Miljööverdomstolen referat MÖD 2000:48

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2000:48
Målnummer
M241-00
Avdelning
13
Avgörandedatum
2000-11-15
Rubrik
Tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamhet vid anläggning för ytbehandling-----Tillstånd till verksamhet som strider mot byggnadsplan har inte medgivits eftersom de ökade störningarna från verksamheten genom utökningen motverkade syftet med planen. Att en process inletts för att ändra detaljplanen ändrade inte Miljööverdomstolens bedömning.
Lagrum
4 § och 4 a § miljöskyddslagen (1969:387)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 1999-12-15 i mål M 362-99, se bilaga

KLAGANDE

Västbo Galvan Aktiebolag, 556127-1502, Box 109, 333 22 SMÅLANDSSTENAR

Ombud

Advokaten NR

MOTPART

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 551 86 JÖNKÖPING

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) till verksamhet vid anläggning för ytbehandling

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens domslut.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Västbo Galvan Aktiebolag (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen med ändring av miljödomstolens dom bifaller bolagets talan vid miljödomstolen. Bolaget har i andra hand yrkat att Miljööverdomstolen bifaller ansökan om utökad verksamhet på villkor att en planändring rörande fastigheten Aplagården 1:8 i Gislaveds kommun genomförs.

Länsstyrelsen har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bolaget

Bolaget är inte omedvetet om att verksamheten strider mot syftet med byggnadsplanen och att undantagsregeln gällande mindre avvikelse normalt sett inte skulle kunna vara tillämplig vid tillståndsprövningen. Omständigheterna i detta mål är emellertid av ett slag som lagstiftaren inte synes ha beaktat. För det första har kommunen sålt en del av verksamhetsfastigheten till bolaget i anslutning till byggnadsplanens fastställande för att möjliggöra en expansion av verksamheten. För det andra har kommunen lämnat bolaget bygglov vid olika tillfällen varvid även bygglov lämnats för byggnadsåtgärder för verksamheten inom byggnadsplaneområdet. För det tredje har kommunen förklarat sig beredd att undanta den berörda delen av fastigheten från byggnadsplanen genom en planändring. Slutligen avser bolagets ansökan inte någon ny verksamhet utan endast en utökad produktion vid en befintlig anläggning. Efter det att miljödomstolens dom meddelades har kommunen genom sin byggnadsnämnd uppdragit åt förvaltningen att genomföra en planändring varigenom det område som ingår i bolagets fastighet skall utgå ur planen.

Länsstyrelsen

Den utökade verksamhet som avses med ansökan strider mot bestämmelsen i 4 a § miljöskyddslagen om att tillstånd till miljöfarlig verksamhet inte får meddelas i strid mot gällande planbestämmelser. De omständigheter som rör Gislaveds kommuns agerande i frågor om fastighetsköp och bygglov är enligt länsstyrelsen inte av sådan karaktär att de utgör skäl för undantag från den angivna bestämmelsen.

Om byggnadsnämnden beslutar om ändring av planbestämmelserna för fastigheten där verksamheten bedrivs, kan bolaget på nytt ansöka om tillstånd till utökad verksamhet, varvid Miljöprövningsdelegationen kan göra en fullständig lokaliseringsprövning där gällande planbestämmelser, omgivningsförhållanden och recipient bedöms. Det är oklart om planen kommer att ändras på det sätt som bolaget önskar. En fullständig lokaliseringsbedömning kan inte göras utan tillgång till de eventuella restriktioner som kan komma att skrivas in i planbestämmelserna. Det är därför inte möjligt att göra en korrekt prövning av verksamheten innan beslut om ändrad plan föreligger.

REMISSYTTRANDEN

Byggnadsnämnden i Gislaveds kommun har avstått från att yttra sig i målet.

Gislaveds kommun

I den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar-Skeppshult sägs att det på sikt bör övervägas om industrin kan omlokaliseras till annan plats. Ingen ytterligare expansion av byggnadsytan tillåts. Kommunen konstaterar att de senaste byggloven som beviljats bolaget avser lokaler för att tillgodose krav på miljö- och hälsoaspekter. Vid dessa tillfällen har också byggnadsnämnden konstaterat att ytterligare fysisk expansion inte kan komma ifråga. Byggnadsnämnden har på företagets begäran beslutat att ändra detaljplanen för Aplagården 1:8 i syfte att i huvudsak bekräfta den industri som i dag finns på fastigheten och som en följd av tidigare bygglovsbeslut. Beslutet innebär att en detaljplaneprocess skall påbörjas i vilken områdets lämplighet för överföring till industrimark skall prövas enligt plan- och bygglagens regelverk.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 6 § första stycket lagen (1998:811) om införande av miljöbalken skall målet prövas i sak enligt miljöskyddslagen (1969:387).

För miljöfarlig verksamhet skall enligt 4 § miljöskyddslagen väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Enligt 4 a § första stycket samma lag får tillstånd enligt lagen inte meddelas i strid mot en detaljplan eller områdesbestämmelser. Om syftet med planen eller bestämmelserna inte motverkas, får dock mindre avvikelser göras.

Av handlingarna framgår att en del av fastigheten Aplagården 1:8 är belägen inom ett område som är avsett för fritidsändamål enligt 1982 års byggnadsplan, som enligt 17 kap. 4 § första stycket plan- och bygglagen (1987:10) gäller som detaljplan. Bolagets verksamhet bedrivs delvis i byggnader som ligger i det planlagda fritidsområdet. Det innebär att såväl den befintliga verksamheten som en eventuellt utökad verksamhet delvis strider mot gällande planbestämmelser. Bolaget har i Miljööverdomstolen förklarat sig vara medvetet om att verksamheten strider mot syftet med byggnadsplanen och att undantagsregeln gällande mindre avvikelse normalt inte skulle kunna vara tillämplig vid tillståndsprövningen. Bolaget menar likväl att omständigheterna i detta fall är sådana att något hinder mot bifall till ansökan inte föreligger på grund av byggnadsplanen.

Vid bedömningen av om bolagets utökade verksamhet motverkar syftet med planbestämmelserna bör hänsyn bl.a. tas till vilka konsekvenser verksamheten får för omgivningen. Av utredningen i målet framgår att utökad produktion kommer att medföra i vart fall ökade transporter, vilket torde leda till icke oväsentliga störningar på omgivningen i form av exempelvis buller. Ett tillstånd till utökad verksamhet enligt den föreliggande ansökan får därför anses motverka syftet med byggnadsplanen. Endast det förhållandet att en process för ändring av detaljplanen inletts ändrar inte den bedömningen.

Miljööverdomstolen finner på grund av det anförda att bolagets talan inte skall vinna bifall.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Anders Holmstrand, referent, miljörådet Lars Hydén och hovrättsassessorn Anders Lillienau. Enhälligt.