Miljööverdomstolen referat MÖD 2002:26

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2002:26
Målnummer
M5616-00
Avdelning
13
Avgörandedatum
2002-04-23
Rubrik
Tillåtande av ny bevisning i va-mål-----Vittnesförhör med nya personer hade åberopats i Miljööverdomstolen (MÖD) i ett va-mål. MÖD uttalade att i sådana mål ska reglerna om ny bevisning enligt 50 kap. 25 § rättegångsbalken tillämpas. Vid tillämpningen måste emellertid beaktas att Va-nämnden inte är en domstol och att handläggningen där i vissa avseenden skiljer sig från den ordinära tvistemålsprocessen. Så har nämnden t.ex. inte någon möjlighet att hålla förhör under ed eller sanningsförsäkran och man är skyldig att vara verksam för att målet utreds. Med hänvisning till detta bör utrymmet för åberopande av ny bevisning vara större i va-mål och MÖD tillät därför de nya vittnesförhören.     
Lagrum
•  11 § och 21 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
•  50 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Roland Halvorsen och Lars Dirke, referent, samt tf. hovrättsassessorn Inge Karlström

PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Jan Darpö, även föredragande

KLAGANDE (ej närvarande)

EN

Ombud

Advokaten BOY

MOTPART (ej närvarande)

Sundsvalls kommun, 851 85 SUNDSVALL

Ombud: kommunjuristen AM

SAKEN

Skadestånd enligt 29 § lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar; nu fråga om tillåtande av ny bevisning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Statens va-nämnds beslut 2000-06-30, Bva 32, i mål nr Va 154/97

_________________

Föredraganden anmäler följande.

Genom det överklagade beslutet lämnade Statens va-nämnd ENs skadeståndsyrkande utan bifall.

EN har överklagat beslutet och i Miljööverdomstolen som ny bevisning åberopat vittnesförhör med AJ och en PM som J har upprättat. Sundsvalls kommun har yrkat att Miljööverdomstolen skall avvisa den nya bevisningen med stöd av 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2002-04-23)

Enligt 21 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd skall bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts domar i tvistemål tillämpas i Miljööverdomstolen. Bestämmelserna i 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken om tillåtlighet av ny bevisning gäller således. Vid tillämpningen av bestämmelserna måste det emellertid beaktas att Va-nämnden inte är en domstol och att handläggningen i nämnden till följd därav i vissa avseenden skiljer sig från den ordinära tvistemålsprocessen, även om förfarandet i stor utsträckning är likt det som tillämpas i domstol. Så har t.ex. nämnden inte någon möjlighet att hålla förhör under ed eller sanningsförsäkran, och nämnden har enligt 11 § nämnda lag en skyldighet att vara verksam för att målet utreds. Det förhållandet att förfarandet vid nämnden inte fullt ut kan jämställas med ordinär tvistemålsprocess medför enligt Miljööverdomstolens mening att det i mål av förevarande slag bör finnas ett större utrymme än annars att tillåta åberopande av ny bevisning.

Miljööverdomstolen tillåter EN att åberopa den ifrågavarande bevisningen.

Beslutet får överklagas endast i samband med att Miljööverdomstolens dom eller slutliga beslut i målet överklagas.

__________________

Jan Darpö

Protokollet uppvisat/