Miljööverdomstolen referat MÖD 2007:42

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2007:42
Målnummer
M124-07
Avdelning
13
Avgörandedatum
2007-12-14
Rubrik
Rättegångsfel ----- Miljödomstolen har i ett mål om ersättning enligt 31 kap. miljöbalken efter avslutad huvudförhandling ex officio inhämtat uppgifter från aktörer som inte varit parter i målet. Uppgifterna har inverkat på målets utgång men har inte kommunicerats med parterna. Miljödomstolens förfarande har inte stöd i miljöbalken, rättegångsbalken eller i expropriationslagen. Ett rättegångsfel som inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Miljööverdomstolen ansågs ha förekommit och målet återförvisades till miljödomstolen.
Lagrum
20 kap. 3 § och 31 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)

RÄTTEN Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, fastighetsrådet Anders Dahlsjö samt hovrättsråden Henrik Runeson, referent, och Liselotte Rågmark

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredragande Frida Rudsander

KLAGANDE OCH MOTPART R.F. Ombud: advokaten L.A.

KLAGANDE OCH MOTPART Staten genom Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 Stockholm Ombud: kammarrådet G.E.

SAKEN Ersättning enligt 31 kap. miljöbalken; nu fråga om återförvisning av mål

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom den 6 december 2006 i mål nr M 3113-04

_____________

Föredraganden anmäler att fråga om återförvisning av målet till miljödomstol uppkommit.

R.F. har hemställt att Miljööverdomstolen tar ställning till frågan om vad som utgör processmaterial i målet innan talan slutförs. Som skäl för detta har anförts följande. Miljödomstolen har efter huvudförhandlingen inhämtat uppgifter från olika håll som i allt väsentligt legat till grund för domen. Uppgifterna utgör inte processmaterial. Rolf Flodin önskar inte att Miljööverdomstolen undanröjer och återförvisar målet till miljödomstolen utan hemställer att Miljööverdomstolen prövar målet på det processmaterial som parterna åberopat i miljödomstolen.

Även Kammarkollegiet har påtalat att miljödomstolens dom grundats på uppgifter som parterna inte fört in i målet. Kollegiet har vidare uppgett att någon återförvisning av målet till miljödomstolen inte önskas.

Målet föredras varefter Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2007-12-14)

Skäl

Enligt 20 kap. 3 § miljöbalken skall vad som är föreskrivet om tvistemål i allmän domstol tillämpas även på miljödomstolar och Miljööverdomstolen samt vid Högsta domstolens prövning av mål som avses enligt miljöbalken, om inte annat följer av balken eller annan lag. Vid ersättningstalan enligt 31 kap. miljöbalken skall dock bestämmelserna i expropriationslagen gälla vid ersättning och inlösen, om inte miljöbalken innehåller avvikande bestämmelser. Av ovan sagda följer att i ett ersättningsmål enligt 31 kap. miljöbalken skall rättegångsbalkens regler om tvistemål tillämpas om inte annat framgår av expropriationslagens bestämmelser.

Miljödomstolen har efter avslutad huvudförhandling ex officio inhämtat uppgifter som inverkat på målets utgång. Uppgifterna har inte kommunicerats med parterna. Miljödomstolens förfarande saknar stöd i expropriationslagen och strider mot rättegångsbalkens regler om tvistemål. Miljödomstolens förfarande saknar även stöd i miljöbalken.

Miljööverdomstolen finner att miljödomstolens förfarande utgör ett sådant rättegångsfel som enligt 50 kap. 28 § rättegångsbalken kan antas ha inverkat på målets utgång och som inte utan väsentlig olägenhet kan avhjälpas i Miljööverdomstolen. Miljödomstolens dom bör därför, oaktat parternas inställning, upphävas och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Slut

Miljööverdomstolen undanröjer den överklagade domen och återförvisar målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

Det ankommer på miljödomstolen att efter målens återupptagande pröva frågan om skyldighet för part att utge ersättning för motparts rättegångskostnader i Miljööverdomstolen.

Beslutet får inte överklagas (54 kap. 3 § rättegångsbalken).

Frida Rudsander

Protokollet uppvisat/