Miljööverdomstolen referat MÖD 2009:30

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2009:30
Målnummer
M5518-08
Avdelning
13
Avgörandedatum
2009-10-27
Rubrik
Tillstånd till utsläpp av mudder ----- Tillstånd till utsläpp av mudder hade lämnats av en miljöprövningsdelegation efter en frivillig ansökan. Miljööverdomstolen fann att verksamheten utgjorde dumpning som kräver dispens enligt 15 kap. 31 och 33 §§ miljöbalken och att miljöprövningsdelegation inte bör kunna lämna tillstånd till en sådan verksamhet innan dumpningsdispens lämnats i vederbörlig ordning. Då dispens hade lämnats med i stort sett identiska villkor om försiktighetsmått i en separat prövning ansågs frågorna om tillåtlighet och försiktighetsmått för verksamheten vara slutligt avgjorda och hinder förelåg därför mot att pröva ansökan om tillstånd till verksamheten.
Lagrum
15 kap. 31 § och 33 §, 16 kap. 2 § miljöbalken (1998:808)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, beslut 2008-06-19 i mål nr M 227-08, se bilaga A

KLAGANDE 1. Göteborgs Hamn AB 404 38 Göteborg

Ombud: advokaten R.S.

2. Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg

MOTPART E.B.

SAKEN Tillstånd till utsläpp av mudder

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Miljödomstolen avslår överklagandena.

___________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Göteborgs Hamn AB (hamnbolaget) och länsstyrelsen har yrkat att Miljööverdomstolen, med undanröjande av miljödomstolens beslut, fastställer miljöprövningsdelegationens beslut, alternativt återförvisar ärendet till miljödomstolen för förnyad behandling

E.B. har bestritt bifall till överklagandet.

Miljööverdomstolen har inhämtat remissyttrande från Naturvårdsverket.

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Hamnbolaget

Hamnbolagets ansökan har upptagits av miljöprövningsdelegationen som en frivillig ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Av miljöprövningsdelegationens beslut och hamnbolagets ansökan framgår att tillståndet grundas på en fullständig prövning enligt 9 kap. miljöbalken. I beslutet godkänns också den i målet upprättade miljökonsekvensbeskrivningen. Vidare meddelas en rad villkor om de försiktighetsmått och begränsningar m.m. som hamnbolaget har att innehålla i verksamheten. Mot denna bakgrund står det klart att hamnbolagets talan uteslutande har innefattat en prövning enligt 9 kap. miljöbalken, att det tillstånd som meddelats inhämtats frivilligt, att dispensfrågan aldrig prövats av miljöprövningsdelegationen, att dispensfrågan i stället prövats formenligt av Naturvårdsverket efter att hamnbolaget ingivit en separat dispensansökan dit samt att tillståndsprövningen enligt 9 kap. miljöbalken och dispensprövningen enligt 15 kap. miljöbalken är två skilda prövningar som dessutom har väsentligen olika omfång och rättsverkningar.

Länsstyrelsen

Miljöprövningsdelegationen har meddelat ett tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken och inte en dispens från dumpningsförbudet enligt 15 kap. 31 § miljöbalken. Det finns inga begränsningar av verksamheter för vilka frivilliga tillstånd får begäras. Det framgår av miljöprövningsdelegationens beslut att hamnbolaget har återkallat sitt ursprungliga yrkande om dispens. Vidare framgår att ansökan avser en frivillig ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet. Hamnbolaget har av länsstyrelsen informerats om att tillståndet kan utnyttjas först efter det att Naturvårdsverket meddelat dispens. Tillståndet avser tippning centralt i Göteborg. En prövning enligt 9 kap. miljöbalken reglerar en gång för alla de försiktighetsmått som bör iakttas vid bedrivande av denna verksamhet. Miljöprövningsdelegationen har prövat den miljöfarliga verksamheten att släppa ut fast avfall i vattenområde och den störning som uppkommer av verksamheten i omgivningen. Alternativt kan tillsynsmyndigheten förelägga om motsvarande försiktighetsmått med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken för att olägenheterna av verksamheten ska begränsas. Det är principiellt viktigt att prövningsinstrumentet enligt 9 kap. miljöbalken är tillämpligt även om ett generellt förbud för verksamheten gäller. En sådan prövning är allsidig och genomgripande genom bl.a. samrådsprocess, kungörelse av ansökan och remissyttranden från olika myndigheter.

Naturvårdsverket

Utsläpp av muddermassor i vatten är per definition dumpning, vilket är förbjudet enligt 15 kap. 31 § miljöbalken. Naturvårdsverket kan meddela dispens från förbudet. Dumpning är inte en tillståndspliktig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken. Det är emellertid möjligt att ansöka om frivilliga tillstånd. Eftersom det råder förbud mot dumpning, och någon dispens från förbudet inte meddelats i detta fall, förelåg inte förutsättningar att bifalla en ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till dumpning. Ansökan borde därför ha avslagits av miljöprövningsdelegationen.

