Miljööverdomstolen referat MÖD 2007:31

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2007:31
Målnummer
M6945-07
Avdelning
13
Avgörandedatum
2007-10-05
Rubrik
Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad ----- Statens va-nämnd har inte ansetts behörig att besluta om kvarstad.
Lagrum
•  1 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd
•  10 kap. 17 § 1 st. 1 och 15 kap. 5 § 1 st. rättegångsbalken (1942:740)

RÄTTEN Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, f.d. hovrättsrådet Arne Kardell och tf. hovrättsassessorn David Törngren, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredraganden Frida Rudsander

KLAGANDE Virdahus Måleri & Bygg AB, Box 167, 341 23 Ljungby Ombud: D.N.

MOTPART Markaryds kommun, Box 74, 285 22 Markaryd Ombud: kommunjuristen M.A.

SAKEN Brukningsavgift; nu fråga om kvarstad

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Statens va-nämnds beslut den 17 september 2007 i mål nr Va 117-07

_____________

Virdahus Måleri & Bygg AB har yrkat att Miljööverdomstolen undanröjer va-nämndens beslut om kvarstad samt yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med 5 940 kr.

Markaryds kommun har bestritt ändring och bolagets yrkande om rättegångskostnader.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2007-10-05)

Skäl

Statens va-nämnd har enligt 1 § lagen (1976:839) om Statens va-nämnd behörighet att pröva en fråga om skyldighet att betala brukningsavgift. Statens va-nämnd är en sådan annan myndighet än domstol som avses i 10 kap. 17 § första stycket 1 rättegångsbalken. Allmän domstol kan således inte pröva en fråga om brukningsavgift. Fråga har uppkommit om va-nämnden har kompetens att pröva en fråga om kvarstad.

Frågor om kvarstad prövas av den domstol där rättegången är anhängig. Är rättegång inte anhängig, gäller i fråga om behörig domstol vad som är förskrivet om tvistemål. Vad som sägs om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska dock inte tillämpas (15 kap. 5 § första stycket rättegångsbalken).

Denna bestämmelse innebär att frågor om kvarstad ska prövas av allmän domstol även när huvudsaken faller under va-nämndens kompetens (jfr Fitger, Rättegångsbalken 1, s. 15:25-26). Eftersom va-nämnden således inte är behörig att meddela beslut om kvarstad ska det överklagade beslutet undanröjas.

Vid denna utgång har bolaget rätt till ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med skäligen ansedda 1 000 kr.

Slut

1. Miljööverdomstolen undanröjer det överklagade beslutet.

2. Markaryds kommun ska till Virdahus Måleri & Bygg AB utge ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med 1 000 kr jämte ränta enligt 6 § räntelagen från dagen för detta beslut till dess betalning sker.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2007-11-02.

Frida Rudsander

Protokollet uppvisat/