Regeringsrätten referat RÅ 2008 ref. 59

Court
Regeringsrätten
Reference
RÅ 2008 ref. 59
Målnummer
932-08
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-10-30
Rubrik
Brister i redovisningen till Skatteverket avseende taxiverksamhet har medfört att innehavaren av trafiktillståndet varnats.
Lagrum
2 kap. 5 § och 5 kap. 1 § yrkestrafiklagen (1998:490)

Länsstyrelsen i Stockholms län beslutade den 12 juli 2007 att återkalla S.R:s trafiktillstånd samt att han under en tid av tre år skulle anses olämplig att driva yrkesmässig trafik. Som grund för beslutet angav länsstyrelsen att S.R. i väsentlig mån underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avsåg betalning av skatter och avgifter genom att inte redovisa samtliga inkörda belopp. Missförhållandena ansågs vara så allvarliga att varning inte kunde komma i fråga.

S.R. överklagade beslutet hos länsrätten. Han yrkade vidare att beslutet skulle inhiberas. Till stöd för sin talan anförde han i huvudsak följande. Skatteverket har med stöd av information som hämtats från beställningscentralens system upptaxerat hans intäkter utan att ta hänsyn till hans bevisning för uppkommen skillnad mellan hans uppgifter och de inhämtade uppgifterna. I bevisningen har ingått ett intyg från beställningscentralen om felaktigheter som kan förekomma i taxametersystemet. Skatteverket har inte reviderat hans företags räkenskapshandlingar utan enbart grundat sitt beslut på de inhämtade uppgifterna. Skatteverkets beslut kommer att överklagas av hans ombud som gav honom rådet att betala in de pengar som Skatteverket begärt med hänsyn till yrkestrafiklagen (1998:490), YTL. Det har han gjort och han anser därför att han fullgjort sina skyldigheter vad avser betalningar av skatter och avgifter.

Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet.

Länsrätten i Stockholms län (2007-08-08, ordförande Norling) yttrade: Tillämpliga bestämmelser. – Enligt 2 kap. 5 § YTL får trafiktillstånd endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten. – Enligt 5 kap. 1 § YTL skall tillståndet återkallas av prövningsmyndigheten, om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger. Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, kan i stället varning meddelas. Enligt 5 kap. 2 § 3 YTL skall ett tillstånd återkallas enligt 1 § om en tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som prövats enligt 2 kap. 6 § i väsentlig mån har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter. Enligt 5 kap. 3 § YTL skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik, om ett tillstånd återkallas på grund av någon av de omständigheter som anges i 2 § eller på grund av allvarliga missförhållanden enligt 1 § första stycket. – Länsrättens bedömning – Till grund för länsstyrelsens beslut att återkalla S.R:s trafiktillstånd ligger Skatteverkets anmälan den 15 februari 2007 till länsstyrelsen enligt 8 kap. 2 § yrkestrafikförordningen (1998:779). Anmälan innefattar Skatteverkets två omprövningsbeslut daterade den 15 respektive den 21 december 2006. Av omprövningsbesluten framgår bl.a. att Skatteverket ansett att den av S.R. lämnade redovisningen för taxeringsåret 2006 innehåller så allvarliga felaktigheter att den inte har kunnat ligga till grund för beskattning och att grund för att skönsmässigt besluta skatten därför förelegat. Av anmälan framgår att Skatteverket beslutat att påföra S.R. ytterligare skatt och egenavgifter om 128 216 kr och mervärdesskatt om 17 427 kr. – Genom att S.R. beträffande sin taxirörelse lämnat en bristfällig redovisning som medfört att Skatteverket påfört honom ytterligare skatt av betydande storlek, har han enligt länsrättens mening i väsenlig mån underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter. S.R:s trafiktillstånd skall därför enligt 5 kap. 2 § 3 YTL återkallas. Förutsättningar att meddela varning finns inte. Den av länsstyrelsen bestämda tiden för återkallelsen anser länsrätten vara väl avvägd. Vad S.R. anfört föranleder ingen annan bedömning, varför överklagandet avslås. – Med hänsyn till att länsrätten nu prövar målet i sak avslår länsrätten S.R:s yrkande om inhibition av det överklagade beslutet. – Länsrätten avslår överklagandet. – Länsrätten avslår yrkandet om inhibition av det överklagade beslutet.

S.R. fullföljde sin talan hos kammarrätten och anförde i huvudsak följande. Om hans bolag förlorar trafiktillståndet kommer irreparabla skador att uppstå för företaget och företaget måste läggas ner. Han avser att överklaga Skatteverkets beslut.

