Miljööverdomstolen referat MÖD 2002:46

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2002:46
Målnummer
M801-00
Avdelning
13
Avgörandedatum
2002-06-20     
Rubrik
Lokalisering enligt miljöskyddslagen av en bensinstation-----Lokalisering av en bensinstation på ett avstånd om endast 50-60 m från bostadsbebyggelse bedömdes kunna medföra olägenhet av väsentlig betydelse och kunde därför inte tillåtas enligt 4-6 §§ miljöskyddslagen.
Lagrum
4 §, 5 § och 6 § miljöskyddslagen (1969:387)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen dom 2000-01-11 i mål nr M 504-99, se bilaga A

KLAGANDE

Bensinstationen Åktanstoppet Aktiebolag, 556493-0872

Lundavägen 62, 232 02 ÅKARP

Ombud

Advokaten BG

MOTPART

1. Miljö-och räddningsnämnden i Burlövs kommun, Box 53, 232 21 ARLÖV 2. CGN och IN 3. R och GP 4. W A och R M 5. S och HS 6. EL och L-EN 7. E och A K 8. InP 9. GA 10. CT och S-AL 11. S-Å och AE 12. B och IB 13. K-Å och A-CA 14. R och I N 15. KL 16. CT och MN 17. RA och MP 18. NOB

Ombud för 2-18

Advokaten CIH

SAKEN

Lokalisering av bensinstationsanläggning

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen avslår överklagandet.

________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Bensinstationen Åktanstoppet AB (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen med undanröjande av miljödomstolens dom skall medge att bolaget får anlägga bensinstation på det angivna markområdet.

Miljö- och räddningsnämnden i Burlövs kommun samt Claes-Göran Nilsson m.fl. har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har hållit sammanträde och syn i målet.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i Miljööverdomstolen åberopat samma omständigheter som vid länsstyrelsen och miljödomstolen.

Bolaget har här anfört bl.a. följande.

Inledningsvis var bolaget intresserat av att lokalisera bensinstationen till en annan plats på andra sidan motorvägen. På förfrågan från bolaget och kommunstyrelsen meddelade länsstyrelsen emellertid att en sådan placering inte kunde bli aktuell då man där ville bevara ett öppet landskap. Vid lokaliseringsprövningen måste hänsyn tas till tillgänglighetskrav.

Avståndet mellan tappstationerna och närmsta granne är klart mer än 50 m i nuvarande skiss och man kan flytta tappstationerna ytterligare minst 10 m från befintlig bebyggelse. Genom detta kan etableringen godkännas eftersom skyddsavståndet då blir i vart fall 65 m, vilket torde vara tillräckligt. Vid stationen skall ingen lackering utföras. Svetsningsarbeten skall förekomma i mycket begränsad omfattning. Försäljning av annat än drivmedel har begränsats genom det tomträttsavtal som bolaget har ingått med kommunen. Miljökonsekvensbeskrivningen, som är utförd enligt givna regler, ger vid handen att verksamheten skulle medföra mycket liten miljöpåverkan. Även detta talar för att skyddsgränserna och skyddsåtgärderna, bl.a. genom bolagets åtaganden, skulle uppfylla rimliga krav på platsvalet. Om bolaget får flytta verksamheten till Åkarp 25:8 uppnår man en förbättrad miljösituation eftersom den nuvarande bensinstationen, som ligger inne i samhället, försvinner.

C-GN m.fl. har anfört bl.a. följande.

Fastigheten Åkarp 25:8 är en olämplig plats för en bensinstation. Det finns alternativa platser för lokaliseringen, t.ex. vid Stora Bernstorp. De skyddsåtgärder som föreslås är otillräckliga. Det kan endast bli aktuellt med smärre avvikelser från Boverkets rekommenderade skyddsavstånd med tanke på de risker och olägenheter för miljön som typiskt sett är förbundna med en bensinstation.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Målet har inletts före miljöbalkens ikraftträdande. Detta innebär, enligt 6 § första stycket lagen (1998:811) om införande av miljöbalken, att målet skall prövas i sak med tillämpning av miljöskyddslagen (1969:387).

