Miljööverdomstolen referat MÖD 2002:39

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2002:39
Målnummer
M3136-01
Avdelning
13
Avgörandedatum
2002-05-22
Rubrik
Avvisad ansökan om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken-----Miljödomstolen avvisade en förenings ansökan om tillstånd till uttag av vatten för trädgårdsbevattning med motiveringen att föreningen inte genomfört tidigt samråd med länsstyrelsen eller ingivit en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Miljööverdomstolen (MÖD) fann, i likhet med miljödomstolen, att ansökan på grund av avsaknaden av tidigt samråd och MKB var ofullständig. Däremot ansåg domstolen att bristerna varit möjliga att avhjälpa efter det att ansökan givits in. Ansökan borde därför inte ha avvisats utan att föreningen först hade givits möjlighet att komplettera den i dessa avseenden. MÖD undanröjde avvisningsbeslutet och återförvisade målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.
Lagrum
6 kap. 4 § och 22 kap. 1 § och 2 § miljöbalken (1998:88)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, beslut 2001-04-10 i mål nr M 472-99, se bilaga A

KLAGANDE

Villaföreningen Västra Lugnet

Ombud

BWE och CO

SAKEN

Avvisad ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens beslut och återförvisar målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Miljööverdomstolen avslår Villaföreningen Västra Lugnets yrkande om nedsättning av avgiften för målets prövning och återbetalning av kostnader.

_____________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Villaföreningen Västra Lugnet (föreningen) har i första hand yrkat att Miljööverdomstolen medger föreningen sökt tillstånd. Föreningen har i andra hand yrkat att Miljööverdomstolen återförvisar målet till miljödomstolen för fortsatt handläggning. Vidare har föreningen yrkat att avgiften för målets prövning nedsätts och att de i målet uppkomna kostnaderna återbetalas till föreningen.

Föreningen har till stöd för sin talan anfört i huvudsak följande. Föreningen har fortlöpande följt de anvisningar som miljödomstolen lämnat. Den vattenverksamhet för vilken föreningen ansökt om tillstånd innebär bortledande av en ringa mängd vatten. Den sjö ur vilken vattnet avses att tas påverkas inte av detta ringa uttag. Sjön är till största delen omgiven av skog och har god tillförsel av s.k. naturvatten.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

En ansökan i ansökningsmål skall enligt 22 kap. 1 § första stycket 2. miljöbalken innehålla en miljökonsekvensbeskrivning och uppgift om det samråd som skett. Om en domstol finner att ansökan är ofullständig, skall den enligt 22 kap. 2 § andra stycket miljöbalken förelägga sökanden att avhjälpa bristen. Följer sökanden inte föreläggandet och är bristen så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av målet, får domstolen avvisa ansökan.

Den ansökan som föreningen gav in till miljödomstolen var ofullständig i främst två avseenden. Dels hade inget tidigt samråd enligt 6 kap. 4 § miljöbalken genomförts, dels innehöll ansökan ingen miljökonsekvensbeskrivning.

Tidigt samråd

Enligt 6 kap. 4 § miljöbalken skall den som avser att bedriva en verksamhet, som kräver tillstånd, tidigt samråda med länsstyrelsen och vissa enskilda som kan antas bli särskilt berörda. Det tidiga samrådet är en viktig del i inledningen av den process som skall leda fram till ett beslut i tillståndsfrågan. Detta samråd skall ske på ett mycket tidigt stadium, långt innan en ansökan och miljökonsekvensbeskrivning upprättas. Samrådet är särskilt viktigt beträffande verksamheter som kan antas få betydande miljöpåverkan (se prop. 1997/98:45 del 2 s. 57). Enligt 6 kap. 4 § tredje stycket miljöbalken skall länsstyrelsen efter samrådet besluta om verksamheten eller åtgärden kan antas medföra betydande miljöpåverkan.

Den omständigheten att föreningen har underlåtit att genomföra tidigt samråd innebär att det förfarande som skall föregå upprättandet av en ansökan inte skett på det sätt som är föreskrivet i miljöbalken. Huruvida det är möjligt att i efterhand läka den brist som ett uteblivet eller ofullständigt genomfört samrådsförfarande medför får enligt Miljööverdomstolen avgöras utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Frågan nu gäller tillstånd till bortledande av vatten för trädgårdsbevattning. Verksamheten kan antas medföra endast mindre miljöpåverkan. Mot bakgrund härav och då Länsstyrelsen i Blekinge län i yttrande till miljödomstolen inte har haft något att erinra mot ansökan, finner Miljööverdomstolen att föreningen kan genomföra det tidiga samrådet trots att ansökan redan har givits in till miljödomstolen. Det uteblivna samrådet utgör således inte i sig skäl till att avvisa föreningens ansökan, utan föreningen bör först ges tillfälle att genomföra samrådet och därefter komplettera ansökan på det sätt som anses erforderligt med anledning av samrådet.

