Miljööverdomstolen referat MÖD 2011:7

Court
Miljööverdomstolen
Reference
MÖD 2011:7
Målnummer
M3546-10
Avdelning
6
Avgörandedatum
2011-03-23
Rubrik
Förbud mot att införa och kompostera avfall ----- Ett bolag anmälde införandet av några nya avfallsslag till sin behandlingsanläggning. Länsstyrelsen förbjöd införandet då avfallsslagen inte rymdes inom det tidigare givna tillståndet till verksamheten. Miljööverdomstolen upphävde länsstyrelsens beslut och fann att de nya avfallsslagen kunde godtas som en anmälan om en mindre ändring av verksamheten.
Lagrum
5 § tredje st. och 21 § 3 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2010-03-26 i mål nr M 2818-09, se bilaga A

KLAGANDE Ragn-Sells AB, 556057-3452 Box 3144 903 04 Umeå

Ombud: Advokat M.F.

MOTPART Länsstyrelsen i Västerbottens län 901 86 Umeå

SAKEN Förbud att införa och kompostera avfall vid Fagerlidens deponi- och behandlingsanläggning, Robertsfors kommun

___________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen upphäver miljödomstolens dom 2010-03-26 i mål nr M 2818-09 och Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut 2009-10-20 i ärende nr 555-9695-2009 och ärende nr 555-11595-2009.

___________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Ragn-Sells AB har yrkat att Miljööverdomstolen ska upphäva miljödomstolens dom och Länsstyrelsens i Västerbottens län beslut den 20 oktober 2009, dnr 555-11595-2009 och 555-9695-2009 och att målet ska återförvisas till länsstyrelsen för prövning av eventuella krav med anledning av den anmälda förändringen.

Länsstyrelsen i Västerbottens län har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har vidhållit vad som tidigare framförts och har därutöver anfört bl.a. följande.

Bolaget

Av den tekniska beskrivningen i den ursprungliga tillståndsansökan framgår att hästgödsel skulle komma att användas som strukturmaterial/näring vid kompostering. Det är en mycket vanlig tillsats vid kompostering av förorenade massor eftersom det behövs för nedbrytning av det komposterade avfallet. Vad gäller övriga aktuella avfallsslag medför ändringen inte några ökade utsläpp till luft eller vatten i förhållande till redan tillståndsgiven kompostering av andra avfallsslag. Inga kemiska produkter används i processen och det uppkommer inget avfall i processen. Komposteringen av de nya avfallsslagen kommer inte leda till ökad risk för utsläpp av närsalter. Det vatten som uppkommer i processen kommer att recirkuleras och samlas upp separat för transport till godkänd extern anläggning. Om tillsynsmyndigheten anser att det finns behov av ytterligare villkor kan sådana föreskrivas enligt delegationsvillkor A i tillståndet. Det behövs troligen inte några särskilda villkor till följd av komposteringen men frågan om eventuella villkor kan även hanteras inom ramen för prövotidsförordnandet.

Länsstyrelsen

En biologisk behandling av de nya avfallsslagen är inte konsekvensutredd vid prövning av verksamheten. I gällande tillstånd finns inga villkor som reglerar eventuella utsläpp av näringsämnen (BOD7). Bolagets uppgifter om att lakvattnet samlas upp separat och transporteras bort ifrågasätts. Bolaget släpper ut lakvatten till recipient vid behov och i de fall bolaget klarar gällande utsläppsriktvärden för detta vatten. Det löper för närvarande en prövotid för detta utsläppsvatten för att bolaget ska kunna utreda och yrka på slutliga villkor för verksamheten.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Frågan i målet är om bolagets anmälan om aktuella nya avfallsslag kan godtas som en anmälan om en mindre ändring enligt vad som följer av 21 § punkten 3 och 5 § tredje stycket förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Miljööverdomstolen konstaterar inledningsvis att den totala mängd avfall som nu anmälts av bolaget ryms inom tidigare givet tillstånd för verksamheten. Användningen av hästgödsel omnämndes i den tekniska beskrivningen och omfattas därmed av det allmänna villkoret i tillståndet. Vad gäller övriga avfallsslag har inget framkommit som tyder på att ändringen skulle innebära att någon olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. Ändringen medför inte heller, såvitt kan bedömas, några ytterligare miljömässiga konsekvenser än vad som redan behandlas inom ramen för tillståndet. Miljööverdomstolen finner sålunda att det inte föreligger några skäl att förbjuda fortsatt införsel av aktuella avfallsslag varför miljödomstolens dom och länsstyrelsens beslut ska upphävas.

Länsstyrelsen har enligt tillståndsdeldomen möjlighet att föreskriva ytterligare villkor beträffande bl. a. förorenade massor. Miljööverdomstolens godkännande av bolagets anmälan som en mindre ändring av verksamheten innebär också att länsstyrelsen vid behov har att föreskriva villkor för användandet av aktuella avfallsslag. Det saknas därför anledning att nu återförvisa målet till länsstyrelsen.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Lars Dirke och Peder Munck, referent, samt miljörådet Staffan Lagergren och tf. hovrättsassessorn Olof Danielsson. Enhälligt. Föredragande har varit EvaLinda Sederholm.

__________________________________________

BILAGA A

UMEÅ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE Ragn-Sells Aktiebolag, 556057-3452, Box 3144, 903 04 Umeå Ombud: 1. E.A.  2. P.E.