Länsstyrelsen bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Länsrätten har i sin dom angett att S.R:s tillstånd skall återkallas med stöd av 5 kap. 2 § första stycket 3 YTL. Länsstyrelsen har återkallat S.R:s tillstånd enligt 5 kap. 1 § YTL men även ansett att 5 kap. 2 § första stycket 3 YTL varit tillämplig då S.R. först efter Skatteverkets revision kan anses ha fullgjort sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter. Enligt upplysningar från Skatteverket finns ingen begäran om omprövning av skattebeslut från S.R. Inte heller finns, enligt länsrätten, några överklaganden från honom avseende skatt.

Kammarrätten i Stockholm (2008-01-16, Hallberg, Ghiselli, referent) yttrade efter att ha redogjort för tillämpliga bestämmelser: Länsstyrelsens beslut bygger på en anmälan gjord av Skatteverket den 15 februari 2007. I nämnd anmälan av Skatteverket anges bland annat följande. ¿Av omprövningsbesluten framgår bl.a. att S.R som bedrivit taxiverksamhet underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna avseende inkomstskatt och egenavgifter samt mervärdesskatt. Skatteverkets beslut medför ytterligare skatt och egenavgifter att betala med 128 216 kronor samt mervärdesskatt med 17 427 kronor.¿ – Länsstyrelsen har med utgångspunkt i denna anmälan ansett att S.R. i väsentlig mån underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter genom att inte redovisa samtliga inkörda belopp. – Länsstyrelsen har i sitt beslut inte angivit tillämpliga lagrum. Kammarrätten utgår vid sin bedömning från att länsstyrelsens motivering ¿i väsentlig mån underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter genom att inte redovisa samtliga inkörda belopp¿ avsett 5 kap. 2 § första stycket 3 YTL. – I förevarande fall har inte påståtts, än mindre visats, att den av Skatteverket beslutade tillkommande skatten inte har betalats och under sådana förhållanden kan inte anses visat att S.R. i väsentlig mån har underlåtit att betala skatter och avgifter i den mening som avses i 5 kap. 2 § första stycket 3 YTL. Enligt kammarrätten kan S.R. inte heller genom att underlåta att redovisa samtliga inkörda belopp anses ha underlåtit att fullgöra sin skyldighet mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter. Med hänsyn härtill saknas skäl att med stöd av 5 kap. 2 § första stycket 3 YTL återkalla S.R:s trafiktillstånd. – Kammarrätten prövar härefter frågan huruvida de övriga skäl länsstyrelsen angivit i sitt beslut utgör grund för att återkalla S.R:s tillstånd med stöd av 5 kap. 1 § YTL. Kammarrätten finner inte att dessa skäl uppfyller kravet på allvarliga missförhållanden vid driften av trafikrörelsen. Med hänsyn till det anförda föreligger inte heller grund att utifrån 5 kap. 1 § YTL återkalla S.R:s trafiktillstånd. Sammanfattningsvis konstaterar kammarrätten att underinstansernas beslut om återkallelse skall undanröjas då det inte föreligger grund för att vare sig med stöd 5 kap. 1 § YTL eller 5 kap. 2 § YTL återkalla S.R:s trafiktillstånd. Härav följer också att frågan om varning inte aktualiseras.

Kammarrättsrådet Trägård var skiljaktig och anförde följande. Enligt 5 kap. 1 § YTL skall ett tillstånd återkallas av prövningsmyndigheten bl.a. om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden. Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas, kan enligt samma paragraf i stället varning meddelas. I vissa kvalificerade fall är dock återkallelse obligatorisk. Enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 YTL skall sålunda ett tillstånd återkallas enligt 1 § om en tillståndshavare, en trafikansvarig eller någon annan som prövats enligt 2 kap. 6 § i väsentlig mån har underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter. – Av utredningen i målet framgår inte annat än att S.R. i tid har betalat honom ålagda skatter för det ifrågavarande taxeringsåret. Av utredningen framgår inte att han ändå i väsentlig mån skulle ha underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter. Det finns således inte skäl att tillämpa bestämmelserna i 5 kap. 2 § första stycket 3 YTL om obligatorisk återkallelse. – Det förhållandet att S.R. skönstaxerats kan inte i sig utgöra grund för återkallelse. Däremot anser jag inte att de omständigheter som kommit i dagen vid en granskning av en tillståndshavares självdeklaration – oavsett vari granskningen utmynnat – generellt kan uteslutas som grund eller bevis i mål om återkallelse av tillståndet. Av utredningen framgår att SR genom att lämna oriktiga uppgifter har brustit i sina skyldigheter att för Skattemyndigheten korrekt redovisa sin rörelse och att oriktigheterna har varit så allvarliga att de inte har kunnat läggas till grund för beskattning. Detta förfarande utgör enligt min mening sådana missförhållanden i driften av trafikrörelsen som omfattas av bestämmelserna i 5 kap. 1 § YTL. Det framgår emellertid inte av den av länsstyrelsen förebringade utredningen i målet att missförhållandena är så allvarliga att S.R:s tillstånd bör återkallas. Det får således anses tillräckligt att han meddelas varning enligt 5 kap. 1 § första och andra stycket YTL. – Med ändring av länsstyrelsens beslut och länsrättens dom meddelar jag S.R. varning. – Överröstad i denna del är jag i övrigt enig med majoriteten.

