Regeringsrätten referat RÅ 2002 ref. 19

Court
Regeringsrätten
Reference
RÅ 2002 ref. 19
Målnummer
2137-01
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-06-12
Rubrik
Fråga om innebörden av uttrycket "inneha andelar" i bestämmelserna om uppskov med beskattningen vid andelsbyten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
5 § 5 lagen (1998:1601) om uppskov med beskattningen vid andelsbyten

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde bolaget X följande: I maj 2000 undertecknades avtal som innebar att bolagen Y:s och X:s verksamheter av visst slag skulle sammanföras under gemensamt ägande. Det delägda bolaget Z skulle av X, ett av bolaget Å helägt bolag, tillföras de verksamheter som idag drivs i bolaget Ä. Av främst konkurrensrättsliga skäl undantas tills vidare Ä:s innehav i bolaget Ö. – Avtalet är villkorat av godkännande av Å:s bolagsstämma, vilket skedde den 14 juni 2000. Styrelsen i Å hade dessförinnan godkänt avtalet. Beslutet fattades för Y:s del av dess styrelse. Något bolagsstämmobeslut förutsattes inte i det fallet. – Avtalet är dock villkorat av konkurrensmyndighetens tillstånd. Som ytterligare villkor gäller att beskedet i en förhandsbeskedsfråga som gäller Ö-aktierna, vilken ännu inte avgjorts, får visst innehåll. Villkoren är absoluta i den meningen att avtalet inte i något avseende kan anses giltigt såvitt inte båda dessa villkor föreligger. Det kan för övrigt antas, för de frågor som är aktuella i ärendet, att avtalets giltighet endast är avhängigt av dessa båda villkor. Vidare bör noteras att avtalet inte innehåller något krav på nytt beslut eller någon förnyad prövning av parterna. Eventuella beslut, som skulle kunna bli följden av exempelvis due diligence och konkurrensmyndighetens beslut, förutsattes ske inom ramen för styrelsens normala förvaltning. – 1. Har ett bindande avtal träffats under år 2000 varvid sökanden genom aktiebyte avyttrat Ä-aktier, oaktat att något av de två ovan nämnda villkoren inte uppfyllts före utgången av år 2000? – Om svaret är jakande på fråga 1 önskas svar på följande frågor. – 2. Skall avyttringen av Ä-aktierna anses ha skett den 14 juni 2000, varvid också bl.a. den värdering som då gällde skall läggas till grund för kapitalvinstberäkningen? – 3. Är reglerna i 5 § 5 lagen (1998:1601) om uppskov med andelsbyten, andelsbyteslagen, tillämpliga, oaktat att något av de två ovan nämnda villkoren ännu inte har uppfyllts varigenom aktierna inte har kunnat tillträdas före årets slut?

Skatterättsnämnden (2001-03-14, Kindlund, ordförande, Wingren, Brydolf, Ståhl, Svensson, Tollerz, Virin) yttrade: Förhandsbesked. – X skall anses ha avyttrat aktierna i Ä den 14 juni 2000. X är berättigat till uppskov med beskattningen av reavinsten på aktierna i Ä enligt andelsbyteslagen. – Motivering. – Med hänsyn till att avtalet om avyttring av aktierna i Ä är bindande mellan parterna på sätt anges i handlingarna skall avyttringen anses ha skett den 14 juni 2000. Genom att X skall anses ha avyttrat aktierna skall Z anses ha förvärvat dem och således anses inneha dem så länge Z inte har vidareöverlåtit dem. Någon sådan vidareöverlåtelse har inte skett före utgången av år 2000. Det i 5 § 5 första meningen andelsbyteslagen uppställda villkoret är således uppfyllt. Med hänsyn härtill och till att enligt de förutsättningar som gäller för förhandsbeskedet även övriga villkor för uppskov enligt andelsbyteslagen är uppfyllda är X berättigat till uppskov med beskattning av reavinsten på aktierna i Ä på sätt anges i den lagen. – Ansökningen avvisas i den mån den inte har besvarats.

Riksskatteverket överklagade och yrkade att förhandsbeskedet skulle ändras på så sätt att X inte skulle anses berättigat till uppskov med beskattningen enligt andelsbyteslagen (fråga 3) och anförde därvid följande. I ordet "inneha" i 5 § 5 första meningen nämnda lag ligger att förvärvaren av andelarna skall ha en betydande dispositionsrätt över dem, t.ex. genom att ha dem i sin besittning som pant eller lån. Såvitt framgår av utredningen föreligger inte sådana omständigheter att bolaget kan anses inneha de aktuella aktierna.

X bestred bifall till ändringsyrkandet och anförde bl.a. följande. Ett av villkoren för lagens tillämpning är att röstmajoriteten skall innehas vid utgången av det kalenderår då avyttringen sker. Därigenom åsyftas att lagen inte skall användas för annat än kvalificerade samgåenden. Följaktligen kan rimligtvis aldrig ha åsyftats att från lagens tillämpningsområde utesluta sådana fall av samgåenden som av t.ex. storleks- och konkurrensskäl kan kräva en något längre handläggningstid.

Regeringsrätten (2002-06-12, Lindstam, Nilsson, Ersson, Dexe) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden avseende den fråga som överklagats.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats.

Föredraget 2002-05-29, föredragande Palmstierna, målnummer 2137-2001