Miljökonsekvensbeskrivning

Den ansökan som föreningen gav in till miljödomstolen saknade en miljökonsekvensbeskrivning. Efter att miljödomstolen förelagt föreningen att komplettera ansökan med bl.a. en miljökonsekvensbeskrivning gav föreningen in en skrivelse i vilken den som miljökonsekvensbeskrivning i målet hänvisade till bl.a. 1980 års tillståndsdom. Miljööverdomstolen finner att de uppgifter som föreningen lämnat i målet inte uppfyller kraven på en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning. Med hänsyn till att en sådan är en processförutsättning finner Miljööverdomstolen i likhet med miljödomstolen att föreningens ansökan i befintligt skick inte kan läggas till grund för en prövning i sak. Frågan är dock om miljödomstolen haft fog för sitt beslut att avvisa ansökan utan att först förelägga föreningen att avhjälpa bristen.

Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är enligt 6 kap. 3 § miljöbalken att på närmare angivet sätt identifiera och beskriva de effekter en planerad verksamhet eller åtgärd kan medföra samt att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter. Vad gäller innehållet i en miljökonsekvensbeskrivning för en verksamhet som inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan får detta anpassas till verksamhetens art och omfattning (se 6 kap. 7 § tredje stycket miljöbalken). I förarbetena framhålls att kraven på beskrivningen måste stå i proportion till graden av miljöpåverkan och att det är av stor vikt att kraven inte blir onödigt betungande för mindre miljöpåverkande verksamheter (se a.a. del 1 s. 281 och del 2 s. 64).

Upprättandet av en miljökonsekvensbeskrivning skall vara en integrerad del av det arbete som leder fram till en ansökan. Arbetet med upprättandet av miljökonsekvensbeskrivningen skall bl.a. medverka till att eventuella kunskapsluckor upptäcks och att allmänheten i ett tidigt skede ges möjlighet till påverkan (bl.a. a.a. del 2 s. 56). Mot bakgrund av det uttalade syftet med en miljökonsekvensbeskrivning och metoden för utarbetandet av denna torde ofta avsaknaden av en sådan i en ansökan medföra att ansökan anses brista i ett sådant grundläggande hänseende att bristen inte kan avhjälpas och att ansökan därför skall avvisas. Vid verksamheter där endast mindre påverkan på miljön kan antas uppkomma och där det inte finns anledning att kräva en omfattande miljökonsekvensbeskrivning, torde dock en sådan avsaknad vara en brist som kan avhjälpas även sedan ansökan givits in till tillståndsmyndigheten.

Den vattenverksamhet för vilken föreningen har ansökt om fortsatt tillstånd har pågått i 20 år. Såvitt framkommit har verksamheten inte föranlett några klagomål eller medfört några skador på omgivningen. Såsom anförts ovan kan verksamheten antas påverka miljön endast i mindre omfattning. I miljödomstolen har Länsstyrelsen i Blekinge län och Fiskeriverket inte haft något att erinra mot ansökan. Naturvårdsverket har avstått från att yttra sig. Genom vad som sålunda är känt om den ansökta verksamheten och dess effekter gör Miljööverdomstolen den bedömningen att en miljökonsekvensbeskrivning avseende verksamheten inte behöver vara särskilt omfattande för att ändå vara godtagbar och att det förhållandet att den inte upprättats i ett tidigt skede i planeringsprocessen inte har någon avgörande betydelse. Mot bakgrund härav finner Miljööverdomstolen att avsaknaden av en miljökonsekvensbeskrivning till föreningens ansökan är en sådan brist som bör kunna avhjälpas trots att ansökan redan har upprättats och givits in. Miljööverdomstolen finner att miljödomstolen inte bort avvisa föreningens ansökan utan att domstolen först genom ytterligare förelägganden försökt få till stånd en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning. Målet skall därför återförvisas till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Det saknas skäl att nedsätta den av miljödomstolen fastställda avgiften för målets prövning. Det finns inte heller lagliga förutsättningar att återbetala några kostnader. Föreningens yrkanden i dessa delar skall därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2002- 06-19

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Sven Bengtsson samt hovrättsråden Roland Halvorsen, referent, och Liselotte Rågmark. Enhälligt.