Regeringsrätten referat RÅ 2008 ref. 67

Court
Regeringsrätten
Reference
RÅ 2008 ref. 67
Målnummer
6808-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-10-10
Rubrik
Fråga om aktieinnehav är näringsbetingat. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagrum
24 kap. 14 § första stycket 3 inkomstskattelagen (1999:1229)
Rättsfall
RÅ 2005 ref. 48

I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde Skellefteå Kraftaktiebolag (bolaget) bl.a. att bolaget ägdes av Skellefteå kommun och hade som huvudsakligt verksamhetsföremål att inköpa, producera och distribuera energi med därtill hörande verksamhetsområden. Bolaget anförde vidare att det innehade aktier i Boliden AB (Boliden) som svarade mot 0,56 procent av kapitalet och att det mellan bolaget och Boliden sedan lång tid funnits ett omfattande samarbete på affärsmässig grund i huvudsak koncentrerat till energiområdet. Inför en planerad avyttring av aktieinnehavet i Boliden önskade bolaget få svar på frågan om en eventuell kapitalvinst skulle undantas från beskattning enligt reglerna i 25 a kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Skatterättsnämnden (2007-10-31, André, ordförande, Svanberg, Dahlberg, Påhlsson, Werkell) yttrade: Förhandsbesked. En kapitalvinst vid avyttring av aktierna i Boliden ska inte tas upp till beskattning. – Motivering. Bolaget ägs i sin helhet av Skellefteå kommun. Bolaget äger marknadsnoterade aktier i Boliden motsvarande 0,56 procent av kapitalet. – Inför en planerad avyttring av aktierna vill bolaget få klarlagt om den kapitalvinst som förväntas uppkomma är skattefri enligt 25 a kap. 5 § IL. Frågan gäller närmare bestämt om aktierna är näringsbetingade andelar enligt 24 kap. 14 § första stycket 3 samma lag, den s.k. utredningsregeln. – Det krav som uppställs i sistnämnda bestämmelse är att innehavet av andelen betingas av rörelse som bedrivs av ägarföretaget eller av ett företag som med hänsyn till äganderättsförhållanden eller organisatoriska förhållanden kan anses stå det nära. – Av handlingarna framgår bl.a. följande. Bolaget förvärvade aktierna under åren 2001 och 2004. Huvuddelen förvärvades år 2001 som ett bidrag till en rekonstruktion av Boliden med hänsyn till det omfattande samarbete som redan då fanns mellan företagen. Bolaget är huvudleverantör av el till Boliden sedan ca 20 år tillbaka. För närvarande gäller ett 10-årigt elleveransavtal. Elförsäljningen till Boliden uppgick under år 2006 till drygt 255 milj. kr och motsvarade volymmässigt mer än 20 procent av bolagets totala elförsäljning. Sett i förhållande till bolagets hela nettoomsättning svarade intäkterna från Boliden för ca 9,5 procent. Företagen har även samarbete i andra avseenden. Bl. a. finns ett avtal om att ta tillvara spillvärme från verksamhet som Boliden bedriver för leverans till det kommunala fjärrvärmenätet samt ett projekt att för framtiden bättre återvinna den ånga och spillvärme som alstras vid pågående processer i verksamheten. – Skatterättsnämnden, som utgår från att aktierna ifråga är kapitaltillgångar, gör följande bedömning. – Med hänsyn till vad som upplysts om de affärsmässiga relationerna mellan företagen finner nämnden att bolagets aktier i Boliden utgör näringsbetingade andelar. En kapitalvinst vid en försäljning av aktierna ska därmed inte tas upp.

