydelse och att klagorätten därför bör bedömas enligt äldre bestämmelser, som i detta fall är miljöskyddslagen (1969:387).

Eftersom länsstyrelsen enligt miljöskyddslagen inte har rätt att överklaga avgöranden i mål om bl.a. tillståndsfrågor, bör länsstyrelsens överklagande avvisas.

Länsstyrelsen har bestritt avvisningsyrkandet.

Målet föredras i erforderliga delar, varefter Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2000-10-03)

Enligt 6 § andra stycket lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall Miljööverdomstolen i detta mål tillämpa bestämmelserna i miljöbalken i fråga om förfarandet. Enligt 16 kap. 12 § första stycket 4 och 22 kap. 6 § första stycket miljöbalken får en överklagbar dom överklagas av bl.a. behörig länsstyrelse. I detta mål har därför Länsstyrelsen i Stockholms län rätt att överklaga miljödomstolens deldom. En sådan lagtillämpning står inte i strid med Miljööverdomstolens avgöranden rörande enskilda sakägares klagorätt i motsvarande situation. I dessa fall har Miljööverdomstolen tillämpat äldre rätt på sakägarfrågan och grundat ställningstagandet framför allt på att denna fråga hör nära samman med de materiella bestämmelserna i äldre lag. Motsvarande skäl gör sig inte gällande beträffande en myndighets klagorätt som regleras direkt i lag.

Miljööverdomstolen lämnar avvisningsyrkandet utan bifall.

Beslutet får överklagas endast i samband med överklagande av dom eller slutligt beslut.

Som ovan

Anders Lillienau                                        Protokollet uppvisat/