SKÄLEN FÖR MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Den aktuella verksamheten, som av sökanden benämnts utsläpp av mudder, utgör som Naturvårdsverket har anfört dumpning. Dispens från det förbud mot sådan verksamhet som gäller enligt 15 kap. 31 § miljöbalken kan enligt nu gällande regler inte lämnas av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen bör därför inte kunna meddela tillstånd till samma verksamhet efter en frivillig ansökan, om inte dispens dessförinnan lämnats i vederbörlig ordning. En sådan dispens kan med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken förenas med villkor i syfte att begränsa eventuella olägenheter av verksamheten. Krav på försiktighetsmått kan även uppställas i samband med ett frivilligt inhämtat tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken eller genom förelägganden från tillsynsmyndigheten med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken.

Miljööverdomstolens beslut den 20 mars 2009 i mål nr M 304-09 innebär att en lagakraftvunnen dispens från dumpningsförbudet enligt 15 kap. 31 § miljöbalken har beviljats för den sökta verksamheten. Dispensen är förenad med i allt väsentligt samma villkor som uppställts i miljöprövningsdelegationens tillståndsbeslut. Frågorna om tillåtlighet och om försiktighetsmått för verksamheten får därigenom anses vara slutligt avgjorda. Redan av detta skäl föreligger hinder mot att nu pröva hamnbolagets ansökan om tillstånd till verksamheten. Överklagandena ska därför avslås.

Detta beslut får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Dirke, Roger Wikström och Ulla Bergendal, referent, samt miljörådet Rolf Svedberg. Enhälligt.

Föredragande har varit Erik Ludvigsson.

_______________________________________

BILAGA A

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

RÄTTEN Rådmannen Jonas Sandgren och miljörådet Nils-Göran Nilsson

PROTOKOLLFÖRARE Sandgren

KLAGANDE E.B.

MOTPARTER 1. Göteborgs Hamn AB, 556008-2553 403 38 Göteborg Ombud: advokaten R.S.

2. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 403 40 Göteborg

ÖVERKLAGAT BESLUT Miljöprövningsdelegationens vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län beslut den 19 december 2007 i ärende nr 551-43942-2006, bilaga 1

SAKEN Tillstånd till utsläpp av mudder i Lundbyhamnen, Göteborgs hamn; nu fråga om undanröjande av beslut

___________________

Målet genomgås varvid miljödomstolen antecknar följande.

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra Götalands län lämnade den 19 december 2007 Göteborgs Hamn AB tillstånd till utsläpp av mudder i Lundbyhamnen. Tillståndet gäller till och med 2020.

E.B. har yrkat att tillståndet ska upphävas under anförande bland annat

att området kring Lundbyhamnen riskerar att bli förorenat av tungmetaller m.m. och att det kan bli luktstörningar för de närboende.

Göteborgs Hamn AB har bestritt bifall till överklagandet och i första hand yrkat att det ska avvisas och i andra hand att det ska avslås. Bolaget har bland annat anfört att E.B. inte har talerätt enligt miljöbalkens bestämmelser och att han inte heller är berörd av beslutet som enskild, eftersom han bor cirka 14 km från Lundbyhamnen samt att de skäl som han anfört i överklagandet är av allmän art och att dessa intressen tillvaratas av det allmänna. Inte heller i övrigt har E.B. enligt Göteborgs Hamn AB:s mening anfört någon omständighet som kan leda till annan bedömning än länsstyrelsens.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har avstyrkt bifall till överklagandet med bland annat följande motivering. Verksamheten med tippning av muddermassor är sporadisk men kan tillfälligt vara mera intensiv under de år hamnen genomför större muddringsinsatser. Tippningen ska ske med bottentömmande pråmar eller på annat godkänt sätt, vilket bland annat innebär att muddret hålls under vattnet och därigenom minskar risken för lukt. Mudder från Göteborgs hamn har också tidigare tippats i andra hamnbassänger utan olägenheter.

Miljödomstolen meddelar följande

BESLUT

E.B. är lagfaren ägare till fastigheten X:X 12:24,

som är belägen på Rörstrandsgatan 1 i direkt anslutning till den del av Lundbyhamnen som omfattas av det överklagande beslutet. Han har framfört farhågor om att muddertippningen skulle kunna påverka möjligheten att bo och arbeta i området, vilket i förlängningen även skulle påverka honom personligen. Miljödomstolen finner därför att E.B. är berörd av beslutet på ett sådant sätt att han har talerätt i målet. Hans överklagande ska därför inte avvisas.

Miljöprövningsdelegationens beslut avser kvittblivning av förorenade massor genom dumpning i vattenområde. Enligt 15 kap. 31 § miljöbalken råder förbud att dumpa avfall inom Sveriges sjöterritorium, som även omfattar vid kusten belägna hamnar, och ekonomiska zon. Under vissa förutsättningar kan dock Naturvårdsverket enligt 15 kap. 33 § miljöbalken medge dispens från dumpningsförbudet. Miljöprövningsdelegationen saknar däremot denna möjlighet att medge dispens. Det överklagade beslutet ska därför undanröjas.

______________________

Miljödomstolen undanröjer miljöprövningsdelegationens beslut.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (Formulär E)

Överklagande ska ges in till Vänersborgs tingsrätt, miljödomstolen, senast den 10 juli 2008 och vara ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen. Prövningstillstånd krävs.

Som ovan

Jonas Sandgren