Länsstyrelsen överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle undanröja kammarrättens dom samt, i första hand, återkalla S.R:s tillstånd till taxitrafik enligt 5 kap. 1 § första stycket YTL och, i andra hand, meddela S.R. en varning. Till stöd för överklagandet anförde länsstyrelsen bl.a. följande. I prop. 1983/84:65 (s. 15) anförde departementschefen att grund för återkallelse eller varning ska vara att sådana missförhållanden har förekommit i verksamheten att tillståndshavaren inte kan anses lämplig att fortsätta verksamheten. Enligt departementschefen kan missförhållandena bestå i restförda skatter och avgifter vilka inte kan antas bero på tillfälliga affärsmässiga betingelser utan snarare på bristande vilja eller förmåga att sköta verksamhetens förpliktelser gentemot det allmänna. För att ett ingripande ska ske bör inte krävas att misskötsamheten är brottslig. Det väsentliga vid prövningen är om tillståndshavaren genom påvisade missförhållanden har visat sig olämplig som tillståndshavare. – S.R. har brustit i sina skyldigheter att redovisa korrekta uppgifter till Skatteverket. Oriktigheterna har varit så allvarliga att redovisningen inte har kunnat läggas till grund för beskattning. S.R. måste anses ha systematiskt åsidosatt sina skyldigheter att redovisa korrekta uppgifter till Skatteverket. Länsstyrelsen anser att dessa förhållanden är sådana allvarliga missförhållanden som avses i 5 kap. 1 § första stycket YTL.

S.R. förelades att svara på överklagandet men kom inte in med något yttrande.

Regeringsrätten (2008-10-30, Nordborg, Hamberg, Fernlund, Jermsten, Stenman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Trafiktillstånd får enligt 2 kap. 5 § YTL endast ges till den som med hänsyn till yrkeskunnande, ekonomiska förhållanden och gott anseende bedöms vara lämplig att driva verksamheten.

Enligt 5 kap. 1 § första stycket YTL ska ett trafiktillstånd återkallas om det i den yrkesmässiga trafiken eller i övrigt vid driften av trafikrörelsen eller i annan näringsverksamhet som tillståndshavaren driver har förekommit allvarliga missförhållanden eller om annars förutsättningarna för tillstånd enligt 2 kap. 5 § inte längre föreligger. Om missförhållandena inte är så allvarliga att tillståndet bör återkallas kan, enligt 5 kap. 1 § andra stycket, i stället varning meddelas.

Varningsinstitutet syftar till att möjliggöra ingripanden i ett tidigt skede, innan de uppkomna missförhållandena har blivit så allvarliga att tillståndet bör återkallas (prop. 1987/88:78 s. 53-54).

Den utredning som föreligger i målet är två omprövningsbeslut av Skatteverket. Av besluten framgår att Skatteverket som ett led i utredningen av S.R:s taxiverksamhet granskat körpassrapporter och att dessa har visat ett inkört belopp som inte stämt överens med de uppgifter som S.R. redovisat till Skatteverket i inkomstdeklaration och deklarationer för mervärdesskatt. Grund för skönsmässig beskattning har därför förelegat. Skatteverkets beslut innebar att S.R. ålades att betala ytterligare skatt och egenavgifter med 128 216 kr för inkomståret 2005 samt ytterligare mervärdesskatt med 17 427 kr.

Omprövningsbesluten är mycket kortfattade och ger en långt ifrån detaljerad bild av S.R:s vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter. Det saknas exempelvis underlag för bedömningen av förhållandena inom taxirörelsen sett över tid. S.R har haft invändningar mot bl.a. Skatteverkets beräkningssätt och uppgett att han har för avsikt att överklaga omprövningsbesluten.

Av utredningen kan emellertid den slutsatsen dras att det förelegat brister i redovisningen till Skatteverket. Den av S.R. inlämnade redovisningen avseende taxiverksamheten innehöll så allvarliga felaktigheter att den inte kunnat ligga till grund för beskattning. Detta får anses utgöra sådant missförhållande som kan ge anledning att ifrågasätta lämpligheten hos tillståndshavaren. Utan närmare utredning om viljan och förmågan hos S.R. att korrekt redovisa sina inkomster finner Regeringsrätten dock att missförhållandena inte visats vara så allvarliga att trafiktillståndet ska återkallas. Däremot bör en varning meddelas.

Regeringsrättens avgörande. Med delvis bifall till överklagandet upphäver Regeringsrätten underinstansernas avgöranden och meddelar S.R. varning.

Föredraget 2008-10-01, föredragande Mattsson, målnummer 932-08