För miljöfarlig verksamhet skall enligt 4 § miljöskyddslagen väljas sådan plats att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. Enligt 5 § miljöskyddslagen skall den som utövar miljöfarlig verksamhet vidta de skyddsåtgärder, tåla den begränsning av verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller avhjälpa olägenhet. Kan verksamheten befaras föranleda olägenhet av väsentlig betydelse, även om försiktighetsmått enligt 5 § iakttas, får den enligt 6 § miljöskyddslagen utövas endast om särskilda skäl föreligger.

Som miljödomstolen har redovisat i sin dom rekommenderas ett skyddsavstånd mellan en bensinstation och bostäder på 100 m. Mellan närmsta bostad och det i målet avsedda bensinstationsområdet är avståndet endast ca 15 m medan avståndet till bensinpumparna är 50-60 m. Varken de av Miljö- och räddningsnämnden i Burlövs kommun förelagda särskilda skyddsåtgärderna eller de av bolaget gjorda åtagandena är av sådan beskaffenhet att de motiverar att rekommendationen om skyddsavstånd vilken bygger på en riskbedömning i fråga om miljö, hälsa och säkerhet frångås i den grad det här är fråga om. En bensinstationsverksamhet på platsen kan alltså befaras föranleda olägenhet av väsentlig betydelse. Under sådana förhållanden bör en nyetablering inte tillåtas oavsett att en flyttning av bolagets verksamhet från nuvarande plats kan medföra miljömässiga fördelar. Överklagandet skall därför avslås.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand och Roland Halvorsen, referent, skiljaktig, miljörådet Rolf Svedberg samt hovrättsassessorn Charlotte Håkansson.

Protokollsbil. 2

Referenten, hovrättsrådet Roland Halvorsen, är skiljaktig och anför:

Som har antecknats i majoritetens domskäl skall enligt de tillämpliga bestämmelserna väljas en sådan plats för miljöfarlig verksamhet att ändamålet kan vinnas med minsta intrång och olägenhet utan oskälig kostnad. CGN och medparter har hävdat att man inte har undersökt alternativa lokaliseringar och att det enligt översiktsplanen finns en plats för en bensinstation 4 – 5 km från den föreslagna. Burlövs kommun har anfört att man har undersökt alternativ lokalisering i närområdet men funnit alla platser olämpliga. En plats på andra sidan motorvägen i förhållande till den nu föreslagna har Åktanstoppet AB förklarat sig kunna acceptera, men länsstyrelsen har sagt nej.

Bensinstationer är normalt sett anläggningar som inte innebär några större miljörisker. Miljökonsekvensbeskrivningen beträffande den föreslagna platsen visar att detta gäller även den nu sökta anläggningen. Att en bensinstation anläggs på en plats där den blir lättillgänglig är naturligt och måste accepteras. Även om avståndet till andra bensinstationer (med andra bensinmärken) i Åkarpsområdet inte är så stort utgör detta inte något skäl för att vägra en etablering i Åkarp.

Enligt min mening kan en plats 4 – 5 km från den föreslagna inte betraktas som en alternativ lokalisering för en bensinstation i Åkarp. På det avståndet befinner man sig inte längre i Åkarp och beroende på riktning kanske inte ens i Burlövs kommun. Utredningen i fråga om alternativa platser ger följaktligen vid handen att någon sådan inte finns.

Länsstyrelsen och miljödomstolen har betonat att målet gäller en nyetablering och miljödomstolen har framhållit att det då bör ställas stränga krav att den sökta platsen verkligen är lämpad för det avsedda ändamålet. Ett sådant synsätt beaktar enligt min mening endast den ena sidan av problemet. Den andra sidan är vad följden blir av ett avslag på ansökan. Bolaget har förklarat att man i så fall kommer att fortsätta verksamheten på nuvarande plats.

Åktanstoppet AB har i dag sin anläggning mitt inne i Åkarps samhälle. Miljööverdomstolen har hållit syn både på platsen för den befintliga anläggningen och på den föreslagna nya platsen. Det har då konstaterats att den befintliga anläggningen omges av bostadsbebyggelse på alla sidor. Platsen kan därmed inte anses särskilt lämplig för en bensinstation.

Vid en avvägning mellan att verksamheten fortsätter på nuvarande plats och att etablering tillåts på den sökta nya platsen finner jag att skälen för att tillåta lokalisering enligt ansökan med de villkor i fråga om försiktighetsmått som kommunen ställt upp och som bolaget har förklarat sig acceptera klart väger över. Jag anser därför att bolagets ansökan skall bifallas.