Miljööverdomstolen referat MÖD 2001:31

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2001:31
Målnummer
M2790-01
Avdelning
13
Avgörandedatum
2001-09-03
Rubrik
Klagorätt vid tillsynsbeslut-----Efter anmälan från ett bolag om ändring i produktionen förelade tillsynsmyndigheten bolaget att ansöka om tillstånd för ändringen. Miljödomstolen biföll bolagets överklagande och upphävde föreläggandet eftersom det befintliga tillståndet redan täckte ändringen. Miljööverdomstolen avvisade överklagandet från några privatpersoner, som inte varit part i underinstanserna, och uttalade att det överklagade avgörandet inte inverkade på klagandenas möjligheter att agera gentemot bolaget i egenskap av sakägare.
Lagrum
26 kap. 9 § och 32 kap. 12 § miljöbalken (1998:808)

RÄTTEN

Hovrättsråden Rolf Lundmark, referent, Mats Dahl och Henrik Runeson samt hovrättsassessorn Monica Unneberg

PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Jan Darpö, även föredragande

PARTER (ej närvarande)

KLAGANDE

UC och DC

för egen del och såsom uppgivna ombud för

M-L L L

BK

JS

SB

MB

MOTPART

Saint-Gobain Isover Aktiebolag (556048-9931), 610 56 VRENA

SAKEN

Föreläggande att inkomma med ansökan om ändrad verksamhet; nu fråga om talerätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd. 9, miljödomstolen, dom 2001-03-16 i mål nr M 390-00

Målet föredras, varvid Miljööverdomstolen antecknar följande.

Länsstyrelsen i Södermanlands län förelade i egenskap av tillsynsmyndighet i beslut den 27 november 2000 Gullfiber AB (numera Saint-Gobain Isover AB) att inkomma med en ansökan om tillstånd till ändrad verksamhet vid företagets fabrik i Vrena. Sedan bolaget överklagat länsstyrelsens beslut undanröjde miljödomstolen i den överklagade domen länsstyrelsens föreläggande. UC m.fl. (klagandena) har överklagat miljödomstolens dom och yrkat att Miljööverdomstolen skall ompröva miljödomstolens dom.

Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2001-09-03)

Skäl

Handlingarna i målet visar inte annat än att länsstyrelsen i sin egenskap av tillsynsmyndighet på eget initiativ och efter anmälan från Saint-Gobian Isover AB tagit upp frågan om skyldighet för bolaget att ansöka om tillstånd till ändrad verksamhet. Ingen av klagandena har varit part i underinstanserna. Miljödomstolens dom i tillsynsfrågan inverkar inte på klagandenas möjligheter att agera gentemot bolaget utifrån de regler som gäller för sakägare i förhållande till bolagets verksamhet. Vid detta förhållande skall överklagandena avvisas.

Slut

Miljööverdomstolen avvisar överklagandena.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Som ovan

Jan Darpö

Protokollet uppvisat/