Regeringsrätten referat RÅ 2002 ref. 67

Court
Regeringsrätten
Reference
RÅ 2002 ref. 67
Målnummer
629-02
Avdelning
2
Avgörandedatum
2002-11-14
Rubrik
Rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt har ansetts föreligga i verksamhet som avser korttidsupplåtelser av företagsbostäder. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Lagrum
8 kap. 9 § 1. mervärdesskattelagen (1994:200)
Rättsfall
•  RÅ 1984 1:69
•  RÅ 1993 ref. 30
•  RÅ 1997 not. 245

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde ett fastighetsförvaltande kommanditbolag (bolaget) följande. Bolaget har för avsikt att bygga om samtliga lägenheter i en fastighet och med anledning härav har uppkommit frågor om bolagets avdragsrätt för ingående mervärdesskatt på denna investering. Ungefär hälften av lägenheterna i fastigheten kommer efter ombyggnad att användas i hotelliknande verksamhet i form av korttidsupplåtelse av s.k. företagsbostäder.

Bolaget önskade svar på följande frågor.

Fråga 1. Om bolaget upplåter del av fastigheten till ett företag (hyresgästen) som bedriver hotelliknande verksamhet, skattepliktig korttidsupplåtelse av företagsbostäder, föreligger då avdragsrätt för ingående mervärdesskatt belöpande på

a) investeringen (ombyggnationen),

b) driftkostnader som belöper på fastigheten,

c) övriga driftkostnader?

Fråga 2. Om bolagets egen verksamhet utgör hotelliknande verksamhet, skattepliktig korttidsupplåtelse av företagsbostäder, föreligger då avdragsrätt för ingående mervärdeskatt belöpande på

a) investeringen (ombyggnationen),

b) driftkostnader som belöper på fastigheten,

c) övriga driftkostnader i verksamheten?

Skatterättsnämnden (2002-01-08, Wingren, ordförande, Nyström, Ohlson, Peterson, Rabe, Sjöberg) yttrade: Förhandsbesked – Frågorna 1 a-c och 2 a-c – Under de förutsättningar och i den omfattning som anges i motiveringen till förhandsbeskedet föreligger rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt för kommanditbolaget. – Motivering – Frågorna 1 a-c och 2 a-c – Nämndens bedömning avser dels sådan ingående skatt som är hänförlig till kostnader för ombyggnad och drift av den del av fastigheten som omfattar aktuella företagsbostäder, dels ingående skatt som är hänförlig till förvärv i mervärdesskattepliktig verksamhet som bedrivs med anknytning till dessa bostäder. En förutsättning vid bedömningen är vidare att kommanditbolaget i det fall som avses med fråga 1 efter beslut enligt 9 kap. 1 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, har blivit skattskyldigt för uthyrningen av den aktuella delen av fastigheten. – Enligt 8 kap. 9 § första stycket 1 ML får avdrag inte göras för sådan ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad med ett nu inte aktuellt undantag. Med stadigvarande bostad avses byggnad eller del av byggnad som är inrättad för permanent boende. Avdragsförbudet avser all ingående skatt som kan hänföras till bostaden, dvs. såväl kostnader för inventarier som reparationer samt kostnader för drift och underhåll (SOU 1994:88 s. 242). Skälet till att avdragsförbudet införts är att avdrag för ingående skatt endast skall medges för förvärv som görs i en verksamhet som medför skattskyldighet. Förvärv för privat konsumtion skall inte medföra avdragsrätt (a. SOU s. 254). – En lägenhet eller motsvarande utrymme i en byggnad, som efter uppförande eller ombyggnad används för uthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet används inte för permanent boende. Oavsett hur boendeutrymmena är utformade kan de enligt nämndens mening inte anses inrättade för permanent boende och därmed inte utgöra stadigvarande bostad i mervärdesskattehänseende. Det förhållandet att en fastighetsägare hyr ut lägenheter till ett hotellföretag för sådan användning bör inte medföra att lägenheternas mervärdesskatterättsliga karaktär blir en annan än om ägaren i stället själv hade drivit hotellverksamheten. – Det ovan sagda medför, under den inledningsvis angivna förutsättningen rörande bolagets skattskyldighet vad avser fråga 1, att avdragsrätt föreligger för bolaget för ingående skatt som hänför sig till ombyggnaden och driften av den del av fastigheten som omfattar aktuella företagsbostäder (frågorna 1 a och b samt 2 a och b). Bolaget är vidare i enlighet med huvudregeln i 8 kap. 3 § första stycket ML berättigat till avdrag för sådan ingående skatt som hänför sig till förvärv i mervärdesskattepliktig verksamhet som bedrivs med anknytning till den aktuella fastighetsdelen (frågorna 1 c och 2 c). – I den mån ansökningen inte har besvarats genom förhandsbeskedet avvisas den.

Riksskatteverket (RSV) överklagade Skatterättsnämndens beslut såvitt avsåg frågorna 1a, 1b, 2a och 2b och yrkade att Regeringsrätten med ändring av beslutet skulle förklara att bolaget inte var berättigat till avdrag för sådan ingående mervärdesskatt som avsågs i Skatterättsnämndens beslut.

Bolaget bestred RSV:s yrkande.

Regeringsrätten (2002-11-14, Lindstam, Lavin, Nilsson, Schäder, Melin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Av ansökan om förhandsbesked framgår att den av bolaget ägda fastigheten delvis skall användas i hotelliknande verksamhet i form av korttidsupplåtelser av s.k. företagsbostäder. Denna verksamhet skall bedrivas antingen av bolaget i egen regi eller av annat företag till vilket bolaget hyr ut lokalerna i fråga.

Av 3 kap. 2 § och 3 § första stycket 4 ML framgår att skatteplikt föreligger för omsättning i form av rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet. De med ansökan avsedda korttidsupplåtelserna av företagsbostäder får anses vara av detta slag. I det fall bolaget bedriver verksamheten i egen regi föreligger skattskyldighet enligt ML för bolaget. Bolaget har därför, till den del fastigheten används för korttidsupplåtelser av företagsbostäder, rätt till avdrag för ingående skatt som hänför sig till ombyggnad av och driftkostnader för fastigheten.

Samma rätt till avdrag för ingående skatt föreligger i det fall bolaget hyr ut lokaler till annat företag som yrkesmässigt driver verksamhet i form av korttidsupplåtelser av företagsbostäder, under förutsättning att bolaget är skattskyldigt enligt bestämmelserna om frivillig skattskyldighet i 9 kap. ML.

Förhandsbeskedet skall därför fastställas till den del det överklagats.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked till den del det överklagats.

Föredraget 2002-10-16, föredragande Haggren, målnummer 629-2002