Ledamöterna Gäverth och Sjökvist var skiljaktiga och anförde följande. I ansökan uppges att bolaget förvärvade aktierna i Boliden i syfte att bidra till en rekonstruktion av Boliden. Av ansökan framgår dock inte varför bolaget numera planerar att sälja aktierna. I denna del framgår endast att aktierna har stigit kraftigt i värde. Vi utgår från att försäljningen sker av rent affärsmässiga skäl. – De redovisade avtal om leverans av el, tillvaratagande av spillvärme etc. som bolaget slutit med Boliden är, såvitt kan bedömas, ordinära affärsmässiga avtal mellan fristående parter. Mot bakgrund av den praxis som finns på området, bl.a. RÅ 1968 Fi not. 2036, RÅ 1969 ref. 1, RÅ 1970 ref. 52, RÅ 1971 Fi not. 160, RÅ 1972 Fi not. 940 och RÅ 2005 ref. 48 (se dock häremot RÅ 1979 Aa 122), är vår bedömning att enbart de redovisade avtalen inte räcker för att klassificera bolagets andelsinnehav om endast 0,56 procent som näringsbetingat. Att företagen har ekonomiskt samarbete även i andra sammanhang förändrar inte denna bedömning. – Mot bakgrund av vad vi funnit beträffande åberopade avtal och samarbete mellan bolaget och Boliden och då vi inte kunnat utläsa annat än att den planerade försäljningen torde ske av rent affärsmässiga skäl – vilket i sig talar emot att innehavet numera betingas av bolagets rörelse – finner vi att ansökan inte ger stöd för bedömningen att aktierna är näringsbetingade. – En kapitalvinst vid avyttring av aktierna ska enligt vår mening tas upp till beskattning.

Skatteverket överklagade och yrkade att Regeringsrätten skulle förklara att aktieinnehavet i Boliden inte uppfyllde kraven för att vara näringsbetingat enligt 24 kap. 14 § första stycket 3 IL och att, i konsekvens härmed, en kapitalvinst vid en avyttring av aktierna skulle tas upp till beskattning. Verket anförde bl.a. följande. Även ägaren till bolaget kan ha haft intresse av att bolaget medverkade i rekonstruktionen av Boliden. Kundförhållandet och deltagandet i några gemensamma projekt är inte tillräckligt för att aktierna ska anses näringsbetingade. Den planerade försäljningen av aktierna torde göras av rent affärsmässiga skäl och inte påverka samarbetet och affärskontakterna mellan bolagen.

Bolaget bestred bifall till Skatteverkets yrkande och anförde bl.a. följande. Det affärsmässiga samarbetet har inneburit ett betydande ekonomiskt utfall för bolaget och det har också utvidgats till att omfatta gemensamma utvecklingsprojekt. Samarbetet har bl.a. lett till att bolaget fått tillgång till alternativproducerad och billig energi. Det samarbete och de avtal som finns mellan bolagen går utöver vad som förekommer i ordinära affärsförhållanden. Affärsrelationerna mellan bolagen är numera så väl etablerade att bolagets aktieinnehav i Boliden inte längre är avgörande vid förhandlingar om nya leveranser eller utvecklingsprojekt. – Bolaget hemställde om fortsatt sekretess.

Regeringsrätten (2008-10-10, Sandström, Hamberg, Fernlund, Brickman, Knutsson) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) avser sekretess med hänsyn till skyddet för enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. Enligt 1 kap. 9 § sekretesslagen ska bl.a. bolag där kommuner utövar ett rättsligt bestämmande inflytande jämställas med myndigheter vid tillämpning av sekretesslagen. Eftersom bolaget är kommunägt är bestämmelserna i 9 kap. 1 § sekretesslagen inte tillämpliga på uppgifter som avser bolagets ekonomiska förhållanden. I bestämmelsen i 8 kap. 17 § sekretesslagen om sekretess hos domstol för uppgift om myndighets affärs- eller driftförhållanden krävs för sekretess att det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Då så inte kan antas vara fallet saknas förutsättningar för att förordna om fortsatt sekretess.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet.

Regeringsrätten avslår yrkandet om sekretess.

Föredraget 2008-09-17, föredragande Norling, målnummer 6808-07