Regeringsrätten referat RÅ 2009 ref. 44

Court
Regeringsrätten
Reference
RÅ 2009 ref. 44
Målnummer
6182-07
Avdelning
1
Avgörandedatum
2009-05-27
Rubrik
Den omständigheten att endast ett av två ombud delgivits underinstansens dom har inte medfört hinder mot att rättidsprövning gjorts med utgångspunkt i delgivningen med detta ombud.
Lagrum
11 § delgivningslagen (1970:428)
Rättsfall
RÅ 1990 not. 300

Kammarrätten i Stockholm meddelade den 13 juli 2007 dom i mål om byggnadsavgift enligt plan- och bygglagen. Klagandenas ombud, P.B., fick del av domen den 28 juli 2007.

Den 22 augusti 2007 inkom till kammarrätten en skrivelse, vari klagandena genom nämnda ombud överklagade kammarrättens dom.

Kammarrätten i Stockholm (2007-09-04, Berglin, Hammar, referent) avvisade överklagandet. Som skäl för beslutet angavs att ombudet P.B. tagit del av kammarrättens avgörande den 28 juli 2007 och att överklagandet, som skulle ha inkommit till kammarrätten senast den 20 augusti 2007, kommit in den 22 augusti 2007 och därmed för sent.

Klagandena överklagade avvisningsbeslutet och yrkade att överklagandet av domen inte skulle avvisas. Till stöd för talan anförde de bl.a.: De hade gemensamt uppdragit åt två ombud att företräda dem, vilket tydligt anges i fullmakten. Någon delgivning har inte skett med det andra ombudet. Delgivningsprocessen är därför inte avslutad. Alltså kan det insända överklagandet inte anses vara för sent inkommet.

Regeringsrätten (2009-05-27, Eliason, Nord, Kindlund, Lundin) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Klagandena har genom fullmakt givit två ombud i uppdrag att företräda dem. Av handlingarna i målet framgår att kammarrättens dom den 13 juli 2007 delgivits endast ett av dessa ombud och att han enligt delgivningskvitto fått del av domen den 28 juli 2007. Tiden för överklagande ska därför räknas med utgångspunkt från denna dag (jfr RÅ 1990 not. 300). Överklagandet kom in till kammarrätten den 22 augusti 2007 och därmed för sent. Avvisningsbeslutet ska därför fastställas.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer kammarrättens avvisningsbeslut.

Föredraget 2009-05-05, föredragande K. Dunnington, målnummer 6182-07