Miljööverdomstolen referat MÖD 2010:36

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2010:36
Målnummer
M6340-10
Avdelning
6
Avgörandedatum
2010-11-10
Rubrik
Ansökan om gemensam avfallsbehållare ----- Två personer som var boende nära varandra men som inte hade gemensam tomtgräns ansökte om få använda en gemensam avfallsbehållare. Kommunen avslog deras ansökan med hänvisning till att kommunens föreskrifter om avfallshantering för bifall förutsatte att fastighetsinnehavarna hade gemensam tomtgräns. Länsstyrelsen och miljödomstolen fann, i huvudsak på grund av att miljömässiga skäl talade för det, att ansökan skulle bifallas. Miljööverdomstolen upphävde dessa avgöranden och påpekade att kommunfullmäktige genom miljöbalken och avfallsförordningen hade bemyndigats att meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall. Enligt kommunens föreskrifter kunde endast fastighetsinnehavare med gemensam tomtgräns medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare. Det fanns därför inte lagliga förutsättningar att bifalla ansökan.
Lagrum
•  15 kap. 8 § och 9 § miljöbalken (1998:808)
•  14 § och 16 § avfallsförordningen (2001:1063)
•  30 § Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering (kommunens författningssamling nr 2.02)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-07-01 i mål nr M 1915-10, se bilaga A

KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun, 641 80 Katrineholm

MOTPART H.G.

SAKEN Ansökan om gemensam avfallsbehållare

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av miljödomstolens dom och upphävande av Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut 2010-03-24, dnr 505-602-2010, avslår Miljööverdomstolen ansökningen om gemensam avfallsbehållare.

___________________

YRKANDEN M M I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun (nämnden) har yrkat att Miljööverdomstolen ska fastställa nämndens beslut.

H.G. har bestritt ändring.

Parterna har i huvudsak anfört detsamma som i tidigare instanser.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Enligt 15 kap. 8 § första stycket miljöbalken ska varje kommun, med vissa undantag, svara för att hushållsavfall från kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas. Genom 15 kap. 9 § första stycket miljöbalken samt 14 och 16 §§ avfallsförordningen (2001:1063) bemyndigas kommunfullmäktige att meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall och hur behållare ska vara beskaffade och skötas. Enligt 30 § andra stycket i Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering (kommunens författningssamling nr 2.02) kan två fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med gemensam tomtgräns under vissa förutsättningar medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare.

Av handlingarna i målet framgår att H.G:s och L.R:s tomter inte har gemensam gräns. Det finns därför inte lagliga förutsättningar att bifalla deras ansökan om gemensam avfallsbehållare. Kommunens överklagande ska därför bifallas och ansökan om gemensam avfallsbehållare avslås.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Dirke och Roger Wikström samt miljörådet Staffan Lagergren och tf. hovrättsassessorn Olle Bergsten, referent. Enhälligt.

__________________________________________

BILAGA A

NACKA TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun 641 80 Katrineholm

MOTPART H.G.

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Södermanlands län beslut den 24 mars 2010 i ärende nr 505-602-2010, se domsbilaga 1

SAKEN Ansökan om gemensam avfallsbehållare

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen avslår överklagandet. Länsstyrelsens beslut står därför fast.

_____________

BAKGRUND

H.G (XX 3:19) och L.R. (XX 3:39) ansökte hos Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Katrineholms kommun (nämnden) om gemensam avfallsbehållare vid hämtning av hushållsavfall på ovanstående fastigheter. Nämnden beslutade den 12 januari 2010, i delegationsbeslut, att avslå ansökan. Som skäl for beslutet angavs att fastigheterna inte har gemensam tomtgräns.

H.G. överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Södermanlands län (länsstyrelsen) som den 24 mars 2010 undanröjde nämndens beslut och återförvisade ärendet till nämnden för vidare handläggning med i huvudsak följande motivering. Enligt 1 kap. 1 § första stycket miljöbalken syftar bestämmelserna i balken till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. Enligt 30 § andra stycket i Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering kan två fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med gemensam tomtgräns efter ansökan till tillsynsmyndigheten medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

H.G:s bostad är relativt ensligt belägen och, såvitt framgår av länsstyrelsens kartunderlag, finns det inte någon gränsgranne att dela avfallsbehållare med. Syftet med ovan nämnda bestämmelse om gemensam avfallsbehållare torde vara att främja en kostnadseffektiv hantering av avfall samt att minska belastningen på miljön. Med hänsyn till den miljönytta, i form av minskade transporter, som en gemensam avfallsbehållare i förevarande fall skulle innebära finner länsstyrelsen att detta är i överensstämmelse med miljöbalkens övergripande syfte.

Nämnden har överklagat länsstyrelsens beslut till miljödomstolen.

YRKANDEN M.M.

Nämnden har, så som dess talan får förstås, yrkat att miljödomstolen ska fastställa nämndens beslut.

Till stöd för dess yrkande har nämnden i huvudsak anfört följande. Länsstyrelsens beslut tar inte hänsyn till vad som står i Katrineholms kommuns föreskrifter om avfallshantering som antogs av kommunfullmäktige den 18 maj 2009, § 71. Enligt 30 § i föreskrifterna kan två fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare med gemensam tomtgräns efter ansökan till tillsynsmyndigheten medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Då det står i föreskrifterna att man ska ha gemensam tomtgräns för att få ha gemensam avfallsbehållare så kan nämnden inte bevilja ansökan i detta ärende då fastigheterna inte har gemensam tomtgräns.

DOMSKÄL

Tillämpliga bestämmelser framgår av det överklagade beslutet.

Miljödomstolen gör följande bedömning.

Av utredningen i målet har framkommit att fastigheten XX 3:19, som bebos av H.G., är ensligt belägen och inte gränsar direkt till någon annan fastighet med fast boende. L.R. (XX 3:39) är H.G:s närmaste granne.

Miljödomstolen delar länsstyrelsens bedömning att syftet med ovan nämnda bestämmelse om gemensam avfallsbehållare torde vara att främja en kostnadseffektiv hantering av avfall samt att minska belastningen på miljön. Det har heller inte framkommit någon omständighet som talar emot att i detta fall tillåta en gemensam avfallsbehållare. Miljödomstolen finner därför att överklagandet ska avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 2 (DV 427)

Överklagande, ställt till Svea hovrätt, Miljööverdomstolen, ska ha inkommit till Nacka tingsrätt, miljödomstolen senast den 22 juli 2010. Prövningstillstånd krävs.

Anders Enroth                                                                 Jan-Olof Arvidsson

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anders Enroth, ordförande, och miljörådet Jan-Olof Arvidsson. Enhälligt. Föredragande har varit beredningsjuristen Katrin Strömberg.