MOTPART Länsstyrelsen i Västerbottens län, 901 86 Umeå

ÖVERKLAGAT BESLUT Beslut av Länsstyrelsen i Västerbottens län den 20 oktober 2009 i ärende nr 555-9695-2009 och ärende nr 555-11595-2009, se bilaga 1

SAKEN Förbud att införa och kompostera avfall vid Fagerlidens deponi- och behandlingsanläggning, Robertsfors kommun

_____________

DOMSLUT

Miljödomstolen ändrar det överklagade beslutet så dess första stycket ska ha följande lydelse.

”Länsstyrelsen förbjuder, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) jämfört med deldom den 29 september 2005 i mål M 4903-04, Ragn-Sells Aktiebolag (organisationsnummer 556057-3452) att vid Fagerlidens deponi- och behandlingsanläggning fortsatt införa avfallsslagen hästgödsel (avfallskod 020106), bioslam från pappersbruk (avfallskod 030311), fibermassa från pappersbruk (avfallskod 030307) och reningsverksslam (avfallskod 190805).”

_____________

YRKANDEN M.M.

Ragn-Sells Aktiebolag (Ragn-Sells) har i första hand yrkat att miljödomstolen, med ändring av länsstyrelsens beslut upphäver förbudet att införa och kompostera avfall samt förklarar att verksamheten ska anses tillåtlig och lämnar den av bolaget inlämnade anmälan utan åtgärd. I andra hand har Ragn-Sells yrkat att miljödomstolen med upphävande av länsstyrelsens beslut återförvisar ärendet till länsstyrelsen för föreskrivande av de delegationsvillkor som kan behövas med anledning av den inlämnade anmälan.

Länsstyrelsen har bestritt ändring av beslutet.

UTVECKLANDE AV TALAN

Ragn-Sells har tillstöd för sin talan anfört bl.a. följande. Avsikten är att massorna skulle komposteras inom ramen för tillståndsgivna mängder. Bolaget har enligt tillståndet rätt att kompostera förorenade massor. Ragn-Sells utgick ifrån att denna fråga kunde hanteras inom ramen för den anmälan som ingavs enligt villkor 11 och enligt reglerna i 21 § p 3 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I bilaga 1 till domen om tillstånd finns ett tjugotal olika avfallskoder angivna. Nu är frågan om dessa två typer av slam som inte finns angivna i bilaga 1 kan tas emot vid anläggningen som en mindre ändring av verksamheten. Det är inte fråga om någon ökning av verksamheten i förhållande till tillståndsgivna mängder. Komposteringen av de nu aktuella massorna måste kunna betraktas som en mindre ändring av verksamheten eftersom störningarna inte riskerar att öka i omfattning med hänsyn till att dessa avfallsslag komposteras. De skiljer sig inte heller i karaktär till andra slamtyper som finns med på listan i bilaga 1 till domen och är inte heller att klassificera som farligt avfall. Komposteringen kommer inte att leda till ökade utsläpp av närsalter eftersom den sker på yta med system för uppsamling av processvatten. Om länsstyrelsen anser att det finns skäl att föreskriva ytterligare villkor kan de använda delegationsvillkor A i tillståndsdomen. Ragn-Sells har sammanfattningsvis svårt att se att en tillståndsprövning med hänsyn till de nya avfallsslagen skulle medföra några fördelar.

Länsstyrelsen har anfört i huvudsak följande. Ragn-Sells kommer att sluttäcka och efterbehandla deponin inom området under år 2010. Bolaget behöver enligt uppgift den behandlade kompostjorden som en del i detta arbete. Kompostjorden består bland annat av hästgödsel (avfallskod 020106), bioslam från pappersbruk (030311) och fibermassa från pappersbruk (030307). Ovan angivna avfallsslag ryms inte inom domsbilaga 1 i deldom M 4903-04. En förutsättning för att länsstyrelsen ska kunna hantera mindre ändringar i verksamheten genom anmälningsförfarande är att ändringen är just mindre och inte innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. Biologisk behandling av ovan nämnda avfallsslag är inte konsekvensutrett. I gällande deldom finns inga villkor som reglerar eventuella utsläpp av näringsämnen. Nu aktuell verksamhet är av den omfattningen att den i sig är tillståndspliktig enligt verksamhetskod 90.160 B i bilagan till för-ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och kan inte anses som en mindre ändring som kan anmälas till tillsynsmyndigheten. Bolaget bör ansöka om ändringstillstånd hos miljödomstolen för eventuell fortsatt införsel och behandling av sådant avfall.

DOMSKÄL

Miljödomstolen gör ingen annan bedömning än Länsstyrelsen gjort beträffande införsel av avfallsslagen hästgödsel (avfallskod 020106), bioslam från pappersbruk (avfallskod 030311), fibermassa från pappersbruk (avfallskod 030307) och reningsverksslam (avfallskod 190805). Länsstyrelsens beslut har dock fått en sådan utformning som medför att förbudet är mer ingripande än vad som behövs i det enskilda fallet. Beslutet bör därför ändras i enlighet med vad som framgår av domslutet.

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (DV 427)

Överklagande senast den 16 april 2010.

Nils-Gunnar Elisson                                   Lena Nilsson

__________________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Nils-Gunnar Elisson och miljörådet Lena Nilsson. Föredragande har varit beredningsjuristen Linda Hämäläinen.